Skip to main content

Word for Word Index

śrīyā puṣṭyā gīrā kāntyā kīrtyā tuṣṭyā ilayā ūrjayā
by His internal potencies Śrī, Puṣṭi, Gīr, Kānti, Kīrti, Tuṣṭi, Ilā and Ūrjā — ŚB 10.39.53-55
śrīyā
with the beauty — ŚB 10.15.4
having the effulgence — ŚB 10.60.23
by the opulences — ŚB 10.68.29