Skip to main content

Word for Word Index

bālaḥ
boy — ŚB 1.18.38
a boy — ŚB 2.7.8, ŚB 7.4.37, ŚB 8.19.18, ŚB 10.26.3, ŚB 10.43.39, ŚB 10.58.46, ŚB 10.66.3
the child — ŚB 3.2.30, ŚB 10.55.39
child — ŚB 4.8.12, ŚB 4.13.39, ŚB 6.1.24
only a child — ŚB 4.8.26
foolish — ŚB 4.26.22
this boy of tender age — ŚB 7.5.7
the boy — ŚB 7.5.26
a mere child — ŚB 7.5.46, ŚB 10.57.16
the innocent child Kṛṣṇa — ŚB 10.7.31
this boy — ŚB 10.26.14
childish — ŚB 11.9.4
an ignorant child — CC Ādi 2.1
a child — CC Ādi 4.1
saha-bālaḥ
with the child — ŚB 10.7.28