Skip to main content

Word for Word Index

abalāḥ
delicate — ŚB 1.11.39
very weak — ŚB 7.2.38
O poor women — ŚB 7.2.39
all the ladies — ŚB 10.8.24
O friends — ŚB 10.21.18, CC Madhya 18.34, CC Antya 14.86
O girls — ŚB 10.22.10, ŚB 10.35.4-5, ŚB 10.39.24
to the girls. — ŚB 10.22.24
My dear girls — ŚB 10.22.27, ŚB 10.32.21
the women — ŚB 10.30.3, ŚB 10.44.16, ŚB 11.30.3
the girls — ŚB 10.30.26, ŚB 10.32.3
the wives — ŚB 10.61.1
women — ŚB 11.12.13
O women — CC Ādi 4.176
vraja-abalāḥ
the girls of Vraja — ŚB 10.22.20