Skip to main content

Word for Word Index

āśvāsya
by encouragement — ŚB 1.11.22
by encouraging activities — ŚB 1.17.42
having reassured — ŚB 3.24.20
assuring — ŚB 6.16.65, ŚB 10.45.12
giving her assurance — ŚB 7.7.12
after pacifying — ŚB 10.1.26
pacifying — ŚB 10.36.6
consoling — ŚB 10.44.49