Skip to main content

24

Kapitola 24

Cutting Off Ties of Affection

Přetnutí pout náklonnosti

atha viśveśa viśvātman
viśva-mūrte svakeṣu me
sneha-pāśam imaṁ chindhi
dṛḍhaṁ pāṇḍuṣu vṛṣṇiṣu
atha viśveśa viśvātman
viśva-mūrte svakeṣu me
sneha-pāśam imaṁ chindhi
dṛḍhaṁ pāṇḍuṣu vṛṣṇiṣu

O Lord of the universe, soul of the universe, O personality of the form of the universe, please, therefore, sever my tie of affection for my kinsmen, the Pāṇḍavas and the Vṛṣṇis.

Ó Pane vesmíru, ó duše vesmíru, ó osobnosti vesmírné podoby, prosím, přetni má pouta náklonnosti k mým příbuzným, Pánduovcům a Vršniovcům.

Śrīmad-Bhāgavatam 1.8.41

Šrímad-Bhágavatam 1.8.41

A pure devotee of the Lord is ashamed to ask anything in self-interest from the Lord. But the householders are sometimes obliged to ask favors from the Lord, being bound by the tie of family affection. Śrīmatī Kuntīdevī was conscious of this fact, and therefore she prayed to the Lord to cut off the affectionate tie from her own kinsmen, the Pāṇḍavas and the Vṛṣṇis. The Pāṇḍavas are her own sons, and the Vṛṣṇis are the members of her paternal family. Kṛṣṇa was equally related to both families. Both the families required the Lord’s help because both were dependent devotees of the Lord. Śrīmatī Kuntīdevī wished Śrī Kṛṣṇa to remain with her sons, the Pāṇḍavas, but by His doing so her paternal house would be bereft of the benefit. All these partialities troubled the mind of Kuntī, and therefore she desired to cut off the affectionate tie.

Čistý oddaný se stydí žádat Pána o nĕco ve vlastní prospĕch. Hospodáři jsou však nĕkdy nuceni žádat o přízeň Pána, jelikož je svazují pouta rodinné náklonnosti. Šrímatí Kuntídéví si to uvĕdomovala, a proto prosila Pána, aby přetnul její citová pouta k vlastním příbuzným, Pánduovcům a Vršniovcům. Pánduovci byli její synové a Vršniovci byli členové rodiny jejího otce. Kršna mĕl stejný vztah k obĕma rodinám. Obĕ rodiny vyžadovaly Jeho pomoc, protože obĕ byly oddanými, kteří záviseli na Pánu. Šrímatí Kuntídéví si přála, aby Šrí Kršna zůstal s jejími syny, Pánduovci, ale kdyby to udĕlal, nedostalo by se této výhody jejímu otcovskému domu. Tyto zaujaté úvahy zneklidňovaly její mysl, a proto si Kuntí přála zbavit se pout rodinné náklonnosti.

A pure devotee cuts off the limited ties of affection for his family and widens his activities of devotional service for all forgotten souls. The typical example is the band of six Gosvāmīs, who followed the path of Lord Caitanya. All of them belonged to the most enlightened and cultured rich families of the higher castes, but for the benefit of the mass of population they left their comfortable homes and became mendicants. To cut off all family affection means to broaden the field of activities. Without doing this, no one can be qualified as a brāhmaṇa, a king, a public leader, or a devotee of the Lord. The Personality of Godhead, as an ideal king, showed this by example. Śrī Rāmacandra cut off the tie of affection for His beloved wife to manifest the qualities of an ideal king.

Čistý oddaný se vzdává omezené náklonnosti ke své rodinĕ a činnosti v oddané službĕ rozšiřuje na všechny zapomenuté duše. Typickým příkladem je šest Gósvámích z Vrndávanu, kteří byli následovníky Pána Čaitanji. Všichni patřili do tĕch nejosvícenĕjších a kulturnĕ nejvyspĕlejších bohatých rodin vyšší kasty, ale ve prospĕch všech lidí opustili pohodlné domovy a stali se potulnými mnichy. Přetnout náklonnost k rodinĕ znamená rozšířit pole působnosti. Bez toho se nikdo nemůže stát kvalifikovaným bráhmanem, králem, vůdcem společnosti nebo Pánovým oddaným. Samotný Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, šel v tomto smĕru příkladem. Šrí Rámačandra jako ideální král přetnul pouto náklonnosti dokonce i ke Své milované manželce.

Such personalities as a brāhmaṇa, a devotee, a king, or a public leader must be very broad-minded in discharging their respective duties. Śrīmatī Kuntīdevī was conscious of this fact, and being weak she prayed to be free from such bondage of family affection. The Lord is addressed as the Lord of the universe, or the Lord of the universal mind, indicating His all-powerful ability to cut the hard knot of family affection. Therefore, it is sometimes experienced that the Lord, out of His special affinity toward a weak devotee, breaks the family affection by force of circumstances arranged by His all-powerful energy. By doing so He causes the devotee to become completely dependent on Him and thus clears the path for his going back to Godhead.

Bráhmani, oddaní, králové a ostatní vůdci společnosti musí být velice velkomyslní, aby mohli plnit své příslušné povinnosti. Šrímatí Kuntídéví si toho byla dobře vĕdoma a jelikož byla slabá, modlila se o vysvobození z otroctví citových vztahů k rodinĕ. Oslovuje tudíž Kršnu jako Pána vesmíru neboli Pána vesmírné mysli, čímž naráží na Jeho všemocnou schopnost přetnout pouta rodinné náklonnosti. Nĕkdy se stává, že Pán ze Své zvláštní milosti ke slabému oddanému přetrhne rodinná pouta působením Svých všemocných energií. Tím způsobí, že Jeho oddaný začne záviset pouze na Nĕm, a připraví ho na cestu zpátky k Bohu.

Kuntī was the daughter of the Vṛṣṇi family and the wife and mother of the Pāṇḍava family. Generally a woman has affection for both her father’s family and husband’s family, and therefore Kuntī prays to Kṛṣṇa, “I am a woman, and women are generally attached to their families, so kindly cut off my attachment so that I may be thoroughly attached to You. Without You, both families are zero. I am falsely attached to these families, but my real purpose in life is to be attached to You.” This is bhakti.

Kuntí byla dcerou Vršniovců a manželkou a matkou v rodinĕ Pánduovců. Žena obvykle pociťuje náklonnost jak k rodinĕ svého otce, tak i k rodinĕ manžela, a Kuntí se proto modlí ke Kršnovi: „Jsem žena a ženy jsou obyčejnĕ připoutané ke svým rodinám. Přetni proto laskavĕ má hmotná pouta, abych mohla být přitahována jen k Tobĕ. Bez Tebe obĕ rodiny nic neznamenají. Nyní jsem k nim připoutaná, ale opravdovým cílem mého života je pociťovat náklonnost pouze k Tobĕ.“ To je bhakti.

Bhakti involves becoming free from the attachments of this material world and becoming attached instead to Kṛṣṇa. One cannot become unattached, for one must be attached to something, but in order to become attached to Kṛṣṇa or enter into the devotional service of the Lord, one has to become detached from material affection.

Bhakti znamená zbavit se ulpívání na tomto hmotném svĕtĕ a vyvinout vztah ke Kršnovi. Nemůžeme se všeho zcela vzdát, protože každý musí být k nĕčemu upnutý. Abychom však lpĕli pouze na Kršnovi a začali vykonávat oddanou službu Pánu, musíme se zbavit všech hmotných závislostí.

People ordinarily go to Kṛṣṇa to maintain their attachment to this material world. “O God,” they pray, “give us our daily bread.” They have attachment to this material world, and to live in this material world they pray for supplies of material things so that they can maintain their status quo. This is called material attachment. Although in one sense, of course, it is good that people go to God to secure their material position, that is not actually desirable. Rather than worship God to increase one’s opulence in the material world, one should become free from material attachment. For bhakti-yoga, therefore, we should be detached.

Lidé se obvykle obracejí ke Kršnovi, aby udržovali svou připoutanost k hmotnému svĕtu. Modlí se: „Pane Bože, chléb vezdejší dej nám dnes.“ Jsou připoutáni k hmotnému svĕtu, a aby v nĕm mohli žít a udržovat status quo, modlí se k Bohu o hmotné vĕci. Na jednu stranu je jistĕ dobré, že se lidé obracejí k Bohu, aby jim pomáhal udržovat jejich hmotné postavení, ale ve skutečnosti to není správné. Spíše než uctívat Boha proto, abychom zvĕtšili své bohatství v hmotném svĕtĕ, bychom se mĕli zbavit svých hmotných tužeb. Ten, kdo se chce vĕnovat bhakti-józe, musí být odpoutaný.

Our suffering is due to our attachment. Because we are materially attached, we desire so many material things, and therefore Kṛṣṇa gives us the opportunity to enjoy whatever material facilities we want. Of course, one must deserve these facilities. First deserve, then desire. Suppose I want to become king. I must have pious activities behind me so that I can become king.

Záliba v hmotných vĕcech je příčinou našeho utrpení. Kvůli ní toužíme po mnoha hmotných vĕcech a Kršna nám dává příležitost užívat si jich. Nejdříve si je ale samozřejmĕ musíme zasloužit. Představte si, že byste se chtĕli stát králem. Nejdříve musíte vykonávat nĕjakou zbožnou činnost a teprve pak se vám vaše přání splní.

Kṛṣṇa can give us whatever we want, even mukti, liberation, but bhakti is a special consideration because when He gives someone bhakti He becomes purchased by the bhakta and becomes a tool in the hands of the bhakta, even though He is the supreme powerful. Rādhārāṇī, the symbol of the topmost bhakti, is so powerful that She has purchased Kṛṣṇa. Therefore Vaiṣṇavas take shelter of the lotus feet of Rādhārāṇī, for if She recommends, “Oh, here is a nice devotee,” Kṛṣṇa must accept him.

Kršna nám dá všechno, po čem toužíme, dokonce i mukti neboli vysvobození. Obzvláštĕ opatrný ale je, když nĕkomu daruje bhakti, neboť ten, kdo dostane bhakti    —     bhakta    —    se stane Kršnovým vlastníkem a Kršna, i když je ze všech nejmocnĕjší, se stane loutkou v jeho rukou. Rádhárání, která je symbolem nejvyšší úrovnĕ bhakti, je tak mocná, že Kršnu zcela ovládla. Vaišnavové tedy hledají útočištĕ u lotosových nohou Rádhárání, protože když Rádhárání nĕkoho doporučí, Kršna ho musí přijmout.

To become a devotee of the Lord, one must be completely cleansed of all material attachment. This qualification is called vairāgya. Upon becoming a student of Śrī Caitanya Mahāprabhu, Sārvabhauma Bhaṭṭācārya wrote one hundred verses praising Him. Two of those verses are mentioned in the Caitanya-caritāmṛta, and one of them is this statement:

Pokud se nĕkdo chce stát oddaným Pána, musí se zcela očistit od veškeré hmotné připoutanosti. Tato kvalifikace se nazývá vairāgya. Když se Sárvabhauma Bhattáčárja stal žákem Šrí Čaitanji Maháprabhua, napsal sto veršů, ve kterých Ho oslavuje. Dva z tĕchto veršů jsou uvedeny v Čaitanja-čaritámrtĕ a jeden z nich říká:

vairāgya-vidyā-nija-bhakti-yoga-
śikṣārtham ekaḥ puruṣaḥ purāṇaḥ
śrī-kṛṣṇa-caitanya-śarīra-dhārī
kṛpāmbudhir yas tam ahaṁ prapadye
vairāgya-vidyā-nija-bhakti-yoga-
śikṣārtham ekaḥ puruṣaḥ purāṇaḥ
śrī-kṛṣṇa-caitanya-śarīra-dhārī
kṛpāmbudhir yas tam ahaṁ prapadye

“Let me take shelter of the Supreme Personality of Godhead, Śrī Kṛṣṇa, who has descended in the form of Lord Caitanya Mahāprabhu to teach us real knowledge, His devotional service, and detachment from whatever does not foster Kṛṣṇa consciousness. He has descended because He is an ocean of transcendental mercy. Let me surrender unto His lotus feet.” (Caitanya-caritāmṛta, Madhya 6.254) Sārvabhauma Bhaṭṭācārya thus offered his prayer to the Supreme Personality of Godhead, who had now assumed the form of Caitanya Mahāprabhu just to teach people how to develop knowledge, become detached, and become pure devotees of Kṛṣṇa.

„Odevzdávám se Nejvyšší Osobnosti Božství, Šrí Kršnovi, který se zjevil jako Pán Čaitanja Maháprabhu, aby nás učil opravdovému poznání, oddané službĕ Pánu a odpoutanosti od všeho, co je nepříznivé pro vĕdomí Kršny. Sestoupil, neboť je oceánem transcendentální milosti. Odevzdávám se Jeho lotosovým nohám.“ (Čč. Madhja 6.245) Sárvabhauma Bhattáčárja se takto modlí ke Kršnovi, Nejvyšší Osobnosti Božství, který přijal podobu Čaitanji Maháprabhua, aby nás učil, jak rozvíjet skutečné poznání, jak se odpoutat od hmotných vĕcí a stát se čistými oddanými Pána Kršny.

Although when Caitanya Mahāprabhu was only twenty-four or twenty-five years old He had a lovable, beautiful wife and a devoted, affectionate mother, He gave up everything and took sannyāsa, the renounced order of life. When Caitanya Mahāprabhu was a gṛhastha, a householder, He was so much honored that merely by the direction of His finger He was able to enlist thousands of people to join Him in a civil disobedience movement. In Nadia, the city where He lived, His position was very respectable, and physically He was very beautiful. Yet He gave up His young, faithful, beautiful wife, His affectionate mother, His position, and everything else. This is called vairāgya, renunciation.

I když bylo Čaitanjovi Maháprabhuovi teprve dvacet čtyři nebo dvacet pĕt let, opustil Svou krásnou ženu a oddanou a milující matku a přijal sannjás neboli řád života v odříkání. Když byl Čaitanja Maháprabhu grhastha neboli hospodář, všichni Ho mĕli v takové úctĕ, že i pouhým pohybem Svého prstu přimĕl tisíce lidí, aby se k Nĕmu připojili v hnutí za občanskou neposlušnost. Ve mĕstĕ, ve kterém bydlel, v Nadii, mĕl velice úctyhodné postavení a byl také známý Svou neobvyklou krásou. Vzdal se Své mladé, vĕrné a krásné manželky, Své milované matky, Svého postavení a všeho ostatního. To se nazývá vairāgya neboli odříkání.

If someone who has nothing to possess says, “I have renounced everything,” what is the meaning of his renunciation? But if one has something and then renounces it, his renunciation is meaningful. So Caitanya Mahāprabhu’s renunciation is unique. No one else could give up such a happy home, such honor, and such affection from mother, wife, friends, and students. Even Advaita Prabhu, although the age of Caitanya Mahāprabhu’s father, honored Caitanya Mahāprabhu. Yet still Śrī Caitanya Mahāprabhu gave up everything. Why? Just to teach us (āpani ācari, prabhu jīvere śikhāya). He personally taught the whole world how one must detach oneself and become a devotee of Kṛṣṇa. Therefore when Rūpa Gosvāmī resigned his post as a government minister and met Caitanya Mahāprabhu at Prayāga, he fell flat before Śrī Caitanya Mahāprabhu and offered obeisances with this prayer:

Když nĕkdo říká: „Všeho jsem se vzdal,“ a přitom nikdy nic nevlastnil, jaký má jeho odříkání význam? Když ale nĕkdo má velké bohatství a zřekne se ho, potom je to opravdové odříkání. Odříkání Čaitanji Maháprabhua je tedy jedinečné. Nikdo jiný by se nedokázal vzdát takového šťastného domova, úcty a takové náklonnosti ze strany matky, manželky, přátel a žáků. Čaitanju Maháprabhua uctíval dokonce i Advaita Prabhu, ačkoliv vĕkovĕ by mohl být Jeho otcem. Čaitanja se přesto toho všeho vzdal. Proč? Aby nám šel příkladem (āpani ācari 'prabhu jīvere śikhāya). Osobnĕ učil celý svĕt, jak si odříkat a stát se oddaným Kršny. Když se Rúpa Gósvámí vzdal svého ministerského místa ve vládĕ a konečnĕ se setkal v Prajágu s Čaitanjou Maháprabhuem, padl na zem a složil Mu poklony touto modlitbou:

namo mahā-vadanyāya
kṛṣṇa-prema-pradāya te
kṛṣṇāya kṛṣṇa-caitanya-
nāmne gaura-tviṣe namaḥ
namo mahā-vadanyāya
kṛṣṇa-prema-pradāya te
kṛṣṇāya kṛṣṇa-caitanya-
nāmne gaura-tviṣe namaḥ

“You are most magnanimous,” he prayed, “for You are distributing love of Kṛṣṇa.”

„Jsi nejvelkodušnĕjší ze všech, neboť rozdáváš lásku ke Kršnovi.“

Love of Kṛṣṇa is not an easy thing to obtain, because by this love one can purchase Kṛṣṇa, but Caitanya Mahāprabhu distributed this love of Kṛṣṇa to anyone and everyone, even to the two drunkards Jagāi and Mādhāi. Narottama dāsa Ṭhākura has therefore sung:

Dosáhnout lásky ke Kršnovi není snadné, neboť prostřednictvím této lásky získáme Kršnu Samotného. Čaitanja Maháprabhu však tuto lásku ke Kršnovi rozdával komukoliv, dokonce i opilcům Džagáiovi a Mádháiovi. Naróttam dás Thákur proto zpívá:

dīna-hīna yata chila    hari-nāme uddharila,
tā’ra sākṣī jagāi-mādhāi
dīna-hīna yata chila    hari-nāme uddharila,
tā’ra sākṣī jagāi-mādhāi

“Caitanya Mahāprabhu is so magnanimous that He delivered all kinds of sinful men simply by allowing them to chant the Hare Kṛṣṇa mantra. The evidence of this is Jagāi and Mādhāi.” At that time, of course, there were two Jagāis and Mādhāis, but at the present moment, by the grace of Caitanya Mahāprabhu and His process of teaching, so many Jagāis and Mādhāis are being delivered. If Caitanya Mahāprabhu is pleased, He can give kṛṣṇa-prema, love of Kṛṣṇa, to anyone, regardless of that person’s qualification. If a person is giving charity, he can select anyone to take it.

„Čaitanja Maháprabhu je tak velkodušný, že osvobozuje všechny druhy hříšníků pouze tím, že jim dovolí zpívat Haré Kršna mantru. Džagái a Mádhái jsou toho důkazem.“ Tehdy byl jenom jeden Džagái a jeden Mádhái, ale v současné dobĕ můžeme milostí Čaitanji Maháprabhua a Jeho učení osvobodit mnoho takových Džagáiů a Mádháiů. Když je Čaitanja Maháprabhu potĕšen, může dát kršna-prému neboli lásku ke Kršnovi komukoliv, nehledĕ na jeho kvalifikace. Když nĕkdo rozdává milodary, může je dávat, komu chce.

Without the mercy of Caitanya Mahāprabhu, understanding Kṛṣṇa is very, very difficult. Manuṣyāṇāṁ sahasreṣu kaścid yatati siddhaye (Bhagavad-gītā 7.3): out of many millions of people, hardly one tries to make his life spiritually successful. People simply work like animals, not knowing how to make a success of human life. One’s human life is successful when one understands Kṛṣṇa; otherwise one remains an animal. Anyone who is not Kṛṣṇa conscious, who does not know who Kṛṣṇa is, is no better than an animal. But Caitanya Mahāprabhu gave this concession to the fallen souls of this age: “Simply chant the Hare Kṛṣṇa mahā-mantra and you will be delivered.” This is Caitanya Mahāprabhu’s special concession (kīrtanād eva kṛṣṇasya mukta-saṅgaḥ paraṁ vrajet, Bhāgavatam 12.3.51).

Pochopit Kršnu bez milosti Čaitanji Maháprabhua je velice obtížné. Manuṣyāṇāṁ sahasreṣu kaścid yatati siddhaye (Bg. 7.3): z mnoha milionů lidí se stĕží jeden snaží dosáhnout duchovní dokonalosti. Lidé jen pracují jako zvířata a nevĕdí, co je smyslem lidského života. Lidský život je úspĕšný tehdy, když dokážeme pochopit Kršnu; jinak zůstaneme na úrovni zvířat. Ten, kdo si není vĕdom Kršny a neví, kdo Kršna je, není lepší než zvíře. Čaitanja Maháprabhu však dal pokleslým duším tohoto vĕku možnost: „Jednoduše zpívejte Haré Kršna mahá-mantru a vysvobodíte se.“ To je zvláštní ústupek, jaký udĕlal Šrí Čaitanja Maháprabhu (kīrtanād eva kṛṣṇasya mukta-saṅgaḥ paraṁ vrajet, Bhág. 12.3.51).

Now, Kuntī was not an ordinary devotee. She had become one of the relatives of Kṛṣṇa, and therefore Kṛṣṇa had come to offer her respects. But still she said, “Kṛṣṇa, I have become attached to two families, my father’s family and my husband’s family. Kindly help me become detached from these families.” Thus she illustrated that one must become detached from society, friendship, and love, all of which will otherwise entangle us.

Kuntí není obyčejná oddaná. Stala se Kršnovou příbuznou a Kršna za ní přišel, aby jí projevil úctu. Kuntí ale přesto říká: „Kršno, jsem připoutaná ke svým dvĕma rodinám    —    k rodinĕ svého otce a k rodinĕ svého manžela. Prosím, pomoz mi, abych se tĕchto pout zbavila.“ Touto prosbou vyjadřuje, že se musíme vzdát společnosti, přátelství a lásky, neboť tyto vztahy nás pouze svazují.

As long as I think, “I belong to this family,” “I belong to this nation,” “I belong to this religion,” “I belong to this color,” and so on, there is no possibility of becoming Kṛṣṇa conscious. As long as one thinks that one is American, Indian, or African, that one belongs to this family or that family, or that one is the father, mother, husband, or wife of this or that person, one is attached to material designations. I am spirit soul, and all these attachments belong to the body, but I am not this body. This is the essence of understanding. If I am not this body, then whose father or whose mother am I? The supreme father and mother is Kṛṣṇa. We are simply playing the parts of father, mother, sister, or brother, as if on stage. Māyā, the material nature, is causing us to dance, telling us, “You are a member of this family and a member of this nation.” Thus we are dancing like monkeys.

Dokud si myslíme, že patříme k určité rodinĕ nebo národu, k určitému náboženství, rase atd., nemůžeme se stát vĕdomými si Kršny. Dokud si človĕk myslí, že je Američan, Ind, Afričan, že patří do té či oné rodiny nebo že je otcem, matkou, manželem, manželkou nebo tou či onou osobou    —    dokud takto uvažuje, je připoutaný k hmotným označením. Jsem duše a všechna tato pouta se vztahují na tĕlo. Já ale nejsem toto tĕlo. To je základ, který musíme pochopit. Nejsem toto tĕlo, jak tedy mohu být nĕčí otec nebo matka? Nejvyšším otcem i matkou je Kršna. My jen jakoby v divadle hrajeme role otců, matek, sester nebo bratrů. Májá neboli hmotná příroda nám říká, jak máme tančit: „Jsi členem této rodiny a tohoto národa,“ a my tancujeme jako opice.

In the Bhagavad-gītā (3.27) it is said:

V Bhagavad-gítĕ (3.27) je řečeno:

prakṛteḥ kriyamāṇāni
guṇaiḥ karmāṇi sarvaśaḥ
ahaṅkāra-vimūḍhātmā
kartāham iti manyate
prakṛteḥ kriyamāṇāni
guṇaiḥ karmāṇi sarvaśaḥ
ahaṅkāra-vimūḍhātmā
kartāham iti manyate

This verse indicates that because the living entity has associated with a certain quality of nature, nature is making him dance according to that quality, and thus one is thinking, “I am this” or “I am that.” This information provided in Bhagavad-gītā is the basic principle of understanding, and it will give one freedom.

Tento verš naznačuje, že jelikož živá bytost byla ve styku s určitou kvalitou hmotné přírody, příroda zařídí vše tak, že živá bytost tancuje podle této určité kvality a myslí si, že je to či ono. Tato informace, kterou nám dává Bhagavad-gítá, je základem správného chápání skutečnosti, díky kterému můžeme dosáhnout osvobození.

The most essential education is that which enables one to become free from the bodily concept of life, but unfortunately scientists, philosophers, politicians, and other so-called leaders are misleading people so that they become more attached to the body. It is the human life that offers the opportunity to become Kṛṣṇa conscious, but these rascals are stopping that opportunity by alluring people to bodily designations, and therefore they are the greatest enemies of human civilization.

Nejdokonalejší vzdĕlání je takové, které nám umožní vysvobodit se z tĕlesného pojetí života. Vĕdci, filozofové, politici a takzvaní vůdci však naneštĕstí svádĕjí lidi na špatnou cestu, a tak se všichni stále více připoutávají k tĕlu. Pouze lidský život nám umožňuje získat vĕdomí Kršny, ale tito darebáci tuto možnost maří tím, že lidi svádĕjí na úroveň tĕlesných označení. Jsou proto nejvĕtšími nepřáteli lidské civilizace.

One attains a human body after evolving through 8,400,000 life forms, from aquatics to plants, and then to trees, insects, birds, beasts, and so on. Now, people do not know what is the next step in evolution, but that is explained in Bhagavad-gītā (9.25). Yānti deva-vratā devān. As the next step in evolution, one may, if one desires, go to a higher planetary system. Although every night people see so many planets and stars, they do not know what these higher planetary systems are. But from the śāstra, the Vedic literature, we can understand that on these higher planetary systems, material comforts are available that are many, many times greater than those on this planet. On this planet we may live for at most one hundred years, but on the higher planetary systems one can live for a lifetime we cannot even calculate. For example, the lifetime of Brahmā, who lives on the highest planet, is stated in Bhagavad-gītā (8.17): sahasra-yuga-paryantam ahar yad brahmaṇo viduḥ. We cannot calculate even twelve hours of Brahmā with our mathematical figures, but even Brahmā has to die. Even though one may have a long duration of life, no one can live permanently in this material world. Nonetheless, if one prepares oneself one may go to the higher planetary systems, or similarly one may go to the Pitṛlokas. There one may meet one’s forefathers, if they have been eligible to go there. Similarly, if one desires, one may also remain here on earth. Or yānti mad-yājino ’pi mām: if one becomes a devotee of Kṛṣṇa, one can go to Him.

Lidské podoby můžeme dosáhnout evolucí skrze 8    400    000 životních podob    —    od vodních živočichů k rostlinám, stromům, hmyzu, ptákům, divokým zvířatům atd. Lidé dnes nevĕdí, jaké další tĕlo mohou získat. Je to však vysvĕtleno v Bhagavad-gítĕ (9.25). Yānti deva-vratā devān. Jestliže po tom nĕkdo touží, může jít na vyšší planetární systémy. I když lidé každou noc vidí na obloze mnoho planet a hvĕzd, vlastnĕ nevĕdí, co tyto vyšší planetární systémy jsou. Z šáster neboli védské literatury se však můžeme dozvĕdĕt, že na vyšších planetárních systémech jsou všechny hmotné požitky mnohokrát vĕtší než na této planetĕ. Na Zemi můžeme žít nanejvýš sto let, ale na vyšších planetách může být život tak dlouhý, že to ani nedokážeme spočítat. Například délka života Brahmy, který žije na nejvyšší planetĕ, je uvedena v Bhagavad-gítĕ (8.17): sahasra-yuga-paryantam ahar yad brahmaṇo viduḥ. Nedokážeme vypočítat ani dvanáct hodin Brahmova života, ale dokonce i Brahmá musí zemřít. Náš život může trvat velmi dlouho, ale v tomto hmotném svĕtĕ nemůže nikdo žít vĕčnĕ. Když se na to však připravíme, můžeme odejít na vyšší planetární systémy nebo na Pitrlóky. Tam se můžeme setkat se svými předky, pokud mĕli kvalifikace povýšit se na tyto planety. Touží-li po tom nĕkdo, může zůstat zde na Zemi, anebo yānti mad-yājino 'pi mām    —    když se nĕkdo stane Kršnovým oddaným, může jít ke Kršnovi.

One may go to hell, one may go to heaven, or one may go back home, back to Godhead, as one likes. Therefore an intelligent person should think, “If I have to prepare for my next life, why not prepare to go back home, back to Godhead?” One’s present body will be finished, and then one will have to accept another body. What kind of body one will accept is stated in Bhagavad-gītā (14.18). Ūrdhvaṁ gacchanti sattva-sthāḥ: those who are in the mode of goodness, avoiding the four principles of sinful life, will live their next life on a higher planetary system. Even if one does not become a pure devotee of the Lord, if one follows the regulative principles for avoiding sinful life one will remain in goodness and get this opportunity. Human life is meant for this purpose. But if we waste our life just living like cats and dogs, eating, sleeping, mating, and defending, then we shall lose this opportunity.

Můžeme jít do pekla, můžeme jít do nebe, nebo zpátky domů, zpátky k Bohu. To záleží na nás. Inteligentní človĕk by proto mĕl uvažovat: „Když se musím připravit na svůj příští život, proč se nepřipravit tak, abych se vrátil zpátky domů, zpátky k Bohu?“ S naším současným tĕlem bude jednoho dne konec a my budeme muset přijmout jiné tĕlo. Bhagavad-gítá (14.18) nám říká, jaké tĕlo to může být. Ūrdhvaṁ gacchanti sattva-sthāḥ: ti, kteří jsou v kvalitĕ dobra a vyhýbají se čtyřem druhům hříšných činností, půjdou v příštím životĕ na vyšší planetární systémy. Tuto příležitost človĕk dostane, i když není čistým oddaným Pána, ale následuje usmĕrňující zásady, vyhýbá se hříšnému životu a setrvává v kvalitĕ dobra. Promarníme-li však svůj život jako kočky a psi jedením, spaním, pářením se a bránĕním, pak tuto příležitost ztrácíme.

Rascals, however, do not know this. They do not believe that there is a next life. In Russia a professor, Professor Kotovsky, told me, “Swamiji, after this body is finished, everything is finished.” He is a big professor, yet still he said that. Such men may pose as scientists and philosophers, but actually they have no knowledge, and they simply mislead others. This is our greatest source of grief, and therefore I have requested the members of the Kṛṣṇa consciousness movement to challenge and defeat these rascals, who are misleading the entire human society. People should not think that the devotees of Kṛṣṇa are mere sentimentalists. On the contrary, the devotees are the greatest philosophers and the greatest scientists.

Darebáci to ale nevĕdí. Nevĕří v příští život. V Rusku mi řekl profesor Kotovský: „Svámídží, až toto tĕlo zemře, všechno skončí.“ Je to takový velký profesor, a přesto tohle tvrdí. Tito lidé vystupují jako vĕdci a filozofové, ale ve skutečnosti nemají žádné poznání a jen svádĕjí ostatní. To nás velice trápí, a proto vyzýváme všechny členy hnutí Haré Kršna, aby vyzvali a porazili tyto darebáky, kteří svádĕjí celou lidskou společnost. Nikdo by si nemĕl myslet, že Kršnovi oddaní jsou nĕjací sentimentalisté. Naopak, oddaní jsou nejvĕtší filozofové a nejvĕtší vĕdci.

Kṛṣṇa has two engagements: paritrāṇāya sādhūnāṁ vināśāya ca duṣkṛtām – giving protection to the sādhus, the devotees, and killing the demons. Kṛṣṇa gave protection to the Pāṇḍavas and Vṛṣṇis because they were devotees, and He also killed demons like Kaṁsa, Aghāsura, and Bakāsura. Of the two engagements, His killing of the demons was His major occupation. If we examine how much time He devoted to killing and how much time He devoted to protecting, we shall find that He devoted more time to killing. Similarly, those who are Kṛṣṇa conscious should also kill – not by weapons but by logic, by reasoning, and by education. If one is a demon, we can use logic and arguments to kill his demoniac propensities and turn him into a devotee, a saintly person. Especially in this present age, Kali-yuga, people are already poverty-stricken, and physical killing is too much for them. They should be killed by argument, reasoning, and scientific spiritual understanding.

Kršna má dvĕ poslání: paritrāṇāya sādhūnāṁ vināśāya ca duṣkṛtām    —    ochraňuje sádhuy neboli oddané a zabíjí démony. Kršna ochránil Pánduovce a Vršniovce, protože to byli oddaní, a zabil démony jako byl Kansa, Aghásura a Bakásura. Z tĕchto Jeho dvou činností je hlavní zabíjení démonů. Když uvážíme, kolikrát Kršna zabíjel démony a kolik času vĕnoval ochranĕ oddaných, přijdeme na to, že Kršna nejvíce ze všeho zabíjel démony. Podobnĕ bychom je mĕli zabíjet i my    —    ne však zbranĕmi, ale logikou, rozumem a vzdĕláním. Jestliže je nĕkdo démon, můžeme v nĕm s použitím logiky a argumentů zabít jeho démonské sklony a promĕnit ho v oddaného, ve svatou osobu. V současném vĕku, v Kali-juze, už lidé tolik trpí, že fyzické zabíjení by pro nĕ bylo příliš kruté. Mĕli bychom je zabíjet argumenty, rozumem a vĕdeckým duchovním chápáním.

Kuntī addresses Kṛṣṇa as viśveśa, the Lord of the universe (viśva means “universe,” and īśa means “lord” or “controller”). The universal affairs are going on so nicely, with the sun rising just on time, the seasons changing, and the seasonal fruits and flowers making their appearance. Thus there is no mismanagement. But how are these things going on so nicely if there is no controller? If we see any establishment going on very well, we immediately understand that the manager, director, or controller of the institution is expert. Similarly, if we see the universal affairs going on nicely, we must know that behind them is a good controller. And who is that controller? That controller is Kṛṣṇa, as stated in Bhagavad-gītā (mayādhyakṣeṇa prakṛtiḥ sūyate sa-carācaram). Therefore Kuntī addresses Him as viśveśa, the controller of the universe. People are interested only in pictures of Kṛṣṇa embracing Rādhārāṇī that depict the dealings of Rādhā and Kṛṣṇa to be like those of ordinary boys and girls. They don’t understand Kṛṣṇa. Such obnoxious pictures should be avoided. Kṛṣṇa is the supreme controller. Let there be a picture showing how Kṛṣṇa is controlling the whole universe. That kind of picture is wanted, not these cheap pictures.

Kuntí oslovuje Kršnu jako Pána vesmíru (viśveśa). Viśva znamená „vesmír“ a īśaznamená „pán“ nebo „vládce“. Všechno ve vesmíru je dokonale zařízeno    —    slunce vychází včas, mĕní se roční období a přinášejí s sebou ovoce a kvĕtiny. Nikde není chyba. Jak by to všechno ale mohlo tak bezvadnĕ fungovat, kdyby tomu všemu nikdo nevládl? Když vidíme, že nĕjaký podnik je velice dobře organizovaný, je nám jasné, že ředitel neboli vládce se vyzná a že je odborníkem. Podobnĕ můžeme vidĕt, že také ve vesmíru je všechno v pořádku, a musíme proto pochopit, že za tím vším je dobrý vládce. A kdo je tím vládcem? V Bhagavad-gítĕ je řečeno, že je to Kršna (mayādhyakṣeṇa prakṛtiḥ sūyate sa-carācaram). Kuntí Ho proto oslovuje jako višvéšu neboli vládce vesmíru. Lidé se zajímají jen o obrázky, na kterých Kršna objímá Rádhárání, a představují si, že vztahy mezi Rádhou a Kršnou jsou jako vztahy mezi obyčejnými chlapci a dívkami. Vůbec Kršnu nechápou. Takovým urážlivým obrázkům je třeba se vyhnout. Kršna je nejvyšším vládcem. Je lepší malovat obrazy, které ukazují Kršnu jako vládce celého vesmíru.

Unless the living force is present within the body, the body cannot move or work nicely, and similarly within the universe, the cosmic manifestation, Kṛṣṇa is present as the living force – Kṣīrodaka-śāyī Viṣṇu, or Paramātmā. Therefore Kuntī addresses Kṛṣṇa as viśvātmā, the soul of the universe. Rascals do not know how this world is moving and how this universe is acting, and therefore they should learn from Śrīmad-Bhāgavatam.

Když není v tĕle přítomná životní síla, tĕlo se nemůže hýbat ani pracovat. Životní silou vesmírného stvoření je Kršna    —    Kšíródakašájí Višnu neboli Paramátmá. Kuntí proto Kršnovi říká viśvātmā, duše vesmíru. Darebáci nevĕdí, jak se tento svĕt a celý vesmír hýbe. Mĕli by se o tom poučit ze Šrímad-Bhágavatamu.

Kuntīdevī also addresses Kṛṣṇa as viśva-mūrti, the personality of the form of the universe. When Arjuna wanted to see Kṛṣṇa’s universal form, Kṛṣṇa immediately manifested it. This is another of Kṛṣṇa’s opulences (vibhūti). The original form of the Lord, however, is Kṛṣṇa with two hands, playing on the flute. Because Arjuna was a devotee and wanted to see the universal form, Kṛṣṇa showed it to him, but that was not His actual form. A person may dress himself as a king, but his real, natural appearance is shown at home. Similarly, Kṛṣṇa’s real form is seen at home in Vṛndāvana, and all other forms are expansions of His plenary portions. As stated in the Brahma-saṁhitā, advaitam acyutam anādim ananta-rūpam: He can expand Himself in millions and millions of forms (ananta-rūpam), but He is one (advaita), and He is infallible (acyuta). His real form, however, is the dvi-bhuja muralī-dhara – the form with two hands holding a flute. Therefore Kuntīdevī says, “You have Your universal form, but the form in which You are standing before me is Your real form.”

Kuntídéví také oslovuje Kršnu jako viśva-mūrti, zosobnĕní vesmíru. Když chtĕl Ardžuna vidĕt Kršnovu vesmírnou podobu, Kršna ji ihned vyjevil. To je další ukázka Kršnova bohatství (vibhūti). Nejvyšší Pán ve Své původní podobĕ má však dvĕ ruce a hraje na flétnu. Jelikož Ardžuna byl oddaným a chtĕl vidĕt vesmírnou podobu, Kršna mu ji ukázal. Nebyla to ale Jeho skutečná podoba. Nĕkdo se může oblékat jako král, ale jeho skutečná a přirozená podoba se ukáže, když je doma. Kršnovu skutečnou podobu můžeme stejnĕ vidĕt tam, kde je doma    —    ve Vrndávanu, a všechny Jeho další podoby jsou expanzemi Jeho úplných částí. Jak říká Brahma-sanhitá: advaitam acyutam anādim ananta-rūpam. Nejvyšší Pán se může expandovat do milionů a milionů podob (ananta-rūpam), ale přesto je jeden (advaita) a je neomylný (acyuta). Jeho skutečná podoba je však dvi-bhuja muralī-dhara    —    podoba, ve které má dvĕ ruce a drží v nich flétnu. Kuntídéví proto říká: „Máš Svou vesmírnou podobu, ale Tvá skutečná podoba je ta, ve které stojíš přede mnou.“

Kuntīdevī prays, “Please sever my tie of affection for my kinsmen.” We are thinking, “This is my own, that is my own,” but this is moha, illusion (janasya moho ’yam ahaṁ mameti). How does this illusion come into existence? It begins with the natural attraction between man and woman. A male seeks a female, and a female seeks a male. This is true not only in human society, but also in bird society, beast society, and so on. This is the beginning of material attachment. When a man finds a woman and they unite, this attachment becomes even more firmly established (tayor mitho hṛdaya-granthim āhuḥ). Now, after the attachment increases to some degree, the man and woman look for an apartment in which to live together, and then, of course, the man needs to earn money. When they are well settled, they must have children and also some friends to come and praise them: “Oh, you have such a nice apartment and such nice children.” In this way one’s attachment increases.

Kuntídéví se modlí: „Prosím, přetni pouta, která mĕ vážou k mým příbuzným.“ Můžeme si myslet, že příbuzní jsou „naši“, ale to je jen moha neboli iluze (janasya moho 'yam ahaṁ mameti). Jak taková iluze vzniká? Začíná přirozenou přitažlivostí mezi mužem a ženou. Muž hledá ženu a žena hledá muže. Neplatí to jen pro lidskou společnost, ale i pro ptáky, zvĕř atd. To je počátek hmotné připoutanosti. Když muž najde ženu a spojí se, pouto ještĕ zesílí (tayor mitho hṛdaya-granthim āhuḥ). Tento vztah dále roste a muž se ženou hledají nĕjaký byt, kde by mohli žít, a pak musí vydĕlávat peníze. Když jsou dobře zajištĕni, chtĕjí mít dĕti a také přátele, kteří přijdou a budou je chválit: „Máte tak pĕkný byt a tak hezké dĕti.“ Tak připoutanost stále vzrůstá.

A student’s education, therefore, should begin with brahmacarya, which means freedom from sexual attachment. If he can, he should try to avoid all this nonsense. If not, he can marry and then after some time enter vānaprastha, retired life. At that time one thinks, “Now that I have enjoyed this attachment so much, let me leave home.” Then the man travels all over to various places of pilgrimage to become detached, and the wife goes with him as an assistant. After two or three months he again comes home to see that his children are doing nicely and then again goes away. This is the beginning of detachment. When the detachment is complete, the man tells his wife, “Now go live with your children, and I shall take sannyāsa, the renounced order of life.” This is final detachment. The whole Vedic way of life is meant for detachment, and therefore Kuntī prays, “Kindly help detach me from this family attraction.” This is Kuntīdevī’s instruction.

Vzdĕlávání proto musí začít brahmačarjou neboli studentským životem bez jakýchkoliv sexuálních styků. A jestli je toho človĕk schopen, mĕl by se celému tomu nesmyslu vyhnout. Nedokáže-li to, může se oženit a po nĕjakém čase přijmout řád vánaprastha, tzn. vzdát se rodinného života. Začne uvažovat: „Již jsem si užil připoutanosti, nyní odejdu z domova.“ Potom cestuje se svou manželkou po různých poutních místech. Po dvou nebo třech mĕsících přijde domů, aby se podíval, jak se daří dĕtem, a opĕt se vydá na cesty. To je počátek odpoutanosti. Potom řekne své ženĕ, aby odešla žít k dospĕlým dĕtem a sám přijme sannjás, řád života v odříkání. To je konečná úroveň odpoutanosti. Celý systém védské společnosti je určený k tomuto cíli. Kuntí se proto modlí: „Pomoz mi laskavĕ zbavit se náklonnosti ke své rodinĕ.“ V tom bychom se mĕli od Kuntídéví poučit.