Skip to main content

Word for Word Index

bhagna-bāhu
with broken arms — ŚB 8.6.36
bāhu
arms — Bg. 11.16, Bg. 11.23, ŚB 1.19.26, ŚB 2.5.35, ŚB 3.19.26, ŚB 3.31.3, ŚB 4.11.5, ŚB 5.5.31, ŚB 9.5.8, ŚB 10.78.9, ŚB 11.5.2, ŚB 11.17.13, CC Ādi 8.13
hands — ŚB 3.15.28
of His arms — ŚB 10.29.45-46
on His arm — ŚB 10.35.2-3
with arms — ŚB 10.59.16
by His arms — ŚB 10.61.3
their arms — ŚB 10.61.38
with his arms — ŚB 10.63.31
the arms — ŚB 10.70.3, CC Madhya 19.42, CC Madhya 22.27, CC Madhya 22.111
arm — ŚB 10.72.44
whose arms — ŚB 10.83.35
bāhu-daṇḍa-guptāyām
being protected by His arms — ŚB 1.14.35-36
bāhu-daṇḍa
arms — ŚB 1.14.38
catuḥ-bāhu
unto the four-armed — ŚB 4.24.45-46
yajña-bāhu
Yajñabāhu — ŚB 5.1.25
bāhu-valayān
the arm ornaments — ŚB 3.28.27
nikṛtta-bāhu
cut off arms — ŚB 8.10.37
bāhu-kṣepam ca
striking the arms on the body — ŚB 10.11.8
bāhu tuli’
raising the arms — CC Ādi 3.62, CC Ādi 7.159, CC Madhya 1.276, CC Madhya 17.189
raising the arms. — CC Madhya 17.159
raising His two arms — CC Madhya 25.176
ūrdhva-bāhu
raising my hands — CC Ādi 17.32
ūrdhva bāhu kari’
raising the arms. — CC Madhya 7.116
ūrdhva-bāhu kari’
raising His arms upward. — CC Madhya 18.177
ūrdhva bāhu
raising the arms — CC Madhya 24.276
śrī-bāhu
His transcendental arms — CC Antya 10.70