Skip to main content

3

3

The Most Intelligent Woman

Kaikkein älykkäin nainen

tathā paramahaṁsānāṁ
munīnām amalātmanām
bhakti-yoga-vidhānārthaṁ
kathaṁ paśyema hi striyaḥ
tathā paramahaṁsānāṁ
munīnām amalātmanām
bhakti-yoga-vidhānārthaṁ
kathaṁ paśyema hi striyaḥ

You Yourself descend to propagate the transcendental science of devotional service unto the hearts of the advanced transcendentalists and mental speculators, who are purified by being able to discriminate between matter and spirit. How, then, can we women know You perfectly?

Sinä laskeudut Itse levittämään antaumuksellisen palvelemisen yliaistillista tiedettä niiden pitkälle edistyneiden henkisen tien kulkijoiden ja pohdiskelijoiden joukkoon, jotka ovat puhdistuneet oppimalla erottamaan toisistaan aineen ja hengen. Mutta kuinka me naiset voisimme oppia tuntemaan Sinut täydellisesti?

Śrīmad-Bhāgavatam 1.8.20

Śrīmad-Bhāgavatam 1.8.20

Even the greatest philosophical speculators cannot have access to the region of the Lord. It is said in the Upaniṣads that the Supreme Truth, the Absolute Personality of Godhead, is beyond the range of the thinking power of the greatest philosopher. He is unknowable by great learning or by the greatest brain. He is knowable only by one who has His mercy. Others may go on thinking about Him for years together, yet He is unknowable. This very fact is corroborated by the Queen, who is playing the part of an innocent woman. Women in general are unable to speculate like philosophers, but they are blessed by the Lord because they believe at once in the superiority and almightiness of the Lord, and thus they offer obeisances without reservation. The Lord is so kind that He does not show special favor only to one who is a great philosopher. He knows the sincerity of purpose. For this reason only, women generally assemble in great number in any sort of religious function. In every country and in every sect of religion it appears that the women are more interested than the men. This simplicity of acceptance of the Lord’s authority is more effective than showy insincere religious fervor.

Suurimmillakaan filosofisilla järkeilijöillä ei ole pääsyä Herran luo. Upaniṣadeissa sanotaan, että Ylin Totuus, Jumaluuden Absoluuttinen Persoonallisuus, on suurimmankin filosofin ajattelukyvyn ulottumattomissa. Hän jää tuntemattomaksi suurille oppineille ja etevimmille aivoille. Ainoastaan Hänen armonsa nauttija voi tuntea Hänet. Muut voivat jatkaa Hänen pohtimistaan vuosikausia, mutta Hän jää heille silti tuntemattomaksi. Kuningatar, joka esittää viattoman naisen osaa, vahvistaa tämän. Naiset eivät yleensä pohdi filosofisesti, mutta Herra on siunannut heitä, sillä he uskovat heti Herran ylivaltaan ja kaikkivoipaisuuteen ja osoittavat Hänelle varauksettomasti kunnioitustaan. Herra on lempeä eikä osoita armoaan vain niille, jotka sattuvat olemaan suuria filosofeja. Hän tietää itsekunkin tarkoitusperien vilpittömyyden. Naiset kerääntyvät yleensä suurilukuisesti uskonnollisiin tapahtumiin juuri tästä syystä. Kaikissa maissa ja uskontoryhmissä naiset ovat kiinnostuneempia uskonnosta kuin miehet. Tällainen Herran auktoriteetin yksinkertainen hyväksyminen on paljon parempi kuin komealta kuulostava, mutta epärehellinen uskonnollinen intoilu.

Kuntīdevī prayed to the Lord very submissively, and this is the symptom of a Vaiṣṇava. The Lord, Kṛṣṇa, had come to Kuntīdevī to offer respect to her by taking the dust of her feet. Because Kṛṣṇa considered Kuntīdevī His aunt, He used to touch her feet. But although Kuntīdevī, a great devotee, was in such an exalted position, practically on the level of Yaśodāmayī, Kṛṣṇa’s mother, she was so submissive that she prayed, “Kṛṣṇa, You are meant to be understood by the paramahaṁsas, the most advanced transcendentalists, but I am a woman, so how can I see You?”

Kuntīdevī rukoili Herraa hyvin nöyrästi, mikä on vaiṣṇavan tunnusmerkki. Herra, Kṛṣṇa, oli saapunut Kuntīdevīn luokse osoittamaan tädilleen kunnioitusta koskettamalla tämän jalkojen pölyä. Koska Kṛṣṇa piti Kuntīdevīä tätinään, Hänellä oli tapana koskettaa Kuntīn jalkoja. Ylevä Herran palvoja, Kuntīdevī oli hyvin korkealla tasolla, käytännöllisesti samalla tasolla kuin Kṛṣṇan äiti Yaśodāmayī, mutta silti hän rukoili nöyrästi: ”Kṛṣṇa, paramahaṁsojen on määrä ymmärtää Sinut, he ovat edistyneimpiä transsendentalisteja. Minä olen vain nainen. Kuinka minä pystyisin näkemään Sinut?”

According to the Vedic system, there are four social divisions (cātur-varṇyaṁ mayā sṛṣṭam). The highest members of the social order are the brāhmaṇas, those who are intelligent, and then come the kṣatriyas (military men and administrators), the vaiśyas (farmers and businessmen), and finally the śūdras (ordinary laborers). One’s place in this system is determined by one’s qualities and work (guṇa-karma). The Bhagavad-gītā mentions striyo vaiśyās tathā śūdrāḥ, and the Śrīmad-Bhāgavatam speaks of strī-śūdra-dvija-bandhūnām. According to these references women, śūdras, and dvija-bandhus are considered to belong to the same category. The word dvija-bandhu refers to one who is born in an exalted brāhmaṇa or kṣatriya family but who has no qualifications of his own. One’s social standing, according to the Vedic system, is determined by one’s qualifications. This is very practical. Suppose a man is born the son of a high-court judge. This does not mean that he himself is also a high-court judge. Yet because one happens to take birth in a brāhmaṇa family, even if he has no qualifications and is rascal number one, he claims to be a brāhmaṇa, and although his qualifications are less than those of a śūdra, people accept him as a brāhmaṇa. This has caused the downfall of the Vedic civilization. The brāhmaṇas in India are sometimes very much against my movement because I train and accept brāhmaṇas from Europe and America. But we do not care about their arguments, nor will any other reasonable man. Śrī Caitanya Mahāprabhu said:

Veda-yhteiskunnassa on neljä luokkaa (cātur-varṇyaṁ mayā sṛṣṭam). Yhteiskunnan yläluokkaa ovat brāhmaṇat eli älymystö. Seuraavina ovat kṣatriyat (sotilaat ja vallanpitäjät), vaiṣyat (maanviljelijät ja liikemiehet) ja śūdrat (tavalliset työläiset). Ihmisen työ määrää hänen paikkansa yhteiskuntajärjestelmässä (guṇa-karma). Bhagavad-gītāssa sanotaan: striyo vaiśyās tathā śūdrāḥ. Śrīmad-Bhāgavatamissa sanotaan: strī-śūdra-dvijabandhūnām. Nämä viittaukset osoittavat, että naiset, śūdrat ja dvija-bandhut ovat samaa luokkaa. Sana dvija-bandhu tarkoittaa ylhäisen brāhmaṇa- tai kṣatriya-perheen jälkeläistä, jolla ei ole perheensä ominaisuuksia. Ihmisen ominaisuudet määrittelevät hänen sosiaalisen asemansa veda-yhteiskunnassa, mikä on varsin käytännöllistä. Ajatellaanpa, että jonkun isä on korkeimman oikeuden tuomari. Se ei kuitenkaan tee pojasta korkeimman oikeuden tuomaria. Silti joku brāhmaṇa-perheeseen syntynyt, jolla ei ole mitään ominaisuuksia vaan hän on varsinainen lurjus, voi julistaa olevansa brāhmaṇa. Ominaisuuksiltaan hän saattaa olla śūdraakin alhaisempi, mutta häntä pidetään brāhmaṇana. Tässä on syy vedalaisen sivilisaation tuhoon. Intian brāhmaṇat vastustavat usein voimakkaasti liikettäni, koska harjoitutan ja hyväksyn ihmisiä brāhmaṇoiksi Euroopassa ja Amerikassa. Kuten ei kukaan järkevä ihminen, mekään emme välitä heidän väitteistään. Śrī Caitanya Mahāprabhu sanoi:

pṛthivīte āche yata nagarādi grāma
sarvatra pracāra haibe mora nāma
pṛthivīte āche yata nagarādi grāma
sarvatra pracāra haibe mora nāma

“In every town, city, and village of the world, the Kṛṣṇa consciousness movement will be preached.”

”Maailman jokaisessa kaupungissa ja kylässä tullaan julistamaan Kṛṣṇa-tietoisuutta.”

How is it, then, that Europeans and Americans will not become brāhmaṇas? In fact, one who comes to Kṛṣṇa consciousness has already surpassed brāhmaṇism. As stated in Bhagavad-gītā (14.26):

Miksi siis eurooppalaisista tai amerikkalaisista ei tulisi brāhmaṇoita? Itse asiassa ne jotka tulevat tietoisiksi Kṛṣṇasta, ovat jo ylittäneet brāhmaṇat. Kuten Bhagavad-gītāssa (14.26) sanotaan:

māṁ ca yo ’vyabhicāreṇa
bhakti-yogena sevate
sa guṇān samatītyaitān
brahma-bhūyāya kalpate
māṁ ca yo ’vyabhicāreṇa
bhakti-yogena sevate
sa guṇān samatītyaitān
brahma-bhūyāya kalpate

“One who takes to bhakti-yoga surpasses the modes of material nature and comes immediately to the transcendental platform [brahma-bhūta].” Not to speak of becoming a brāhmaṇa, the person who fully engages in bhakti-yoga attains the highest transcendental platform.

”Se joka aloittaa bhakti-yogan ylittää aineellisen luonnon laadut ja kohoaa välittömästi yliaistilliselle tasolle [brahma-bhūta].” Paitsi että hänestä tulee brāhmaṇa, hän on bhakti-yogan täydellisenä harjoittajana jo saavuttanut korkeimman yliaistillisen tason.

The stereotyped, crippled idea that only a person born in a brāhmaṇa family can become a brāhmaṇa has killed Vedic civilization, but now we are reviving the correct understanding that the attainment of perfection is meant for everyone. In Bhagavad-gītā (9.32) Lord Kṛṣṇa says:

Stereotyyppinen, virheellinen ajatus, että vain brāhmaṇa-perheen jälkeläinen voi olla brāhmaṇa, on tuhonnut veda-kulttuurin, mutta nyt me palautamme sen oikean ymmärryksen, että täydellistymän saavuttaminen koskee jokaista. Herra Kṛṣṇa sanoo Bhagavad-gītāssa (9.32):

māṁ hi pārtha vyapāśritya
ye ’pi syuḥ pāpa-yonayaḥ
striyo vaiśyās tathā śūdrās
te ’pi yānti parāṁ gatim
māṁ hi pārtha vyapāśritya
ye ’pi syuḥ pāpa-yonayaḥ
striyo vaiśyās tathā śūdrās
te ’pi yānti parāṁ gatim

“O son of Pṛthā, those who take shelter in Me – though they be lowborn, women, vaiśyas, or śūdras – can approach the supreme destination.” Thus although women, śūdras, and vaiśyas are ordinarily considered to belong to a lower class, when one becomes a devotee he or she goes beyond such designations. Women, śūdras, and vaiśyas are ordinarily regarded as less intelligent, but if one takes to Kṛṣṇa consciousness one is the most intelligent, as stated in the Caitanya-caritāmṛta (kṛṣṇa yei bhaje sei baḍa catura). And Caitanya Mahāprabhu says:

”Oi Pṛthān poika, Minuun turvautuneet, olivatpa he alhaissyntyisiä, naisia, vaiśyoja tai śūdria, saavuttavat korkeimman päämäärän.” Vaikka naisia, śūdria ja vaiśyoja pidetään tavallisesti alempaan luokkaan kuuluvina, tuollaiset määritelmät eivät enää koske heitä, kun heistä on tullut Herran palvojia. Naisia, śūdria ja vaiśyoja pidetään vähempiälyisinä, mutta jos ihminen on tietoinen Kṛṣṇasta, hän on kaikkein älykkäin, aivan kuten Caitanya-caritāmṛtassa sanotaan (kṛṣṇa yei bhaje sei baḍa catura). Ja Caitanya Mahāprabhu sanoo:

ei rūpe brahmāṇḍa bhramite kona bhāgyavān jīva
guru-kṛṣṇa-prasāde pāya bhakti-latā-bīja
ei rūpe brahmāṇḍa bhramite kona bhāgyavān jīva
guru-kṛṣṇa-prasāde pāya bhakti-latā-bīja

“Among all the living entities wandering throughout the universe, one who is very fortunate receives, by the mercy of the spiritual master and the mercy of Kṛṣṇa, the seed of devotional service.” (Caitanya-caritāmṛta, Madhya 19.151) The Kṛṣṇa consciousness movement does not consist of wretched, unfortunate men. No. It consists of the most fortunate. One who has taken to Kṛṣṇa consciousness is to be considered the most fortunate because he has found the way to act so that his life will be perfect. One who is Kṛṣṇa conscious and discharging his duties nicely is the most fortunate and the most perfect. This is humbly stated here by Kuntīdevī.

”Kaikkien ympäri maailmankaikkeutta vaeltavien elävien olentojen joukossa hyvin onnekas on hän, joka henkisen opettajan ja Kṛṣṇan armosta saa antaumuksellisen palvelemisen siemenen.” (Cc. Madhya 19.151) Kṛṣṇa-tietoisuus -liike ei koostu epäonnekkaista, viheliäisistä ihmisistä. Ei. Se koostuu kaikkein onnekkaimmista. Kṛṣṇasta tietoinen on kaikkein onnekkain, sillä hän on löytänyt tavan tehdä elämästään täydellisen. Kṛṣṇasta tietoinen ihminen, joka hoitaa velvollisuutensa hyvin, on kaikkein onnekkain ja täydellisin. Tämän toteaa tässä nöyrästi Kuntīdevī.

Although Kuntī had the body of a woman, she was a devotee. Therefore she was not like an ordinary unintelligent woman. Rather, she was the most intelligent, for she recognized Kṛṣṇa to be the Supreme Godhead: “He has come to me to offer me respect, materially appearing to be my nephew, but He is the Supreme Personality of Godhead.” Therefore in a previous verse she said, alakṣyaṁ sarva-bhūtānām antar bahir avasthitam: “You are not seen by ordinary men, although You are everywhere, inside and outside.” In another verse also she said, na lakṣyase mūḍha-dṛśā: “Fools and rascals cannot see You.” This indicates that Kuntī saw Him. Unless she were able to see Kṛṣṇa as He is, how could she say, na lakṣyase mūḍha-dṛśā? She also said, prakṛteḥ param: “You are transcendental to this material creation.”

Vaikka Kuntī oli nainen, hän oli myös bhakta. Hän ei ollut mikään tavallinen vähempiälyinen nainen vaan kaikkein älykkäin, sillä hän tunnusti Kṛṣṇan Jumaluuden Ylimmäksi Persoonallisuudeksi. ”Kṛṣṇa on tullut luokseni osoittamaan kunnioitustaan veljenpoikanani, mutta Hän on Jumaluuden Ylin Persoonallisuus.” Kuntī sanoo edellisessä säkeessä: alakṣyaṁ sarva-bhūtānām antar bahir avasthitam. ”Tavalliset ihmiset eivät näe Sinua, vaikka Sinä olet kaikkialla, sisä- ja ulkopuolella.” Toisessa säkeessä hän sanoo myös: na lakṣyase mūḍha-dṛśā. ”Typerykset ja lurjukset eivät näe Sinua.” Tämä viittaa siihen, että Kuntī pystyi näkemään Kṛṣṇan. Ellei Kuntī olisi nähnyt Kṛṣṇaa Kṛṣṇana, miksi Kuntī olisi sanonut: na lakṣyase mūḍha- dṛśā? Kuntī sanoi myös: prakṛteḥ param. ”Olet yliaistillisessa asemassa aineelliseen luomukseen nähden.”

Now here also, in this verse, Kuntī continues to express herself with humility. This humility is very good in devotional service. Therefore Śrī Kṛṣṇa Caitanya Mahāprabhu teaches us, tṛṇād api sunīcena taror api sahiṣṇunā: “One should be more tolerant than the tree and humbler than the grass to make progress in spiritual life.” This is necessary because for one who is living in this material world there will be so many disturbances, just as if one were traveling on the ocean. One cannot expect a very peaceful situation on the ocean; even a big ship may also be unsteady, and at any moment there may be tumultuous waves. Similarly, in this material world we should always expect danger; one cannot expect a very peaceful life within this material world. The śāstra, the Vedic literature, says, padaṁ padaṁ yad vipadām (Bhāgavatam 10.14.58): at every step there is danger. But if one becomes a devotee, then one can escape (māyām etāṁ taranti te).

Myös tässä säkeessä Kuntī puhuu hyvin nöyrästi. Nöyryys on hyvä ominaisuus antaumuksellisessa palvelussa. Siksi Śrī Kṛṣṇa Caitanya Mahāprabhu opettaa meitä: tṛnād api sunīcena taror api sahiṣṇunā. ”Ihmisen on oltava kärsivällisempi kuin puu ja nöyrempi kuin ruohonkorsi edistyäkseen henkisessä elämässä.” Tämä on tarpeen, sillä aineellisessa maailmassa joudutaan kokemaan monia häiriöitä, aivan kuin valtamerellä purjehdittaessa. Olosuhteet valtamerellä eivät ole rauhalliset; suurinkin alus keinahtelee ja joka hetki hyökyaallot voivat lyödä sen yli. Aineellisessa maailmassa voimme aina odottaa vaaroja; täällä ei voi odottaa kokevansa rauhallista elämää. Śāstroissa, Veda- kirjoissa, sanotaan: padaṁ padaṁ yad vipadām (Śrīmad-Bhāgavatam 10.14.58): ”Vaara uhkaa joka askeleella.” Jos ihmisestä tulee Herran palvoja, silloin hän voi välttää vaarat (māyām etāṁ taranti te).

If one takes to Kṛṣṇa consciousness, in the beginning there will be many disturbances caused by Māyā, the material energy of illusion. Māyā will test us to see how firmly we are fixed in Kṛṣṇa consciousness. Because she is also an agent of Kṛṣṇa, she does not allow anyone the freedom to disturb Kṛṣṇa. Therefore she tests very rigidly to see whether we have taken to Kṛṣṇa consciousness to disturb Kṛṣṇa or are actually serious. That is Māyā’s business. So in the beginning there will be tests by Māyā, and we shall feel so many disturbances while making progress in Kṛṣṇa consciousness. But if we follow the rules and regulations and chant regularly as prescribed, then we shall remain steady. If we neglect these principles, Māyā will capture us immediately. Māyā is always ready. We are in the ocean, and at any moment we may be disturbed. Therefore one who is not disturbed at all is called paramahaṁsa.

Harhaanjohtava aineellinen energia, māyā, aiheuttaa alussa paljon häiriöitä, kun ihmisestä tulee Kṛṣṇa-tietoinen. Māyā haluaa koetella meitä nähdäkseen kuinka järkähtämätöntä Kṛṣṇa- tietoisuutemme on. Koska māyā on myös Kṛṣṇan palvelija, hän ei anna kenenkään häiritä Kṛṣṇaa. Siksi māyā koettelee meitä ankarasti nähdäkseen, olemmeko ryhtyneet Kṛṣṇa-tietoisuuteen häiritäksemme Kṛṣṇaa vai olemmeko vilpittömiä. Se on māyān tehtävä. Alussa tulemme siis kokemaan māyān asettamat koettelemukset ja joudumme kärsimään monista häiriöistä edetessämme Kṛṣṇa-tietoisuudessa. Mutta jos noudatamme sääntöjä ja määräyksiä ja mietiskelemme mahā-mantraa ohjeiden mukaan, tulemme pysymään vakaina. Jos laiminlyömme nämä periaatteet, māyā tulee saamaan meistä otteen välittömästi. Māyā on aina valmiina. Olemme keskellä valtamerta, jossa voimme joutua koska tahansa vaikeuksiin. Kaikissa olosuhteissa häiriintymätöntä kutsutaan nimellä paramahaṁsa.

Kuntīdevī therefore says, tathā paramahaṁsānām: “You are meant to be understood by the paramahaṁsas.” The word parama means “ultimate,” and haṁsa means “swan.” So paramahaṁsa means “the perfect swan.” If we give a swan milk mixed with water, the swan will take the milk and leave aside the water. Similarly, this material world is made of two natures – the inferior nature and the superior nature. The superior nature means spiritual life, and the inferior nature is material life. Thus a person who gives up the material part of this world and takes only the spiritual part is called paramahaṁsa.

Kuntīdevī sanoo: tathā paramahaṁsānām. Paramahaṁsojen on määrä ymmärtää Sinut.” Sana parama tarkoittaa ”ylintä” ja haṁsa tarkoittaa ”joutsenta”. Paramahaṁsa tarkoittaa siis ”täydellistä joutsenta”. Jos joutsenelle annetaan veteen sekoitettua maitoa, se juo vain maidon ja jättää veden. Aineelliseen maailmaan sisältyy kaksi luontoa, ylempi ja alempi luonto. Ylempi luonto tarkoittaa henkistä elämää ja alempi aineellista elämää. Niinpä maailman aineellisesta puolesta luopuvaa ja henkisen puolen hyväksyjää, kutsutaan paramahaṁsaksi.

One should know that the activities of the body are due to the soul within the body. That is the real fact. The body is only the outward covering. Similarly, one should know that Kṛṣṇa is the real center of all activities, and one who knows this is a paramahaṁsa. Thus bhakti-yoga is for the paramahaṁsa, one who knows that Kṛṣṇa is the central fact. Kṛṣṇa says in Bhagavad-gītā, ahaṁ sarvasya prabhavo mattaḥ sarvaṁ pravartate: “I am the source of everything; everything emanates from Me.” So one who knows, not only theoretically but practically, that Kṛṣṇa is the cause of all causes – one who is convinced of this – is a paramahaṁsa.

Kehon toiminnat johtuvat henkisestä sielusta kehon sisällä. Se on tosiasia. Keho on vain ulkoinen vaate. Vastaavasti Kṛṣṇa on kaiken toiminnan varsinainen keskipiste ja se joka tietää tämän, on paramahaṁsa. Bhakti-yoga on tarkoitettu paramahaṁsalle eli hänelle, joka tietää Kṛṣṇan olevan kaiken keskipiste. Kṛṣṇa sanoo Bhagavad-gītāssa: ahaṁ sarvasya prabhavo mattaḥ sarvaṁ pravartate. ”Minä olen kaiken alkulähde; kaikkeus virtaa Minusta.” Se joka käytännössä, eikä vain teoreettisesti, tietää Kṛṣṇan olevan kaikkien syiden perussyy, ja on siitä vakuuttunut, on paramahaṁsa.

Kuntīdevī says, “You are meant for the paramahaṁsas, not for the rascals and fools. You are meant for the paramahaṁsas and munis.” The word munīnām refers to those who are thoughtful or to mental speculators, and the word amalātmanām refers to one who has no dirty things in his heart. The heart of a materialistic person is full of dirty things. What are those dirty things? Lust and greed. All materialistic persons are lusty and greedy, and therefore their hearts are understood to be full of dirty things, but amalātmanām refers to those who are freed from these two contaminations.

Kuntīdevī sanoo: ”Sinut on tarkoitettu paramahaṁsoille, ei lurjuksille ja typeryksille. Sinut on tarkoitettu paramahaṁsoille ja muneille.” Sana munīnām viittaa pohdiskeleviin tai järkeileviin ja sana amalātmanām viittaa niihin, joilla ei ole mitään likaisia asioita sydämessään. Aineellisen ihmisen sydän on täynnä likaa. Mitä tuo lika on? Himoa ja ahneutta. Kaikki aineellismieliset ihmiset ovat himokkaita ja ahneita ja siksi heidän sydämensä on täynnä likaa, mutta amalātmanām viittaa heihin, joissa ei ole näitä epäpuhtauksia.

Bhakti-yoga is meant for those whose hearts are cleansed, not for the lusty and greedy. Of course, those who are lusty and greedy may try to advance, and gradually they may do so, but once one is situated in bhakti-yoga there is no more lust or greed. Viraktir anyatra ca (Bhāgavatam 11.2.42). This is the test – when one is free from lusty desires and greed, then he is situated in bhakti-yoga and is actually a paramahaṁsa. Kuntīdevī humbly submits, “You are meant for the paramahaṁsas and munis, those who are cleansed in heart and are engaged in bhakti-yoga. But what are we? We are simply women. We are in a lower class. How can we understand You?” Although she understands everything, she still takes the position of an ordinary woman and says, “How can I understand You?” This is humility.

Bhakti-yoga on tarkoitettu puhdassydämisille, ei himokkaille ja ahneille. Tietysti heidän laisensa voivat myös yrittää edistyä ja he edistyvätkin vähitellen, mutta himoa ja ahneutta ei ole enää silloin, kun on sijoituttu bhakti-yogaan. Viraktir anyatra ca (Śrīmad-Bhāgavatam 11.2.42). Kun ihminen on vapautunut himokkaista toiveista ja ahneudesta, hän on sijoittunut bhakti-yogaan ja on itse asiassa paramahaṁsa. Kuntīdevī myöntää nöyrästi: ”Sinut on tarkoitettu paramahaṁsoille ja muneille, niille jotka ovat puhdassydämisiä ja harjoittavat bhakti-yogaa. Mutta keitä me olemme? Me olemme naisia, alempaa luokkaa. Kuinka me voimme ymmärtää Sinut?” Vaikka hän ymmärtää kaiken, hän asettuu silti tavallisen naisen asemaan ja sanoo: ”Kuinka me voimme ymmärtää Sinut?” Tämä on nöyryyttä.