Skip to main content

Word for Word Index

dharma-abhiratāya
unto one who has taken this religious vow — ŚB 3.8.7
abhiratāya
eager to render — ŚB 3.32.41