Skip to main content

Word for Word Index

baliḥ
Bali — ŚB 2.7.43-45, ŚB 6.18.10, ŚB 9.23.3-4
Bali Mahārāja — ŚB 5.24.18, ŚB 6.3.20-21, ŚB 8.15.33, ŚB 8.18.27, ŚB 8.20.1, ŚB 8.21.18, ŚB 8.22.14, ŚB 8.23.3, ŚB 10.38.17, ŚB 11.12.3-6
Bali. — ŚB 6.18.16
Mahārāja Bali — ŚB 8.8.3, ŚB 8.10.16-18, ŚB 8.10.28, ŚB 8.10.41, ŚB 8.11.48, ŚB 8.13.12, ŚB 8.15.3, ŚB 8.20.22, ŚB 8.22.1, CC Madhya 22.136
offering of tribute — ŚB 10.17.2-3
respectful offerings. — ŚB 10.24.28
King Bali — ŚB 10.41.14
Bali Mahārāja, the son of Virocana — ŚB 11.16.35
baliḥ uvāca
Bali said — ŚB 10.85.39
śibiḥ baliḥ
Śibi and Bali — ŚB 10.72.21
śrī-baliḥ uvāca
Bali Mahārāja said — ŚB 8.11.7, ŚB 8.18.29, ŚB 8.19.18, ŚB 8.20.2, ŚB 8.22.2, ŚB 8.23.2