Skip to main content

Word for Word Index

śatarūpā-pateḥ
of Queen Śatarūpā and her husband, Manu — ŚB 4.8.7
śatarūpā-patiḥ
the husband of Śatarūpā, namely Svāyambhuva Manu — ŚB 8.1.7
śatarūpā
of the name Śatarūpā — ŚB 3.12.54
Empress Śatarūpā — ŚB 3.22.23
by the wife of Svāyambhuva Manu — ŚB 4.1.2
Śatarūpā — ŚB 11.16.25, ŚB 12.12.12