Skip to main content

Word for Word Index

bimba-adharam
red lips — ŚB 4.26.25
bīmba-adharaḥ
red lips — CC Ādi 4.259
bimba
reflection — ŚB 3.8.27, CC Ādi 5.37
(appearing like) red bimba fruits — ŚB 10.29.29
of the form — ŚB 10.55.40
reflections — CC Ādi 4.77
bimba-phala
like a bimba fruit — ŚB 10.53.51-55
dyuti-bimba
reflection of the effulgence — CC Madhya 2.75