Skip to main content

Word for Word Index

āste sma
stayed — ŚB 3.21.35
āste-vyaste
with great haste — CC Ādi 15.17, CC Madhya 6.221, CC Madhya 9.184, CC Madhya 12.145, CC Madhya 17.220, CC Madhya 19.80, CC Antya 2.134, CC Antya 14.25
in great haste — CC Madhya 4.199, CC Madhya 17.150, CC Antya 3.34, CC Antya 14.27
with great alacrity — CC Madhya 24.270
very hastily — CC Antya 13.82
āste vyaste
somehow or other — CC Ādi 17.251
yathā āste
while staying here — ŚB 10.8.31
āste
remains — Bg. 3.6, Bg. 5.13, ŚB 3.11.28, ŚB 3.31.13, ŚB 4.28.39, ŚB 5.24.17, ŚB 5.24.18, ŚB 5.25.1, ŚB 5.26.14, ŚB 6.18.18, ŚB 7.4.41, ŚB 10.18.3
living — ŚB 1.7.45
would be situated — ŚB 1.13.53
is sitting — ŚB 1.13.56
passing his days — ŚB 1.14.26
are they — ŚB 1.14.28-29
are in — ŚB 1.14.30
does enjoy — ŚB 1.14.34
is there — ŚB 1.14.35-36, ŚB 1.17.43-44, ŚB 3.1.31, ŚB 3.15.15
is present — ŚB 1.16.8, ŚB 3.1.12, ŚB 4.7.26, ŚB 10.38.13, ŚB 10.46.36, ŚB 10.57.35-36, ŚB 10.67.4, ŚB 10.80.11
situated — ŚB 1.19.17, ŚB 3.1.15
exists — ŚB 3.1.13, ŚB 11.9.17-18
is — ŚB 3.1.27, ŚB 3.1.28, ŚB 10.90.24
does exist — ŚB 3.1.29, ŚB 3.1.32
fares well — ŚB 3.1.30
does He — ŚB 3.1.34
doing well — ŚB 3.1.38
are still there — ŚB 3.3.14
there is — ŚB 3.11.32, ŚB 5.12.5-6, ŚB 7.7.9, ŚB 9.9.6
she was present — ŚB 3.23.34
was present — ŚB 3.23.34, ŚB 10.90.42
he remains — ŚB 3.30.15, ŚB 3.31.10
he lies — ŚB 3.31.8
He remains — ŚB 3.33.35
he also used to sit — ŚB 4.25.57-61
is existing — ŚB 5.1.17
sits. — ŚB 5.8.22
becomes — ŚB 5.13.8
remains in misery — ŚB 5.13.11
he remains. — ŚB 5.14.16, ŚB 5.14.25, ŚB 5.14.34
is situated — ŚB 5.18.7, ŚB 7.7.32, ŚB 8.13.14
exists eternally — ŚB 5.18.34
exists. — ŚB 5.20.18, ŚB 5.20.40