Skip to main content

Word for Word Index

na asti
there cannot be — Bg. 2.66
there is not — Bg. 10.18, Bg. 10.19, ŚB 10.89.26-27, ŚB 11.23.2, ŚB 12.6.25, CC Madhya 1.190, CC Madhya 6.242, CC Madhya 6.242, CC Madhya 6.242
it does not exist — ŚB 10.14.12
it is not real — ŚB 11.22.34
there is none — CC Ādi 7.76, CC Ādi 7.76, CC Ādi 7.76, CC Ādi 17.21, CC Ādi 17.21, CC Ādi 17.21
asti
there is — Bg. 2.40, Bg. 2.42-43, Bg. 3.22, Bg. 4.31, Bg. 4.40, Bg. 6.16, Bg. 7.7, Bg. 8.5, Bg. 10.39, Bg. 10.40, Bg. 11.43, Bg. 16.13-15, Bg. 16.13-15, Bg. 18.40, ŚB 1.5.5, ŚB 1.7.57, ŚB 1.8.29, ŚB 1.17.31, ŚB 2.1.38, ŚB 2.5.14, ŚB 3.8.18, ŚB 3.9.1, ŚB 3.25.19, ŚB 4.7.38, ŚB 4.13.31, ŚB 4.21.28-29, ŚB 4.21.40, ŚB 4.22.20, ŚB 4.24.30, ŚB 4.29.Texts 29.1a-2a, ŚB 5.18.12, ŚB 5.18.31, ŚB 6.1.44, ŚB 6.4.32, ŚB 6.4.32, ŚB 6.16.10, ŚB 6.17.33, ŚB 7.3.32, ŚB 9.2.27, ŚB 9.5.10, ŚB 10.1.48, ŚB 10.1.51, ŚB 10.1.60, ŚB 10.14.12, ŚB 10.24.4, ŚB 10.24.14, ŚB 10.46.37, ŚB 10.46.37, ŚB 10.48.18, ŚB 10.52.42, ŚB 10.54.38, ŚB 10.58.10, ŚB 10.60.37, ŚB 10.80.12-13, ŚB 12.3.51, CC Ādi 5.224, CC Madhya 2.45, CC Madhya 8.69, CC Madhya 20.344, CC Madhya 22.76, CC Madhya 23.29, CC Antya 8.67-68, NOI 5, Īśo 2, Śrī brahma-saṁhitā 5.6, Śrī brahma-saṁhitā 5.35, Śrī brahma-saṁhitā 5.60
is — Bg. 9.29, ŚB 2.10.7, ŚB 4.4.11, ŚB 7.9.48, ŚB 7.10.64, ŚB 8.8.22, ŚB 8.15.29, ŚB 10.15.26, ŚB 12.4.29, CC Madhya 20.310, CC Antya 1.67, Śrī brahma-saṁhitā 5.34, Śrī brahma-saṁhitā 5.45
there are — ŚB 1.4.5
there must be — ŚB 4.21.27
there may be — ŚB 8.8.21
it exists — ŚB 10.14.12
exists — ŚB 11.19.7, ŚB 11.20.6
(this world) is real — ŚB 11.22.34
has — CC Ādi 8.58
aṣṭi-tarvoḥ
the seed (the cause) and the tree (the effect of the cause). — ŚB 7.9.31
aṣṭi
and seeds — ŚB 12.2.9