Skip to main content

Word for Word Index

āśu atha
very quickly — ŚB 9.1.30
āśu-gam
going very swiftly — ŚB 4.26.1-3
swift-traveling — ŚB 12.2.19-20
āśu-raya
very quickly — ŚB 5.13.3
āśu-toṣaḥ
he who is quickly pleased — ŚB 10.76.5
āśu-vegaḥ
although very fast — ŚB 6.12.33
āśu
very soon — Bg. 2.65, ŚB 1.2.7, ŚB 1.12.31, ŚB 1.19.14, ŚB 2.1.10, ŚB 2.1.21, ŚB 2.7.21, ŚB 3.9.40, ŚB 3.13.48, ŚB 3.21.28, ŚB 3.32.23, ŚB 4.14.31, ŚB 4.21.43, ŚB 4.29.23-25, ŚB 4.31.1, ŚB 4.31.19, ŚB 5.19.15, ŚB 5.25.8, ŚB 6.16.64, ŚB 7.4.27, ŚB 8.16.23, ŚB 8.16.62, ŚB 9.9.8, ŚB 9.15.40, CC Madhya 24.172, CC Antya 5.48
within no time — ŚB 1.7.48
immediately — ŚB 1.9.31, ŚB 1.18.7, ŚB 2.7.14, ŚB 3.1.15, ŚB 4.4.14, ŚB 4.4.23, ŚB 4.11.34, ŚB 6.2.24-25, ŚB 6.7.25, ŚB 6.8.23, ŚB 7.5.34, ŚB 7.15.72, ŚB 8.3.31, ŚB 8.3.33, ŚB 9.10.10, ŚB 9.14.9, ŚB 9.14.12, ŚB 9.22.14-15, ŚB 10.1.21, ŚB 10.11.16, ŚB 10.44.33, ŚB 10.46.32-33, ŚB 10.53.4, ŚB 12.6.63
without delay — ŚB 2.1.22, ŚB 3.5.13, ŚB 10.2.21
as soon as possible — ŚB 3.1.13
shortly — ŚB 3.16.26
promptly — ŚB 3.18.12
quickly — ŚB 3.18.27, ŚB 3.25.25, ŚB 3.25.33, ŚB 3.31.21, ŚB 7.2.4-5, ŚB 10.27.7, ŚB 10.30.22, ŚB 10.33.39, ŚB 10.41.36, ŚB 10.44.36, ŚB 10.45.39, ŚB 10.48.27, ŚB 10.60.26, ŚB 10.77.10, ŚB 10.88.11, ŚB 10.88.14, ŚB 10.88.15, ŚB 10.88.15, ŚB 11.3.41, ŚB 11.3.47, ŚB 11.8.20, ŚB 11.13.3, ŚB 11.14.46, ŚB 11.18.25, ŚB 11.28.2, ŚB 11.30.37, ŚB 12.6.21, CC Ādi 1.60, CC Madhya 22.86, CC Madhya 23.16, Śrī brahma-saṁhitā 5.27
at once — ŚB 4.6.6, ŚB 4.6.52
very quickly — ŚB 5.23.9, ŚB 6.1.8, ŚB 11.23.21
quickly hereafter — ŚB 7.1.38
very quick — ŚB 8.5.28
right now — ŚB 10.88.33
suddenly — ŚB 11.20.19
rapidly — ŚB 12.4.36