Skip to main content

Word for Word Index

bhūyāt
let it be — ŚB 1.19.16, ŚB 3.15.36, ŚB 4.19.32, CC Madhya 10.119
let it be fulfilled — ŚB 3.22.16
may be — ŚB 3.23.10, ŚB 6.13.19-20
may it become — ŚB 4.9.11
there must be — ŚB 4.29.Text 29.1b
may she become — ŚB 4.30.16
there may be — ŚB 5.3.17
may there be all good fortune. — ŚB 5.18.18
may there be. — ŚB 6.11.27
may there be — ŚB 6.18.26
it may be — ŚB 7.7.17
let Him become — ŚB 8.24.48
may so become — ŚB 9.4.39-40
may He become — ŚB 10.22.5, ŚB 10.53.46
may become — ŚB 10.58.36, ŚB 10.59.35
may it be — ŚB 10.64.27-28
may it come — ŚB 10.64.40
may they be — ŚB 11.6.12
let there be — ŚB 12.10.37
bhūyāt na
is not conducive — ŚB 4.6.4