Skip to main content

Word for Word Index

bahudhā
in diversity — Bg. 9.15
in many ways — Bg. 13.5, ŚB 3.26.53, ŚB 11.9.31, ŚB 11.10.34
in diverse paraphernalia — ŚB 2.9.14
by innumerable — ŚB 3.5.6
to many pieces — ŚB 3.19.15
various kinds — ŚB 3.20.33, CC Antya 20.16
manifold — ŚB 10.48.19, ŚB 10.48.20, ŚB 10.84.17, ŚB 10.85.24
in many divisions — ŚB 11.12.20
repeatedly — ŚB 11.22.58-59
in many forms — ŚB 12.4.31
variously — ŚB 12.11.30
as great — CC Antya 1.108