Skip to main content

Word for Word Index

baddhvā añjalim
with palms joined together — ŚB 10.22.19
baddhvā
bound up — ŚB 1.7.34
binding — ŚB 3.30.20, ŚB 7.5.50, ŚB 10.43.3
having fixed — ŚB 4.12.17
binding tightly — ŚB 5.9.14
being arrested — ŚB 6.2.31
after constructing — ŚB 9.10.16
capturing — ŚB 9.20.18
arresting in the yajñaŚB 9.20.27
seizing — ŚB 10.44.2
tying up — ŚB 10.54.35, ŚB 10.58.46, ŚB 10.80.14
tightening — ŚB 10.58.45
attaching — ŚB 10.64.4
binding up — ŚB 10.68.12
being captured — ŚB 10.77.22