Skip to main content

Word for Word Index

dhānyam ādāya
capturing some grains of paddy — ŚB 10.11.10
sva-putram ādāya
taking his son Kṛṣṇa on his lap — ŚB 10.6.43
sutam ādāya
taking back his child — ŚB 10.1.61
ādāya
taking together — ŚB 1.6.29
having taken to — ŚB 2.7.12
taking — ŚB 3.2.11, ŚB 5.8.7, ŚB 6.8.40, ŚB 8.11.46, ŚB 8.24.42, ŚB 9.2.5-6, ŚB 9.3.29, ŚB 9.6.15-16, ŚB 9.9.23-24, ŚB 10.7.34, ŚB 10.25.27, ŚB 10.28.9, ŚB 10.34.32, ŚB 10.42.20, ŚB 10.45.42-44, ŚB 10.46.7, ŚB 10.57.6, ŚB 10.57.40, ŚB 10.60.7, ŚB 10.72.33, ŚB 10.78.3, ŚB 10.80.15, ŚB 10.84.67-68, ŚB 11.1.18, ŚB 11.4.15, ŚB 11.30.48, ŚB 11.31.25
having taken — ŚB 3.18.16, ŚB 4.19.17, ŚB 10.39.33
carrying — ŚB 4.13.36, ŚB 10.47.28
taking into consideration — ŚB 4.18.12
accepting — ŚB 4.24.19, ŚB 6.19.23, ŚB 11.8.39
taking in hand — ŚB 5.13.20, ŚB 9.14.30, ŚB 9.14.31, ŚB 9.15.28
collecting — ŚB 6.1.58-60
receiving — ŚB 7.2.13
taking out — ŚB 8.24.19
taking away — ŚB 8.24.21, ŚB 9.18.17
taking (that bow) — ŚB 9.10.6-7
keeping — ŚB 9.16.20
taking with her — ŚB 9.20.19
placing — ŚB 10.6.10
picking up — ŚB 10.7.11
taking care of — ŚB 10.7.13-15
bringing — ŚB 10.23.19, ŚB 11.7.64
taking on — ŚB 10.49.24
taking up — ŚB 10.58.13-14, ŚB 10.83.25-26, ŚB 10.86.10, ŚB 12.8.18-20
taking it — ŚB 10.77.27
after picking up — ŚB 10.83.22
and taking — ŚB 10.89.60-61
offering — ŚB 12.8.38
having been taken away — Īśo Invocation