Skip to main content

Word for Word Index

śete sma
You lay down — ŚB 3.33.4
śete
lie down — ŚB 2.4.23
does lie on — ŚB 2.8.10
lies down — ŚB 3.5.6, ŚB 4.9.14, ŚB 4.29.23-25, ŚB 5.13.9, ŚB 7.8.49, ŚB 7.14.37, ŚB 9.14.29, ŚB 12.4.4
sleeps — ŚB 3.20.17, ŚB 7.6.6
remains — ŚB 3.31.5
lies — ŚB 3.32.4, ŚB 7.2.44
rests — ŚB 4.3.19
he used to lie down — ŚB 4.25.57-61
he lies down — ŚB 5.14.20
sometimes lies — ŚB 5.26.14
are sleeping — ŚB 10.3.27
He lay down — ŚB 10.15.16
is lying down — ŚB 10.51.10
he rests — ŚB 10.52.32
You have lain down — ŚB 10.60.35
He lies — CC Ādi 1.9, CC Ādi 5.50