Skip to main content

Word for Word Index

śacīra iṅgite
by the indication of mother Śacī — CC Ādi 15.30
śacīra mandire
in the household temple of mother Śacī — CC Antya 2.34-35
śacīra nandana
the son of mother Śacī. — CC Ādi 15.30, CC Madhya 9.74, CC Madhya 9.165, CC Madhya 9.279, CC Madhya 11.215, CC Madhya 13.115, CC Madhya 16.41, CC Madhya 16.109, CC Madhya 16.251
the son of Śacīmātā — CC Ādi 17.315
the son of mother Śacī — CC Madhya 9.63, CC Madhya 15.113, CC Madhya 15.297, CC Madhya 16.208, CC Antya 1.33, CC Antya 2.167
the son of Śacī. — CC Madhya 11.240
Lord Śrī Caitanya Mahāprabhu — CC Madhya 16.61
the son of mother Śacī, Śrī Caitanya Mahāprabhu. — CC Antya 6.272
śacīra
of Śacīmātā — CC Ādi 13.72, CC Ādi 16.23, CC Madhya 3.204
and of Śacīdevī — CC Ādi 13.80
of mother Śacī — CC Ādi 17.84, CC Ādi 17.87, CC Ādi 17.100, CC Ādi 17.225, CC Ādi 17.275

Filter by hierarchy