Skip to main content

Word for Word Index

bhagavatā ādiṣṭaḥ
being ordered by the Supreme Personality of Godhead — ŚB 9.5.1
ādiṣṭaḥ
instructed — ŚB 1.14.8, ŚB 3.4.26, ŚB 10.66.30-31, ŚB 10.86.58, ŚB 10.88.17, ŚB 11.7.13, ŚB 11.13.14, ŚB 11.30.40
being ordered — ŚB 1.17.35, ŚB 3.12.15
being so requested — ŚB 3.12.20
having been instructed — ŚB 4.7.55
being ordered by Lord Brahmā — ŚB 9.3.35
ordered — ŚB 10.23.5, ŚB 10.76.7, ŚB 11.29.41-44