Skip to main content

Word for Word Index

akrūra
Akrūra — ŚB 9.24.15, CC Madhya 18.136, CC Antya 19.49
of Akrūra — ŚB 9.24.16-18, ŚB 10.48.12, ŚB 12.12.34
O Akrūra — ŚB 10.38.21
akrūra-bhojau
Akrūra and Bhoja — ŚB 11.30.16
akrūra bali’
famous as Akrūra — CC Ādi 10.76
akrūra-vacaḥ
Akrūra’s words — ŚB 10.39.10
akrūra-samākhyayā
by the name Akrūra (which means “not cruel”) — ŚB 10.39.21
rāma-akrūra-yutaḥ
together with Balarāma and Akrūra — ŚB 10.39.38
akrūra-kṛtavarmāṇau
Akrūra and Kṛtavarmā — ŚB 10.57.3
akrūra-vasudeva-āhuka-ādayaḥ
Akrūra, Vasudeva, Āhuka (Ugrasena) and others — ŚB 10.82.3-6
akrūra-bhavanam
the home of Akrūra — ŚB 10.48.12
akrūra-tīrthe
at Akrūra-tīrtha — CC Madhya 18.70
akrūra tīrthe
to Akrūra-tīrtha — CC Madhya 18.89
akrūra-ghāṭera
of the Akrūra bathing ghat — CC Madhya 18.135
akrūra-mūrti dhari’
taking the form of Akrūra — CC Antya 19.49