Skip to main content

24

24

Cutting Off Ties of Affection

Kiintymyksen siteiden katkaiseminen

atha viśveśa viśvātman
viśva-mūrte svakeṣu me
sneha-pāśam imaṁ chindhi
dṛḍhaṁ pāṇḍuṣu vṛṣṇiṣu
atha viśveśa viśvātman
viśva-mūrte svakeṣu me
sneha-pāśam imaṁ chindhi
dṛḍhaṁ pāṇḍuṣu vṛṣṇiṣu

O Lord of the universe, soul of the universe, O personality of the form of the universe, please, therefore, sever my tie of affection for my kinsmen, the Pāṇḍavas and the Vṛṣṇis.

Oi maailmankaikkeuden valtias, maailmankaikkeuden sielu, oi maailmankaikkeuden muodon henkilöitymä, katkaise kiintymysteni siteet sukulaisiini, Pāṇdaviin ja Vṛṣṇeihin.

Śrīmad-Bhāgavatam 1.8.41

Śrīmad-Bhāgavatam 1.8.41

A pure devotee of the Lord is ashamed to ask anything in self-interest from the Lord. But the householders are sometimes obliged to ask favors from the Lord, being bound by the tie of family affection. Śrīmatī Kuntīdevī was conscious of this fact, and therefore she prayed to the Lord to cut off the affectionate tie from her own kinsmen, the Pāṇḍavas and the Vṛṣṇis. The Pāṇḍavas are her own sons, and the Vṛṣṇis are the members of her paternal family. Kṛṣṇa was equally related to both families. Both the families required the Lord’s help because both were dependent devotees of the Lord. Śrīmatī Kuntīdevī wished Śrī Kṛṣṇa to remain with her sons, the Pāṇḍavas, but by His doing so her paternal house would be bereft of the benefit. All these partialities troubled the mind of Kuntī, and therefore she desired to cut off the affectionate tie.

Herran puhdas palvoja häpeää pyytää Herralta mitään itselleen, mutta rakkaus sukulaisiin pakottaa joskus perheellisen pyytämään Herran apua. Śrīmatī Kuntīdevī tiesi tämän, ja hän rukoili Herraa katkaisemaan kiintymyksen siteet, jotka kahlehtivat hänet Pāṇḍaviin ja Vṛṣṇeihin, sukulaisiinsa. Pāṇḍavat olivat hänen omia poikiaan ja Vṛṣṇit olivat hänen vanhempiensa perhettä. Kṛṣṇa oli sukua kummallekin perheelle. Kumpikin perhe tarvitsi Kṛṣṇan apua, sillä kummatkin olivat Kṛṣṇaan luottavia bhaktoja. Śrīmatī Kuntīdevī toivoi Śrī Kṛṣṇan jäävän hänen poikiensa luo, mutta toisaalta se olisi merkinnyt sitä, että hänen vanhempiensa perhe jäisi ilman Śrī Kṛṣṇan onneatuovaa seuraa. Nämä sekavat tunteet saivat Kuntīn mielen hämmentymään, ja hän toivoi voivansa katkaista kaikki tunnesiteet sukulaisiinsa.

A pure devotee cuts off the limited ties of affection for his family and widens his activities of devotional service for all forgotten souls. The typical example is the band of six Gosvāmīs, who followed the path of Lord Caitanya. All of them belonged to the most enlightened and cultured rich families of the higher castes, but for the benefit of the mass of population they left their comfortable homes and became mendicants. To cut off all family affection means to broaden the field of activities. Without doing this, no one can be qualified as a brāhmaṇa, a king, a public leader, or a devotee of the Lord. The Personality of Godhead, as an ideal king, showed this by example. Śrī Rāmacandra cut off the tie of affection for His beloved wife to manifest the qualities of an ideal king.

Puhdas palvoja katkaisee väliaikaiset tunnesiteet perheeseen ja laajentaa antaumuksellista palvelua auttaakseen kaikkia langenneita sieluja. Oivana esimerkkinä tästä ovat kuusi Gosvāmīa, jotka seurasivat Herra Caitanyan jalanjäljissä. He kuuluivat valistuneisiin ja sivistyneisiin korkeakastisiin perheisiin, mutta ihmiskuntaa auttaakseen he jättivät miellyttävät kotinsa ja ryhtyivät kerjäläismunkeiksi. Perhesiteiden katkaiseminen laajentaa toimintapiiriä ja jos ihminen ei pysty siihen, hän ei ole kelvollinen brāhmaṇaksi, kuninkaaksi, kansanjohtajaksi eikä Herran palvojaksi. Jumaluuden Persoonallisuus osoitti tämän esimerkillään ihanteellisesta kuninkaasta. Śrī Rāmacandrana Hän katkaisi kaikki siteet rakastettuun vaimoonsa ja osoitti näin, millainen on esimerkillinen kuningas.

Such personalities as a brāhmaṇa, a devotee, a king, or a public leader must be very broad-minded in discharging their respective duties. Śrīmatī Kuntīdevī was conscious of this fact, and being weak she prayed to be free from such bondage of family affection. The Lord is addressed as the Lord of the universe, or the Lord of the universal mind, indicating His all-powerful ability to cut the hard knot of family affection. Therefore, it is sometimes experienced that the Lord, out of His special affinity toward a weak devotee, breaks the family affection by force of circumstances arranged by His all-powerful energy. By doing so He causes the devotee to become completely dependent on Him and thus clears the path for his going back to Godhead.

Brāhmaṇoiden, Herran palvojien, kansanjohtajien ja kuninkaiden on oltava erittäin avarakatseisia suorittaessaan velvollisuuksiaan. Śrīmatī Kuntīdevī tiesi tämän tosiseikan ja heikkona hän rukoili vapautusta tunnesiteistä perheeseen. Herraa kutsutaan tässä maailmankaikkeuden Herraksi ja maailmankaikkeudellisen mielen valtiaaksi, mikä viittaa Hänen kaikkivoipaan kykyynsä katkaista perheeseen liittyvän tiukan tunnesiteen solmut. Joskus Herra voi erityisestä rakkaudestaan heikkoa bhaktaansa kohtaan auttaa tätä järjestämällä kaikkivaltiaan energiansa avulla sellaiset olosuhteet, että tunnesiteet perheeseen katkeavat väkisin. Tällä tavoin Jumala tekee palvojastaan täysin Hänestä riippuvaisen ja helpottaa näin bhaktan tietä kohti Jumalan valtakuntaa.

Kuntī was the daughter of the Vṛṣṇi family and the wife and mother of the Pāṇḍava family. Generally a woman has affection for both her father’s family and husband’s family, and therefore Kuntī prays to Kṛṣṇa, “I am a woman, and women are generally attached to their families, so kindly cut off my attachment so that I may be thoroughly attached to You. Without You, both families are zero. I am falsely attached to these families, but my real purpose in life is to be attached to You.” This is bhakti.

Kuntī oli Vṛṣṇi-perheen tytär ja Pāṇḍun leski sekä Pāṇdavien äiti. Nainen on yleensä kiintynyt sekä isänsä perheeseen että miehensä perheeseen ja siksi Kuntī rukoili Kṛṣṇaa: ”Olen nainen ja naiset ovat yleensä kiintyneitä perheeseensä. Katkaise ystävällisesti kiintymykseni, jotta voisin olla täysin kiintynyt vain Sinuun. Ilman sinua kumpikin perhe on arvoton. Olen väärällä tavalla kiintynyt näihin perheisiin, vaikka elämäni varsinainen tarkoitus on olla kiintynyt Sinuun.” Tämä on bhaktia.

Bhakti involves becoming free from the attachments of this material world and becoming attached instead to Kṛṣṇa. One cannot become unattached, for one must be attached to something, but in order to become attached to Kṛṣṇa or enter into the devotional service of the Lord, one has to become detached from material affection.

Bhakti merkitsee aineellisen maailman kiintymyksistä vapautumista ja niiden sijasta kiintymistä Kṛṣṇaan. Elävä olento ei voi olla kiintymätön, sillä johonkin on oltava kiintynyt. Kiintyäkseen Kṛṣṇaan eli astuakseen antaumukselliseen palveluun, ihmisen on päästävä aineellisista kiintymyksistään.

People ordinarily go to Kṛṣṇa to maintain their attachment to this material world. “O God,” they pray, “give us our daily bread.” They have attachment to this material world, and to live in this material world they pray for supplies of material things so that they can maintain their status quo. This is called material attachment. Although in one sense, of course, it is good that people go to God to secure their material position, that is not actually desirable. Rather than worship God to increase one’s opulence in the material world, one should become free from material attachment. For bhakti-yoga, therefore, we should be detached.

Yleensä ihmiset lähestyvät Kṛṣṇaa aineelliseen maailmaan kiintyneinä. ”Rakas Jumala, anna meille meidän jokapäiväinen leipämme”, he rukoilevat. Ihmiset ovat kiintyneitä aineelliseen maailmaan ja elääkseen aineellisessa maailmassa he rukoilevat itselleen aineellisia asioita, jotta he voivat pitää yllä sosiaalista statustaan. Tätä kutsutaan aineelliseksi kiintymykseksi. Tietyssä mielessä on hyvä, että ihmiset lähestyvät Jumalaa varmistaakseen itselleen aineellisen asemansa, mutta se ei ole toivottavaa. Aineellisista kiintymyksistä tulisi päästä eroon eikä palvoa Jumalaa oman rikkauden lisäämiseksi aineellisessa maailmassa. Bhakti-yogan vuoksi meidän pitäisi olla kiintymättömiä.

Our suffering is due to our attachment. Because we are materially attached, we desire so many material things, and therefore Kṛṣṇa gives us the opportunity to enjoy whatever material facilities we want. Of course, one must deserve these facilities. First deserve, then desire. Suppose I want to become king. I must have pious activities behind me so that I can become king.

Kärsimys johtuu kiintymyksestä. Olemme aineellisesti kiintyneitä ja toivomme aineellisia asioita, minkä vuoksi Kṛṣṇa antaa meille mahdollisuuden nauttia haluamistamme aineellisista mukavuuksista. Tietenkin meidän on ensin ansaittava ne. Ensin on ansaittava, sitten voidaan toivoa. Jos minä haluaisin olla vaikka kuningas, minulla on oltava varastossa hurskaita tekoja, jotta minusta voisi tulla kuningas.

Kṛṣṇa can give us whatever we want, even mukti, liberation, but bhakti is a special consideration because when He gives someone bhakti He becomes purchased by the bhakta and becomes a tool in the hands of the bhakta, even though He is the supreme powerful. Rādhārāṇī, the symbol of the topmost bhakti, is so powerful that She has purchased Kṛṣṇa. Therefore Vaiṣṇavas take shelter of the lotus feet of Rādhārāṇī, for if She recommends, “Oh, here is a nice devotee,” Kṛṣṇa must accept him.

Kṛṣṇa voi antaa meille mitä vain haluamme, jopa muktin eli vapautuksen, mutta bhakti on jotain aivan erityistä. Jos Kṛṣṇa antaa jollekulle bhaktin, Hän on ylivoimaisuudestaan huolimatta tuon henkilön omaisuutta ja tämän käytettävissä. Rādhārāṇī joka symboloi ylhäisintä bhaktia, on niin voimallinen, että Hän omistaa Kṛṣṇan. Vaiṣṇavat turvautuvatkin Rādhārāṇīn lootusjalkoihin, sillä Rādhārāṇī suosittelee Kṛṣṇalle palvojaa: ”Kṛṣṇa, tässä on sinulle oivallinen palvelija”, ja Kṛṣṇa hyväksyy hänet.

To become a devotee of the Lord, one must be completely cleansed of all material attachment. This qualification is called vairāgya. Upon becoming a student of Śrī Caitanya Mahāprabhu, Sārvabhauma Bhaṭṭācārya wrote one hundred verses praising Him. Two of those verses are mentioned in the Caitanya-caritāmṛta, and one of them is this statement:

Herran palvojaksi tuleminen vaatii täydellistä puhdistumista aineellisista kiintymyksistä. Tätä ominaisuutta kutsutaan vairāgyaksi. Sārvabhauma Bhaṭṭācārya kirjoitti sata ylistyssäettä Śrī Caitanya Mahāprābhusta tultuaan Hänen oppilaakseen. Kaksi noista säkeistä mainitaan Caitanya-caritāmṛtassa. Toinen niistä kuuluu näin:

vairāgya-vidyā-nija-bhakti-yoga-
śikṣārtham ekaḥ puruṣaḥ purāṇaḥ
śrī-kṛṣṇa-caitanya-śarīra-dhārī
kṛpāmbudhir yas tam ahaṁ prapadye
vairāgya-vidyā-nija-bhakti-yoga-
śikṣārtham ekaḥ puruṣaḥ purāṇaḥ
śrī-kṛṣṇa-caitanya-śarīra-dhārī
kṛpāmbudhir yas tam ahaṁ prapadye

“Let me take shelter of the Supreme Personality of Godhead, Śrī Kṛṣṇa, who has descended in the form of Lord Caitanya Mahāprabhu to teach us real knowledge, His devotional service, and detachment from whatever does not foster Kṛṣṇa consciousness. He has descended because He is an ocean of transcendental mercy. Let me surrender unto His lotus feet.” (Caitanya-caritāmṛta, Madhya 6.254) Sārvabhauma Bhaṭṭācārya thus offered his prayer to the Supreme Personality of Godhead, who had now assumed the form of Caitanya Mahāprabhu just to teach people how to develop knowledge, become detached, and become pure devotees of Kṛṣṇa.

”Turvaudun Śrī Kṛṣaan, Jumaluuden Ylimpään Persoonallisuuteen, joka on laskeutunut Śrī Caitanya Mahāprābhuna opettamaan todellista tietoa, antaumuksellista palvelemistaan ja kiintymättömyyttä kaikkeen sellaiseen mikä ei edistä tietoisuutta Kṛṣṇasta. Hän on laskeutunut maailmaan, koska Hän on ylimaallisen armon valtameri. Hänen lootusjaloilleen minä antaudun.” (Cc.Madhya 6.254) Sārvabhauma Bhaṭṭācārya osoitti rukouksensa Jumaluuden Ylimmälle Persoonallisuudelle, joka oli ilmestynyt Caitanya Mahāprabhuna opettamaan ihmisille kuinka tietoa kehitetään, kuinka tulla kiintymättömäksi ja kuinka tulla Kṛṣṇan puhtaaksi palvojaksi.

Although when Caitanya Mahāprabhu was only twenty-four or twenty-five years old He had a lovable, beautiful wife and a devoted, affectionate mother, He gave up everything and took sannyāsa, the renounced order of life. When Caitanya Mahāprabhu was a gṛhastha, a householder, He was so much honored that merely by the direction of His finger He was able to enlist thousands of people to join Him in a civil disobedience movement. In Nadia, the city where He lived, His position was very respectable, and physically He was very beautiful. Yet He gave up His young, faithful, beautiful wife, His affectionate mother, His position, and everything else. This is called vairāgya, renunciation.

Caitanya Mahāprābhulla oli 25-vuotiaana ihastuttava, kaunis vaimo ja rakastava, antaumuksellinen äiti. Silti Hän luopui kaikesta ja ryhtyi sannyāsīksi eli astui kieltäymyksen elämänvaiheeseen. Kun Caitanya Mahāprābhu oli gṛhastha eli perheellinen, Hän oli siinä määrin kunnioitettu, että sai yhdellä sormenliikkeellään tuhannet ihmiset liittymään mukaan vastarintaan Nadiassa. Kotikaupungissaan Nadiassa Hänen asemansa oli erittäin kunnioitettu ja Hän oli hyvin komea. Kuitenkin Hän luopui uskollisesta, kauniista vaimostaan, rakastavasta äidistään, omasta asemastaan ja kaikesta muusta. Tätä kutsutaan vairāgyaksi eli kieltäymykseksi.

If someone who has nothing to possess says, “I have renounced everything,” what is the meaning of his renunciation? But if one has something and then renounces it, his renunciation is meaningful. So Caitanya Mahāprabhu’s renunciation is unique. No one else could give up such a happy home, such honor, and such affection from mother, wife, friends, and students. Even Advaita Prabhu, although the age of Caitanya Mahāprabhu’s father, honored Caitanya Mahāprabhu. Yet still Śrī Caitanya Mahāprabhu gave up everything. Why? Just to teach us (āpani ācari, prabhu jīvere śikhāya). He personally taught the whole world how one must detach oneself and become a devotee of Kṛṣṇa. Therefore when Rūpa Gosvāmī resigned his post as a government minister and met Caitanya Mahāprabhu at Prayāga, he fell flat before Śrī Caitanya Mahāprabhu and offered obeisances with this prayer:

Jos tyhjätasku sanoo luopuneensa kaikesta, hänen kieltäymyksellään on tuskin arvoa. Mutta jos joku sellainen osoittaa kieltäymystä, jolla on jotakin mistä luopua, hänen kieltäymyksensä on merkittävää. Caitanya Mahāprābhun kieltäymys on ainutlaatuista. Kukaan muu ei olisi pystynyt jättämään tuollaista onnellista kotia, tuollaista kunniaa ja tuollaista äidin ja vaimon osoittamaa rakkautta sekä ystäviä ja oppilaita. Advaita Prabhukin, joka oli Caitanyan isän ikätoveri, osoitti kunnioitustaan Caitanya Mahāprabhulle. Kuitenkin Śrī Caitanya Mahāprabhu luopui kaikesta. Mutta miksi? Opettaakseen meitä (āpani ācari ’prabhu jīvera śikhāya). Hän opetti henkilökohtaisesti koko maailmaa kuinka saavutetaan kiintymättömyys ja Kṛṣṇan palvojan asema. Siksi Śrīla Rūpa Gosvāmī osoitti maassa maaten kunnioitustaan Prayāgassa Caitanya Mahāprabhulle jätettyään virkansa hallituksen ministerinä. Hän rukoili:

namo mahā-vadanyāya
kṛṣṇa-prema-pradāya te
kṛṣṇāya kṛṣṇa-caitanya-
nāmne gaura-tviṣe namaḥ
namo mahā-vadanyāya
kṛṣṇa-prema-pradāya te
kṛṣṇāya kṛṣṇa-caitanya-
nāmne gaura-tviṣe namaḥ

“You are most magnanimous,” he prayed, “for You are distributing love of Kṛṣṇa.”

”Olet suurenmoinen, sillä jaat ihmisille rakkautta Kṛṣṇaan.”

Love of Kṛṣṇa is not an easy thing to obtain, because by this love one can purchase Kṛṣṇa, but Caitanya Mahāprabhu distributed this love of Kṛṣṇa to anyone and everyone, even to the two drunkards Jagāi and Mādhāi. Narottama dāsa Ṭhākura has therefore sung:

Rakkautta Kṛṣṇaan ei ole helppoa saavuttaa, koska tuolla rakkaudella Kṛṣṇa voidaan ostaa. Caitanya Mahāprabhu antoi kuitenkin jokaiselle rakkauden Kṛṣṇaan, jopa juopoille Jagāille ja Mādhāille. Narottama dāsa Ṭhākura sanoo laulussaan:

dīna-hīna yata chila    hari-nāme uddharila,
tā’ra sākṣī jagāi-mādhāi
dīna-hīna yata chila    hari-nāme uddharila,
tā’ra sākṣī jagāi-mādhāi

“Caitanya Mahāprabhu is so magnanimous that He delivered all kinds of sinful men simply by allowing them to chant the Hare Kṛṣṇa mantra. The evidence of this is Jagāi and Mādhāi.” At that time, of course, there were two Jagāis and Mādhāis, but at the present moment, by the grace of Caitanya Mahāprabhu and His process of teaching, so many Jagāis and Mādhāis are being delivered. If Caitanya Mahāprabhu is pleased, He can give kṛṣṇa-prema, love of Kṛṣṇa, to anyone, regardless of that person’s qualification. If a person is giving charity, he can select anyone to take it.

”Caitanya Mahāprabhu on suurenmoinen ja vapauttaa kaikenlaiset syntiset ihmiset antaessaan heille mahdollisuuden laulaa Hare Kṛṣṇa -mantraa. Jagāi ja Mādhāi ovat tästä todisteena.” Tuolloin oli vain kaksi Jagāita ja Mādhāita. Nykyään Caitanya Mahāprabhun armo ja opetukset vapauttavat lukuisat Jagāit ja Mādhāit. Jos Caitanya Mahāprabhu on ilahtunut, Hän voi antaa rakkauden Kṛṣṇaan eli kṛṣṇa-preman kelle tahansa riippumatta kyseisen henkilön kelvollisuudesta. Jos joku haluaa olla jalomielinen, hän voi valita sen kohteeksi kenet tahansa.

Without the mercy of Caitanya Mahāprabhu, understanding Kṛṣṇa is very, very difficult. Manuṣyāṇāṁ sahasreṣu kaścid yatati siddhaye (Bhagavad-gītā 7.3): out of many millions of people, hardly one tries to make his life spiritually successful. People simply work like animals, not knowing how to make a success of human life. One’s human life is successful when one understands Kṛṣṇa; otherwise one remains an animal. Anyone who is not Kṛṣṇa conscious, who does not know who Kṛṣṇa is, is no better than an animal. But Caitanya Mahāprabhu gave this concession to the fallen souls of this age: “Simply chant the Hare Kṛṣṇa mahā-mantra and you will be delivered.” This is Caitanya Mahāprabhu’s special concession (kīrtanād eva kṛṣṇasya mukta-saṅgaḥ paraṁ vrajet, Bhāgavatam 12.3.51).

Kṛṣṇan ymmärtäminen ilman Caitanya Mahāprabhun armoa on hyvin, hyvin vaikeaa. Manuṣyāṇāṁ sahasreṣu kaścid yatati siddhaye (Bhagavad-gītā 7.3). Miljoonista ihmisistä ehkä vain yksi pyrkii täydellistämään elämänsä henkisesti. Ihmiset vain ahertavat kuin eläimet tietämättä kuinka onnistua ihmiselämässään. Ihmiselämä on onnistunut, jos ymmärretään Kṛṣṇa, muussa tapauksessa jäädään eläimen veroiseksi. Ne jotka eivät ole tietoisia Kṛṣṇasta, eivät ole eläimiä parempia. ”Laulakaa Hare Kṛṣṇa -mahā-mantraa ja saavutatte vapautuksen”, sanoo Caitanya Mahāprabhu myönnytyksessään meidän aikakautemme langenneilla. Tämä on Caitanya Mahāprabhun erityinen myönnytys. Kīrtanād eva kṛṣṇasya mukta-saṅgaḥ paraṁ vrajet (Śrīmad-Bhāgavatam 12.3.51).

Now, Kuntī was not an ordinary devotee. She had become one of the relatives of Kṛṣṇa, and therefore Kṛṣṇa had come to offer her respects. But still she said, “Kṛṣṇa, I have become attached to two families, my father’s family and my husband’s family. Kindly help me become detached from these families.” Thus she illustrated that one must become detached from society, friendship, and love, all of which will otherwise entangle us.

Kuntī ei ollut tavanomainen bhakta. Hän oli eräs Kṛṣṇan sukulaisista ja Kṛṣṇa oli tullut osoittamaan hänelle kunnioitustaan. Kuitenkin Kuntī sanoi: ”Kṛṣṇa, olen kiintynyt kahteen perheeseen, isäni perheeseen ja aviomieheni perheeseen. Autathan minua tulemaan kiintymättömäksi kumpaankin.” Näin hän osoittaa, että ihmisen on oltava kiintymätön yhteisöönsä, ystävyyteen ja rakkauteen, mitkä vain kahlehtivat meidät.

As long as I think, “I belong to this family,” “I belong to this nation,” “I belong to this religion,” “I belong to this color,” and so on, there is no possibility of becoming Kṛṣṇa conscious. As long as one thinks that one is American, Indian, or African, that one belongs to this family or that family, or that one is the father, mother, husband, or wife of this or that person, one is attached to material designations. I am spirit soul, and all these attachments belong to the body, but I am not this body. This is the essence of understanding. If I am not this body, then whose father or whose mother am I? The supreme father and mother is Kṛṣṇa. We are simply playing the parts of father, mother, sister, or brother, as if on stage. Māyā, the material nature, is causing us to dance, telling us, “You are a member of this family and a member of this nation.” Thus we are dancing like monkeys.

Ihmisen ei ole mahdollista tulla tietoiseksi Kṛṣṇasta, jos hän ajattelee, että hän on jonkin perheen jäsen, tai että hän kuuluu johonkin kansakuntaan, johonkin uskontoon, johonkin ihmisrotuun tai muuta vastaavaa. Ihminen on kiintynyt omaa aineellista ruumistaan koskeviin määritelmiin, silloin kun hän kuvittelee olevansa amerikkalainen, intialainen, afrikkalainen, tai jonkin perheen jäsen, isä, äiti, aviomies tai vaimo. Minä olen henkinen sielu ja nämä määritelmät ja kiintymykset liittyvät aineelliseen ruumiiseeni, mikä minä en suinkaan ole. Siinä on ymmärryksen ydin. Jos en ole tämä ruumis, kenen isä tai äiti olisin? Ylin isä ja äiti on Kṛṣṇa. Me vain esitämme isän, äidin, sisaren tai veljen rooleja, aivan kuin näytelmässä. Māyā, aineellinen luonto, saa meidät tanssimaan ja sanoo meille, että me olemme tämän perheen jäseniä ja kuulumme tähän kansaan. Niinpä me sitten tanssimme kuin apinat.

In the Bhagavad-gītā (3.27) it is said:

Bhagavad-gītāssa (3.27) sanotaan:

prakṛteḥ kriyamāṇāni
guṇaiḥ karmāṇi sarvaśaḥ
ahaṅkāra-vimūḍhātmā
kartāham iti manyate
prakṛteḥ kriyamāṇāni
guṇaiḥ karmāṇi sarvaśaḥ
ahaṅkāra-vimūḍhātmā
kartāham iti manyate

This verse indicates that because the living entity has associated with a certain quality of nature, nature is making him dance according to that quality, and thus one is thinking, “I am this” or “I am that.” This information provided in Bhagavad-gītā is the basic principle of understanding, and it will give one freedom.

Tässä säkeessä osoitetaan, että koska elävä olento on ollut yhteydessä joihinkin tiettyihin luonnonlaatuihin, luonto on saanut hänet toimimaan niiden mukaan ja elävä olento ajattelee olevansa sitä tai tätä. Tämä Bhagavad-gītāssa annettu tieto on perustavanlaatuinen ja auttaa vapauteen.

The most essential education is that which enables one to become free from the bodily concept of life, but unfortunately scientists, philosophers, politicians, and other so-called leaders are misleading people so that they become more attached to the body. It is the human life that offers the opportunity to become Kṛṣṇa conscious, but these rascals are stopping that opportunity by alluring people to bodily designations, and therefore they are the greatest enemies of human civilization.

Tärkeintä sivistystä on sellainen mikä auttaa ihmistä eroon aineellisesta elämänkäsityksestä, mutta valitettavasti tiedemiehet, filosofit, poliitikot ja muut niin kutsutut johtajat ohjaavat ihmiset harhaan, niin että nämä kiintyvät yhä enemmän ruumiiseen. Ihmiselämä tarjoaa mahdollisuuden Kṛṣṇa-tietoisuuteen, mutta nämä lurjukset estävät tuon mahdollisuuden houkuttelemalla ihmisiä uskomaan aineelliseen elämänkäsitykseen. Siksi heitä voidaan pitää ihmiskunnan suurimpina vihollisina.

One attains a human body after evolving through 8,400,000 life forms, from aquatics to plants, and then to trees, insects, birds, beasts, and so on. Now, people do not know what is the next step in evolution, but that is explained in Bhagavad-gītā (9.25). Yānti deva-vratā devān. As the next step in evolution, one may, if one desires, go to a higher planetary system. Although every night people see so many planets and stars, they do not know what these higher planetary systems are. But from the śāstra, the Vedic literature, we can understand that on these higher planetary systems, material comforts are available that are many, many times greater than those on this planet. On this planet we may live for at most one hundred years, but on the higher planetary systems one can live for a lifetime we cannot even calculate. For example, the lifetime of Brahmā, who lives on the highest planet, is stated in Bhagavad-gītā (8.17): sahasra-yuga-paryantam ahar yad brahmaṇo viduḥ. We cannot calculate even twelve hours of Brahmā with our mathematical figures, but even Brahmā has to die. Even though one may have a long duration of life, no one can live permanently in this material world. Nonetheless, if one prepares oneself one may go to the higher planetary systems, or similarly one may go to the Pitṛlokas. There one may meet one’s forefathers, if they have been eligible to go there. Similarly, if one desires, one may also remain here on earth. Or yānti mad-yājino ’pi mām: if one becomes a devotee of Kṛṣṇa, one can go to Him.

Elävä olento saa ihmiskehon kierrettyään 8 400 000 elämänlajissa, vesieläimistä kasveihin, sitten puihin, hyönteisiin, lintuihin, villieläimiin ja niin edelleen. Nyt ihmiset eivät tiedä mikä on seuraava askel evoluutiossa, mutta se esitetään Bhagavad- gītāssa (9.25). Yānti deva-vratā devān. Seuraava askel evoluutiossa on, että elävä olento voi niin halutessaan kohota ylemmille planeetoille. Ihmiset näkevät joka yö tähtiä ja planeettoja, mutta eivät kuitenkaan tiedä mitä nuo ylemmät planeettajärjestelmät ovat. Veda-kirjallisuudesta saadaan tietää, että ylemmillä planeettajärjestelmillä on tarjolla aineellisia mukavuuksia, jotka ovat paljon omaa planeettaamme parempia. Voimme elää maapallolla juuri ja juuri sata vuotta, mutta ylemmillä planeettajärjestelmillä elämä kestää pidempään kuin pystymme laskemaan. Bhagavad-gītāssa (8.17) mainitaan ylimmällä planeetalla elävän Brahmān ikä: sahasra-yuga-paryantam ahar yad brahmaṇo viduḥ. Emme pysty matemaattisilla luvuillamme laskemaan edes Brahmān kahdentoista tunnin pituutta. Kuitenkin hänenkin on kuoltava. Vaikka elinikä olisi kuinka pitkä, aineellisessa maailmassa kukaan ei elä ikuisesti. Jos elävä olento valmistautuu oikein, hän voi kohota ylemmille planeetoille tai Pitṛlokalle. Siellä hän voi tavata esi-isänsä, jos he ovat kelvollistuneet sinne pääsemään. Jos elävä olento haluaa, hän voi myös jäädä maapallolle. Tai, yānti mad-yājino ’pi mām, jos hänestä tulee Kṛṣṇan palvoja, hän voi mennä Kṛṣṇan luokse.

One may go to hell, one may go to heaven, or one may go back home, back to Godhead, as one likes. Therefore an intelligent person should think, “If I have to prepare for my next life, why not prepare to go back home, back to Godhead?” One’s present body will be finished, and then one will have to accept another body. What kind of body one will accept is stated in Bhagavad-gītā (14.18). Ūrdhvaṁ gacchanti sattva-sthāḥ: those who are in the mode of goodness, avoiding the four principles of sinful life, will live their next life on a higher planetary system. Even if one does not become a pure devotee of the Lord, if one follows the regulative principles for avoiding sinful life one will remain in goodness and get this opportunity. Human life is meant for this purpose. But if we waste our life just living like cats and dogs, eating, sleeping, mating, and defending, then we shall lose this opportunity.

Elävä olento voi mennä helvettiin, taivaaseen tai takaisin kotiin, takaisin Jumaluuteen, kuten haluaa. Älykkään ihmisen pitäisi ajatella, että jos hänen on valmistauduttava seuraavaan elämään, miksi hän ei valmistautuisi palaamaan takaisin kotiin, takaisin Jumaluuteen. Nykyinen ruumis tulee kohtaamaan loppunsa ja sitten on hyväksyttävä seuraava. Bhagavad-gītāssa (14.18) sanotaan millainen elävän olennon seuraava ruumis tulee olemaan: Ūrdhvaṁ gacchanti sattva-sthāḥ. Syntisen elämän neljää muotoa kaihtavat hyvyyden laadun vallassa olevat menevät seuraavassa elämässään ylemmille planeettajärjestelmille. Jos ihmisestä ei aivan tulisikaan puhdasta Herran palvojaa, hän pysyy hyvyyden tasolla ja saa kyseisen mahdollisuuden, jos hän välttää syntistä elämää. Ihmiselämä on tähän tarkoitettu. Jos haaskaamme elämämme kuin kissat ja koirat syömiseen, nukkumiseen, sukupuolielämään ja puolustautumiseen, menetämme tuon mahdollisuuden.

Rascals, however, do not know this. They do not believe that there is a next life. In Russia a professor, Professor Kotovsky, told me, “Swamiji, after this body is finished, everything is finished.” He is a big professor, yet still he said that. Such men may pose as scientists and philosophers, but actually they have no knowledge, and they simply mislead others. This is our greatest source of grief, and therefore I have requested the members of the Kṛṣṇa consciousness movement to challenge and defeat these rascals, who are misleading the entire human society. People should not think that the devotees of Kṛṣṇa are mere sentimentalists. On the contrary, the devotees are the greatest philosophers and the greatest scientists.

Lurjukset eivät tiedä tätä. Eivätkä he usko seuraavaan elämään. Venäläinen professori Kotovsky sanoi minulle: ”Svāmījī, kun tätä ruumista ei enää ole, kaikki on lopussa.” Hän on suuri professori, mutta sanoo näin. Tuollaiset miehet voivat esiintyä tiedemiehinä ja filosofeina, mutta heillä ei tosiasiassa ole tietoa ja he vain johtavat muita harhaan. Tällainen aiheuttaa meille suurta murhetta ja siksi olen pyytänyt Kṛṣṇa- tietoisuus -liikkeen jäseniä kyseenalaistamaan ja päihittämään tuollaiset lurjukset, jotka johtavat koko ihmiskuntaa harhaan. Kṛṣṇa-tietoisuus -liikkeen jäseniä ei tulisi pitää sentimentalisteina. Päinvastoin, bhaktat ovat suurimpia filosofeja ja tiedemiehiä.

Kṛṣṇa has two engagements: paritrāṇāya sādhūnāṁ vināśāya ca duṣkṛtām – giving protection to the sādhus, the devotees, and killing the demons. Kṛṣṇa gave protection to the Pāṇḍavas and Vṛṣṇis because they were devotees, and He also killed demons like Kaṁsa, Aghāsura, and Bakāsura. Of the two engagements, His killing of the demons was His major occupation. If we examine how much time He devoted to killing and how much time He devoted to protecting, we shall find that He devoted more time to killing. Similarly, those who are Kṛṣṇa conscious should also kill – not by weapons but by logic, by reasoning, and by education. If one is a demon, we can use logic and arguments to kill his demoniac propensities and turn him into a devotee, a saintly person. Especially in this present age, Kali-yuga, people are already poverty-stricken, and physical killing is too much for them. They should be killed by argument, reasoning, and scientific spiritual understanding.

Kṛṣṇalla on kaksi tehtävää: paritrāṇāya sādhūnāṁ vināśāya ca duṣkrītaṁ – suojella sādhuja, bhaktoja, ja tappaa demonit. Kṛṣṇa suojeli Pāṇḍavia ja Vṛṣṇejä, koska nämä olivat bhaktoja ja tappoi demonit, kuten Kaṁsan, Aghāsuran ja Bakāsuran. Näistä kahdesta demonien tappaminen oli tärkeämpi tehtävä. Jos tutkimme paljonko Hän käytti aikaa demonien tappamiseen ja paljonko suojelemiseen, näemme että Hän käytti enemmän aikaa tappamiseen. Myös Kṛṣṇa-tietoisten tulisi tappaa, mutta ei aseilla vaan logiikalla, järjen käytöllä ja koulutuksella. Jos joku on demoni, voimme käyttää logiikkaa ja vastaväitteitä tuhoamaan hänen demoniset ominaisuutensa ja tehdä hänestä bhaktan, pyhimysmäisen ihmisen. Ihmiset ovat tällä aikakaudellamme, Kali-yugana, vähäosaisia ja fyysinen tappaminen olisi heille liikaa. Heidät on surmattava argumentein, järjen avulla ja henkistieteellisellä ymmärryksellä.

Kuntī addresses Kṛṣṇa as viśveśa, the Lord of the universe (viśva means “universe,” and īśa means “lord” or “controller”). The universal affairs are going on so nicely, with the sun rising just on time, the seasons changing, and the seasonal fruits and flowers making their appearance. Thus there is no mismanagement. But how are these things going on so nicely if there is no controller? If we see any establishment going on very well, we immediately understand that the manager, director, or controller of the institution is expert. Similarly, if we see the universal affairs going on nicely, we must know that behind them is a good controller. And who is that controller? That controller is Kṛṣṇa, as stated in Bhagavad-gītā (mayādhyakṣeṇa prakṛtiḥ sūyate sa-carācaram). Therefore Kuntī addresses Him as viśveśa, the controller of the universe. People are interested only in pictures of Kṛṣṇa embracing Rādhārāṇī that depict the dealings of Rādhā and Kṛṣṇa to be like those of ordinary boys and girls. They don’t understand Kṛṣṇa. Such obnoxious pictures should be avoided. Kṛṣṇa is the supreme controller. Let there be a picture showing how Kṛṣṇa is controlling the whole universe. That kind of picture is wanted, not these cheap pictures.

Kuntī puhuttelee Kṛṣṇaa sanalla viśveśa, maailmankaikkeuden valtias (viśva tarkoittaa ”maailmankaikkeutta” ja iśa tarkoittaa ”valtiasta” tai ”herraa”). Maailmankaikkeudessa kaikki asiat hoituvat oikein, aurinko nousee ajallaan, vuodenajat vaihtuvat ja niiden aikana kasvavat ja kehittyvät hedelmät ja kukat. Epäjärjestystä ei ole. Miten kaikki tämä voisi sujua niin kitkattomasti, jos kukaan ei kontrolloi? Mikä tahansa hyvin sujuva järjestelmä vaatii jonkun johtajan asioita valvomaan ja hoitamaan. Maailmankaikkeus ei ole tässä suhteessa poikkeus, sen taustalla on hyvä johtaja. Kuka hän on? Tuo kontrolloija on Kṛṣṇa, kuten Bhagavad-gītāssa todetaan (mayādhyakṣeṇa prakṛtiḥ sūyate sa-carācaram). Niinpä Kuntī puhuttelee Häntä sanalla viśveśa, maailmankaikkeuden hallitsija. Ihmisiä kiinnostavat vain kuvat, joissa Kṛṣṇa syleilee Rādhārāṇīa ja joissa Rādhān ja Kṛṣṇan välinen kanssakäyminen kuvataan samanlaisena kuin maailmallisten nuorten poikien ja tyttöjen. Tuollaiset säädyttömät kuvat eivät ole suotavia. Kṛṣṇa on ylin hallitsija. Parempi olisi levittää kuvia Kṛṣṇasta koko maailmankaikkeuden hallitsijana, eikä tuollaisia halpoja kuvia.

Unless the living force is present within the body, the body cannot move or work nicely, and similarly within the universe, the cosmic manifestation, Kṛṣṇa is present as the living force – Kṣīrodaka-śāyī Viṣṇu, or Paramātmā. Therefore Kuntī addresses Kṛṣṇa as viśvātmā, the soul of the universe. Rascals do not know how this world is moving and how this universe is acting, and therefore they should learn from Śrīmad-Bhāgavatam.

Ellei elinvoima ole läsnä kehossa, keho ei voi liikkua ja toimia. Kosmisessa ilmentymässä, maailmankaikkeudessa, Kṛṣṇa on läsnä sen elinvoimana – Kṣīrodakaśāyī Viṣṇuna eli Paramātmāna. Siksi Kuntī puhuttele Kṛṣṇaa viśvātmaksi, maailmankaikkeuden sieluksi. Lurjukset eivät tiedä kuinka maailma liikkuu ja kuinka maailmankaikkeus toimii. Sen vuoksi heidän olisi opittava nämä asiat Śrīmad-Bhāgavatamista.

Kuntīdevī also addresses Kṛṣṇa as viśva-mūrti, the personality of the form of the universe. When Arjuna wanted to see Kṛṣṇa’s universal form, Kṛṣṇa immediately manifested it. This is another of Kṛṣṇa’s opulences (vibhūti). The original form of the Lord, however, is Kṛṣṇa with two hands, playing on the flute. Because Arjuna was a devotee and wanted to see the universal form, Kṛṣṇa showed it to him, but that was not His actual form. A person may dress himself as a king, but his real, natural appearance is shown at home. Similarly, Kṛṣṇa’s real form is seen at home in Vṛndāvana, and all other forms are expansions of His plenary portions. As stated in the Brahma-saṁhitā, advaitam acyutam anādim ananta-rūpam: He can expand Himself in millions and millions of forms (ananta-rūpam), but He is one (advaita), and He is infallible (acyuta). His real form, however, is the dvi-bhuja muralī-dhara – the form with two hands holding a flute. Therefore Kuntīdevī says, “You have Your universal form, but the form in which You are standing before me is Your real form.”

Kuntīdevī käyttää Kṛṣṇasta myös nimeä viśva-mūrti, maailmankaikkeuden hahmon henkilöitymä. Kun Arjuna halusi nähdä Kṛṣṇan maailmankaikkeudellisen hahmon, Hän näytti sen heti. Se on yksi Kṛṣṇan mahdeista (vibhūti). Herran alkuperäinen hahmo on kuitenkin kaksikätinen, huiluasoittava Kṛṣṇa. Koska Arjuna oli bhakta ja halusi nähdä maailmankaikkeudellisen hahmon, Kṛṣṇa näytti sen hänelle, mutta se ei ole Hänen varsinainen hahmonsa. Ihminen voi pukeutua kuin kuningas, mutta hänen oikea minänsä on näkyvissä kotioloissa. Vastaavasti Kṛṣṇan oikea minä näkyy kotona Vṛndāvanassa ja kaikki muut muodot ovat Hänen täysvaltaisia laajentumiaan. Brahma- saṁhitāssa sanotaan: advaitam acyutam anādīm ananta-rūpam. Hän voi laajentautua miljooniksi ja taas miljooniksi muodoiksi (ananta-rūpam), mutta Hän on yksi (advaita) ja Hän on erehtymätön (acyuta). Hänen todellinen muotonsa on kuitenkin dvi-bhuja muralī-dhara – kaksikätinen, huiluasoittava hahmo. Kuntī sanoo: ”Olet maailmankaikkeudellinen hahmo, mutta edessäni oleva hahmosi, on Sinun todellinen muotosi.”

Kuntīdevī prays, “Please sever my tie of affection for my kinsmen.” We are thinking, “This is my own, that is my own,” but this is moha, illusion (janasya moho ’yam ahaṁ mameti). How does this illusion come into existence? It begins with the natural attraction between man and woman. A male seeks a female, and a female seeks a male. This is true not only in human society, but also in bird society, beast society, and so on. This is the beginning of material attachment. When a man finds a woman and they unite, this attachment becomes even more firmly established (tayor mitho hṛdaya-granthim āhuḥ). Now, after the attachment increases to some degree, the man and woman look for an apartment in which to live together, and then, of course, the man needs to earn money. When they are well settled, they must have children and also some friends to come and praise them: “Oh, you have such a nice apartment and such nice children.” In this way one’s attachment increases.

Kuntīdevī rukoilee: ”Katkaise kiintymykseni sukulaisiin.” Me ajattelemme joidenkin asioiden kuuluvan itsellemme, mutta se on moha eli harhaa (janasya moho ’yam ahaṁ mameti). Mistä harha tulee? Se alkaa luonnollisesta viehtymyksestä miehen ja naisen välillä. Mies etsii naista, nainen etsii miestä. Tämä pätee paitsi ihmisiin, myös lintuihin, villieläimiin ja niin edelleen. Se on alku aineelliselle kiintymykselle. Kun mies löytää itselleen naisen ja heistä tulee kumppanit, tuo kiintymys vahvistuu entisestään (tayor mitho hṛdaya granthim āhuḥ). Kiintymyksen lisääntyessä mies ja nainen etsivät itselleen yhteisen kodin ja sitten miehen on tietenkin ansaittava rahaa. Kun he ovat saaneet tämän järjestykseen, heidän on saatava lapsia. Ystävät ihailevat ja sanovat, että heillä on niin kaunis asunto ja ihanat lapset. Näin kiintymys kasvaa kasvamistaan.

A student’s education, therefore, should begin with brahmacarya, which means freedom from sexual attachment. If he can, he should try to avoid all this nonsense. If not, he can marry and then after some time enter vānaprastha, retired life. At that time one thinks, “Now that I have enjoyed this attachment so much, let me leave home.” Then the man travels all over to various places of pilgrimage to become detached, and the wife goes with him as an assistant. After two or three months he again comes home to see that his children are doing nicely and then again goes away. This is the beginning of detachment. When the detachment is complete, the man tells his wife, “Now go live with your children, and I shall take sannyāsa, the renounced order of life.” This is final detachment. The whole Vedic way of life is meant for detachment, and therefore Kuntī prays, “Kindly help detach me from this family attraction.” This is Kuntīdevī’s instruction.

Henkisen elämän koulutus alkaa brahmacaryasta, mikä tarkoittaa vapautta seksuaalisesta kiintymyksestä. Jos mahdollista, miehen olisi kokonaan vältettävä kaikkea tuota turhuutta. Jos ei, hän voi mennä naimisiin ja vetäytyä jonkin ajan kuluttua perhe-elämästä vānaprasthaksi. Silloin mies voi ajatella, että kun hän on näinkin kauan nauttinut kiintymyksestä, hän voi jättää kotinsa. Hän voi silloin matkustella pyhiinvaelluspaikoille päästäkseen kiintymyksistään ja vaimo voi seurata hänen apulaisenaan. Parin kolmen kuukauden kuluttua hän voi palata kotiin katsomaan, että hänen lapsensa voivat hyvin ja sitten hän voi jälleen matkustaa pois. Kiintymättömyys alkaa tästä. Kun kiintymättömyys on saavutettu, mies voi sanoa vaimolleen, että tämä voi palata lasten luokse ja mies itse ryhtyy sannyāsaksi eli aloittaa kieltäymyksen elämänvaiheen. Se on lopullista irrottautumista. Koko veda-yhteiskunta perustuu kiintymättömyyden saavuttamiseen ja siksi Kuntī rukoilee: ”Autathan minua irrottautumaan kiintymyksestä perheeseen.” Tällaiset ovat Kuntīn antamat ohjeet.