Skip to main content

Word for Word Index

amuṣya
of him — ŚB 1.5.17, ŚB 4.20.37
of the Lord — ŚB 2.1.29, ŚB 2.7.53, ŚB 3.28.25
His — ŚB 2.7.30, ŚB 2.7.30, ŚB 2.8.11, ŚB 10.83.10, ŚB 10.90.49
the Lord’s — ŚB 3.2.18
of the living entities — ŚB 3.7.6
of such a one — ŚB 3.7.10
of the Supreme Lord — ŚB 3.15.24
of Him — ŚB 3.15.34, ŚB 4.9.30
of the Supreme Personality of Godhead — ŚB 3.15.44
him — ŚB 4.20.2
of King Nābhi — ŚB 5.3.17
of that — ŚB 5.22.1
unto Bali Mahārāja — ŚB 5.24.22
of that one — ŚB 6.12.17, ŚB 6.12.17
of that one (the Lord) — ŚB 7.8.33
of that (the whole universe) — ŚB 7.9.30
of him (Devātithi) — ŚB 9.22.11
of such — ŚB 10.8.40
of Kāliya — ŚB 10.16.31
of this Kāliya — ŚB 10.16.34
of (the burden of) this world — ŚB 10.37.21
his — ŚB 10.38.21, ŚB 10.59.31, ŚB 10.63.45
of such a one (Lord Kṛṣṇa) — ŚB 10.44.14, CC Ādi 4.156, CC Madhya 21.112
of this — ŚB 10.48.24