Skip to main content

Word for Word Index

yadu-vṛṣṇi-andhaka-madhu-dāśārha kukura-ādikān
the Yadus, Vṛṣṇis, Andhakas, Madhus, Dāśārhas, Kukuras and so on — ŚB 10.45.15-16
muṣṭika-cāṇūra-śala-tośalaka-ādikān
Muṣṭika, Cāṇūra, Śala, Tośala and others — ŚB 10.36.21
vṛṣa-durmarṣaṇa-ādikān
begot sons headed by Vṛṣa and Durmarṣaṇa — ŚB 9.24.42