Skip to main content

16

Kapitola 16

Returning to Our Natural Consciousness

Návrat k přirozenému vĕdomí

apare vasudevasya
devakyāṁ yācito ’bhyagāt
ajas tvam asya kṣemāya
vadhāya ca sura-dviṣām
apare vasudevasya
devakyāṁ yācito ’bhyagāt
ajas tvam asya kṣemāya
vadhāya ca sura-dviṣām

Others say that since both Vasudeva and Devakī prayed for You, You have taken Your birth as their son. Undoubtedly You are unborn, yet You take Your birth for their welfare and to kill those who are envious of the demigods.

Jiní říkají, že když se o Tebe modlili Vasudéva a Dévakí, narodil jsi se jako jejich syn. Jsi bezpochyby nezrozený, a přesto se rodíš pro jejich dobro a proto, abys zabil ty, kteří závidí polobohům.

Śrīmad-Bhāgavatam 1.8.33

Šrímad-Bhágavatam 1.8.33

It is also said that Vasudeva and Devakī, in their previous birth as Sutapā and Pṛśni, underwent a severe type of penance to get the Lord as their son, and as a result of such austerities the Lord appeared as their son. It is already declared in the Bhagavad-gītā that the Lord appears for the welfare of all people in the world and to vanquish the asuras, or the materialistic atheists.

Je také řečeno, že Vasudéva a Dévakí se v minulém životĕ jako Sutapá a Pršni oddali neobyčejnĕ přísnému pokání, aby získali Pána za svého syna, a díky tomuto odříkání se Pán skutečnĕ zjevil jako jejich syn. V Bhagavad-gítĕ je již řečeno, že Pán přichází pro dobro všech lidí svĕta a proto, aby vyhladil asury neboli materialistické ateisty.

The Lord says:

Pán říká:

yadā yadā hi dharmasya
glānir bhavati bhārata
abhyutthānam adharmasya
tadātmānaṁ sṛjāmy aham
yadā yadā hi dharmasya
glānir bhavati bhārata
abhyutthānam adharmasya
tadātmānaṁ sṛjāmy aham

“Whenever and wherever there is a decline in religious practice, O descendant of Bharata, and a predominant rise of irreligion – at that time I descend Myself.” (Bhagavad-gītā 4.7) The words dharmasya glāniḥ mean “irregularities in religion.” When there are irregularities, religion becomes polluted.

„Kdykoliv a kdekoliv nastává úpadek náboženství a vzrůstá bezbožnost, ó Bháratovče, v té dobĕ Osobnĕ sestoupím.“ (Bg. 4.7) Slova dharmasya glāniḥ znamenají „odchýlení od náboženských zásad“. Když dochází k takovým odchylkám, náboženství upadá.

In human society there must be a proper balance between spirit and matter. We are actually spirit soul, but somehow or other we have been encaged within material bodies, and as long as we have these bodies we have to accept the bodily necessities of eating, sleeping, mating, and defending, although the soul itself does not need these things. The soul does not need to eat anything; whatever we eat is for the upkeep of the body. But a civilization that simply looks after these bodily necessities and does not care for the necessities of the soul is a foolish, unbalanced civilization. Suppose one merely washes one’s coat but does not take care of one’s body. Or suppose one has a bird in a cage but merely takes care of the cage, not the bird within it. This is foolishness. The bird is crying, “Ka, ka. Give me food, give me food.” If one only takes care of the cage, how can the bird be happy?

V lidské společnosti musí být zajišťování duchovních a hmotných potřeb ve správné rovnováze. Ve skutečnosti jsme duše, ale nyní jsme uvĕznĕni v hmotných tĕlech. Dokud budeme mít hmotná tĕla, neobejdeme se bez tĕlesných nezbytností jako je jedení, spaní, páření se a bránĕní se. Duše nepotřebuje nic jíst; jíme jen proto, abychom udržovali své tĕlo. Civilizace, která se snaží uspokojovat pouze tĕlesné potřeby a zapomíná na potřeby duše, je jednostranná a nevyvážená. Představte si, že nĕkdo pouze čistí svůj kabát a nestará se o své tĕlo. Nebo můžeme dát jiný příklad. Nĕjaký človĕk má v kleci ptáka a stále pečuje jen o klec a na ptáka zapomíná. To je bláznovství. Pták křičí: „Dej mi jíst, dej mi jíst!“ Když se staráme jen o klec, jak může být pták šťastný?

So why are we unhappy? In the Western countries there is no scarcity of wealth, no scarcity of food, no scarcity of cars, and no scarcity of sex. Everything is available in full abundance. Then why is there still a section of people who are frustrated and confused, like the hippies? They are not satisfied. Why? Because there is no balance. We are taking care of the necessities of the body, but we have no information of the soul and its necessities. The soul is the real substance, and the body is only a covering. Therefore neglect of the soul is a form of dharmasya glāniḥ, pollution of duty.

Proč jsme tedy nešťastní? V západních zemích je dostatek penĕz, jídla, aut a sexu. Všeho je hojnost. Proč jsou tam ale lidé jako například hippies, kteří jsou zfrustrovaní a zmatení? Nejsou vůbec spokojení. Proč? Protože jejich společnost je nevyvážená. Staráme se o potřeby tĕla, ale nevíme nic o duši a jejích potřebách. Duše je naší skutečnou podstatou a tĕlo je jen obalem. Když zanedbáváme duši, nastává dharmasya glāniḥ    —    zanedbávání povinností.

The word dharma means “duty.” Although the word dharma is often translated as “religion” and religion is generally defined as a kind of faith, dharma is not in fact a kind of faith. Dharma means one’s actual constitutional duty. It is one’s duty to know the needs of the soul, but unfortunately we have no information of the soul and are simply busy supplying the necessities for bodily comfort.

Slovo dharma znamená „povinnost“. I když se „dharma“ často překládá jako „náboženství“ a „náboženství“ je všeobecnĕ definováno jako „víra“, „dharma“ není nĕjakou vírou. Dharma označuje „skutečnou a přirozenou povinnost“. Povinností človĕka je znát potřeby duše. My ale naneštĕstí o duši nic nevíme a zamĕstnáváme se jen zajišťováním tĕlesného pohodlí.

Bodily comfort, however, is not enough. Suppose a man is very comfortably situated. Does it mean he will not die? Of course not. We speak of a struggle for existence and survival of the fittest, but bodily comforts alone cannot enable anyone to exist or survive permanently. Therefore, taking care of the body only is called dharmasya glāniḥ, or pollution of one’s duty.

Tĕlesné pohodlí však není všechno. Předpokládejme, že nĕkdo žije velice pohodlným životem. Znamená to snad, že nikdy nezemře? I on musí zemřít. V bitvĕ o přežití přežijí jen ti nejsilnĕjší, a tĕlesné pohodlí nikomu neumožní žít vĕčnĕ. Když se lidé starají pouze o své tĕlo, nazývá se to dharmasya glāniḥ neboli zanedbání povinnosti.

One must know the necessities of the body and also the necessities of the soul. The real necessity in life is to supply the comforts of the soul, and the soul cannot be comforted by material adjustments. Because the soul is a different identity, the soul must be given spiritual food, and that spiritual food is Kṛṣṇa consciousness. When one is diseased, he must be given the proper diet and the proper medicine. Both are required. If he is simply given medicine but not a proper diet, the treatment will not be very successful. Therefore the Kṛṣṇa consciousness movement is meant to give both the proper medicine and the proper diet for the soul. The diet is kṛṣṇa-prasāda, food that has first been offered to Kṛṣṇa, and the medicine is the Hare Kṛṣṇa mantra.

Musíme znát potřeby tĕla i duše. Ve skutečnosti se máme přednostnĕ starat o svoji duši. Musíme si ale uvĕdomit, že ji nikdy nemůžeme uspokojit hmotným způsobem. Duše je jiné povahy než tĕlo a musíme jí poskytovat duchovní potravu    —     vĕdomí Kršny. Když je človĕk nemocný, musí držet správnou dietu a užívat správné léky. Obojí je potřeba. Když pouze užívá léky a nedrží správnou dietu, léčba nebude nikdy úspĕšná. V hnutí pro vĕdomí Kršny poskytujeme duši jak správné léky, tak i správnou dietu. Dietou je kṛṣṇa-prasāda neboli jídlo, které bylo nejprve obĕtováno Kršnovi, a lékem je Haré Kršna mantra.

nivṛtta-tarṣair upagīyamānād
bhavauṣadhāc chotra-mano-’bhirāmāt
ka uttamaśloka-guṇānuvādāt
pumān virajyeta vinā paśu-ghnāt
nivṛtta-tarṣair upagīyamānād
bhavauṣadhāc chotra-mano-’bhirāmāt
ka uttamaśloka-guṇānuvādāt
pumān virajyeta vinā paśu-ghnāt

(Bhāgavatam 10.1.4)

(Bhág. 10.1.4)

Parīkṣit Mahārāja said to the great sage Śukadeva Gosvāmī, “The discourses on Śrīmad-Bhāgavatam that you are giving me are not ordinary. These Bhāgavata discourses are relishable for persons who are nivṛtta-tṛṣṇa, free from hankering.” Everyone in this material world is hankering for enjoyment, but one who is free from this hankering can taste how relishable the Bhāgavatam is. The word bhāgavata refers to anything in relationship to Bhagavān, the Supreme Lord, and the Hare Kṛṣṇa mantra is also bhāgavata. Thus Parīkṣit Mahārāja said that the taste of the Bhāgavata can be relished by one who is free from hankering to satisfy material desires. And why should this Bhāgavata be tasted? Bhavauṣadhi: it is the medicine for our disease of birth and death.

Paríkšit Mahárádž řekl velkému svĕtci Šukadévovi Gósvámímu: „Tvoje přednášky ze Šrímad-Bhágavatamu nejsou obyčejné, neboť je vychutnávají ti, kteří jsou nivṛtta-tṛṣṇa neboli osvobození od tužeb.“ Každý v hmotném svĕtĕ si chce užívat, ale skutečnou chuť Bhágavatamu může okusit jen ten, kdo je od takových tužeb osvobozený. Slovo bhāgavata označuje vše, co je ve vztahu s Bhagavánem, Nejvyšším Pánem. Haré Kršna mantra je tedy také bhāgavata. Paríkšit Mahárádž řekl, že Šrímad-Bhágavatam může vychutnávat jenom ten, kdo je prost tužeb po smyslovém požitku. A proč bychom ho mĕli vychutnávat? Bhavauṣadhi: může nás vyléčit z naší nemoci    —    opakovaného rození a smrti.

At the present moment, we are in a diseased condition. Materialists do not know what is disease and what is health. They do not know anything, but still they are posing as great scientists and philosophers. They do not inquire, “I do not want to die. Why is death enforced upon me?” Nor do they have any solution to this problem. But still they call themselves scientists. What kind of scientists are they? Advancement in science should bring about knowledge by which misery can be minimized. Otherwise, what is the meaning of science? Scientists may promise that they can help us in the future, but we may ask them, “What are you giving us right now, sir?” A real scientist will not say, “Just go on suffering as you are suffering now, and in the future we shall find some chemicals to help you.” No. Ātyantika-duḥkha-nivṛttiḥ. The word ātyantika means “ultimate,” and duḥkha means “sufferings.” The aim of human life should be to put an end to the ultimate sufferings, but people do not even know what these ultimate sufferings are. These sufferings are pointed out in Bhagavad-gītā as janma-mṛtyu-jarā-vyādhi: birth, death, old age, and disease. What have we done to nullify these sufferings? There is no remedy for them in the material world. The ultimate way to relinquish all kinds of suffering is stated in Bhagavad-gītā (8.15), where the Lord says:

V současné dobĕ jsme všichni nemocní. Materialisté ve skutečnosti nevĕdí, co je zdraví a co je nemoc. I když nic nevĕdí, stavĕjí se do role velkých vĕdců a filozofů. Neptají se, proč jsou nuceni umírat. Říkají si vĕdci, ale nijak se nesnaží tento problém vyřešit. Jací jsou to vĕdci? Pokrok ve vĕdĕ by mĕl přinášet poznání, které by zmírnilo naše utrpení. Jaký má jinak vĕda význam? Vĕdci mohou slibovat, že nám v budoucnosti pomohou, ale můžeme se jich zeptat: „A co nám můžete nabídnout nyní?“ Opravdový vĕdec by neřekl: „Teď jednoduše trpte jako předtím a my jednou vynalezneme nĕjaké chemické látky a pomůžeme vám.“ Atyantika-duḥkha-nivṛttiḥ.Slovo atyantika znamená „základní“ a duḥkha znamená „utrpení“. Cílem lidského života by mĕlo být ukončení tĕchto základních utrpení, jenomže lidé ani nevĕdí, o jaká utrpení jde. Bhagavad-gítá říká, že to jsou janma-mṛtyu-jarā-vyādhi: zrození, smrt, stáří a nemoc. Co jsme již udĕlali pro to, abychom se jich zbavili? V hmotném svĕtĕ na nĕ neexistuje žádný lék. Nejlepší zůsob jak se od nich osvobodit popisuje Pán v Bhagavad-gítĕ (8.15):

mām upetya punar janma
duḥkhālayam aśāśvatam
nāpnuvanti mahātmānaḥ
saṁsiddhiṁ paramāṁ gatāḥ
mām upetya punar janma
duḥkhālayam aśāśvatam
nāpnuvanti mahātmānaḥ
saṁsiddhiṁ paramāṁ gatāḥ

“After attaining Me, the great souls, who are yogīs in devotion, never return to this temporary world, which is full of miseries, because they have attained the highest perfection.”

„Ty velké duše, oddaní jogíni, kteří ke Mnĕ dospĕli, se nikdy nevrátí do tohoto pomíjivého strastiplného svĕta, neboť dosáhli nejvyšší dokonalosti.“

Thus the Lord says that one should approach Him and go back to Him, back home, back to Godhead. But unfortunately people have no knowledge of what God is, whether one can go back home to Him or not, and whether or not it is practical. Because they have no knowledge, they are simply like animals. They pray, “O God, give us our daily bread.” But now suppose we ask them, “What is God?” Can they explain? No. Then whom are they asking? Are they merely praying into the air? If I submit some petition, there must be some person to whom the petition is submitted. But they do not know who that person is or where the petition is to be submitted. They say that God is in the sky. But there are also so many birds in the sky. Are they God? People have imperfect knowledge or no knowledge at all. Nonetheless, they pose as scientists, philosophers, writers, and great thinkers, although their ideas are all rubbish.

Pán tedy říká, že bychom se k Nĕmu mĕli přiblížit a vrátit se zpátky domů, zpátky k Bohu. Lidé ale naneštĕstí nevĕdí, kdo je Bůh a jestli se k Nĕmu mohou vrátit. Jelikož nemají žádné poznání, jsou jednoduše jako zvířata. Modlí se: „Ó Bože, chléb vezdejší dej nám dnes.“ Kdybychom se jich ale zeptali, kdo Bůh je, nedokázali by to vysvĕtlit. Koho tedy prosí? Modlí se jen tak do vzduchu? Když máme nĕjakou prosbu, vždy se musíme obracet na nĕjakou osobu. Oni ale nevĕdí, komu nebo kam mají svou žádost adresovat. Říkají, že Bůh je v nebi. Po nebi ale také létají ptáci. Znamená to snad, že jsou Bozi? Lidé mají nedokonalé nebo vůbec žádné poznání. I když jsou jejich myšlenky nesmyslné, vydávají se za vĕdce, filozofy, spisovatele a velké myslitele.

The only truly worthwhile books are those like Śrīmad-Bhāgavatam and Bhagavad-gītā. In the Bhāgavatam (1.5.10–11) it is said:

Jedinými opravdu cennými knihami jsou Šrímad-Bhágavatam a Bhagavad-gítá. V Bhágavatamu (1.5.10  –  11) je řečeno:

na yad vacaś citra-padaṁ harer yaśo
jagat-pavitraṁ pragṛṇīta karhicit
tad vāyasaṁ tīrtham uśanti mānasā
na yatra haṁsā niramanty uṣik-kṣayāḥ
na yad vacaś citra-padaṁ harer yaśo
jagat-pavitraṁ pragṛṇīta karhicit
tad vāyasaṁ tīrtham uśanti mānasā
na yatra haṁsā niramanty uṣik-kṣayāḥ

“Those words which do not describe the glories of the Lord, who alone can sanctify the atmosphere of the whole universe, are considered by saintly persons to be like unto a place of pilgrimage for crows. Since the all-perfect persons are inhabitants of the transcendental abode, they do not derive any pleasure there.”

„Slova, která nepopisují slávu Pána, jediného, kdo může posvĕtit atmosféru celého vesmíru, považují svatí lidé za poutní místo pro vrány. Jelikož zcela dokonalé osobnosti přebývají v transcendentální říši, nenacházejí v takových místech žádné potĕšení.“

tad-vāg-visargo janatāgha-viplavo
yasmin prati-ślokam abaddhavaty api
nāmāny anantasya yaśo-’ṅkitāni yat
śṛṇvanti gāyanti gṛṇanti sādhavaḥ
tad-vāg-visargo janatāgha-viplavo
yasmin prati-ślokam abaddhavaty api
nāmāny anantasya yaśo-’ṅkitāni yat
śṛṇvanti gāyanti gṛṇanti sādhavaḥ

“On the other hand, that literature which is full of descriptions of the transcendental glories of the name, fame, forms, pastimes, etc., of the unlimited Supreme Lord is a different creation, full of transcendental words directed toward bringing about a revolution in the impious lives of this world’s misdirected civilization. Such transcendental literatures, even though imperfectly composed, are heard, sung, and accepted by purified men who are thoroughly honest.”

„Naproti tomu literatura plná popisů transcendentálního jména, slávy, podoby a zábav neomezeného Svrchovaného Pána je transcendentálním výtvorem určeným k tomu, aby přinesl revoluci do bezbožnĕ žijící civilizace, která se ubírá nesprávným smĕrem. Taková transcendentální písma ani nemusí být vždy literárnĕ dokonalá, a přesto je poslouchají, zpívají a přijímají čistí lidé, kteří jsou naprosto upřímní.“

Any literature that has no connection with God is just like a place where crows take enjoyment. Where do crows enjoy? In a filthy place. But white swans take pleasure in nice clear waters surrounded by gardens. So even among animals there are natural divisions. The crows will not go to the swans, and the swans will not go to the crows. Similarly, in human society there are men who are like crows and men who are like swans. The swanlike men will come to centers of Kṛṣṇa consciousness, where everything is clear, where there is good philosophy, good transcendental food, good education, good intelligence – everything good – whereas crowlike men will go to clubs, parties, naked dance shows, and so many other such things.

Všechna literatura, která nemá žádné spojení s Bohem, se podobá místům, na kterých se slétají vrány. Kde se shromažďují vrány? Na nečistých místech. Bílé labutĕ ale mají rády místa, kde je pĕkná čistá voda obklopená zahradami. Takže dokonce i mezi zvířaty jsou takové přirozené rozdíly. Vrány nikdy nebudou žít s labutĕmi a labutĕ nebudou vyhledávat společnost vran. Podobnĕ i v lidské společnosti existují lidé, kteří jsou jako vrány, a také lidé, kteří jsou jako labutĕ. Lidé s povahou labutí přicházejí do středisek vĕdomí Kršny, kde je vše čisté, kde mohou nalézt dobrou filozofii, dobré transcendentální jídlo, dobré vzdĕlání a inteligenci    —    všechno dobré. Lidé s vlastnostmi vran ale budou navštĕvovat noční kluby, striptýzy a podobnĕ.

So the Kṛṣṇa consciousness movement is meant for swanlike men, not for men who are like crows. But we can convert the crows into swans. That is our philosophy. Those who were crows are now swimming like swans. That is the benefit of Kṛṣṇa consciousness.

Hnutí pro vĕdomí Kršny je tedy určeno pro lidi, kteří jsou podobní labutím, a nikoliv pro lidi, kteří jsou jako vrány. Podle naší filozofie se však i z vran mohou stát labutĕ. Vĕdomí Kršny je tak blahodárné, že i ti, kteří byli dříve jako vrány, se promĕnili v labutĕ.

The material world is the world where swans have become crows. In the material world the living entity is encaged in a material body, and he tries to gratify his senses in one body after another. But the reestablishment of dharma will gradually turn crows into swans. For example, a man may be illiterate and uncultured, but he can be converted into an educated, cultured man by training.

Hmotný svĕt je místo, kde se z labutí staly vrány. V tomto svĕtĕ jsou živé bytosti uvĕznĕny v hmotném tĕle a snaží se uspokojovat své smysly, zatímco dostávají jedno tĕlo za druhým. Opĕtovným obnovením dharmy se ale vrány zase postupnĕ zmĕní v labutĕ. Nĕkdo může být například velice nevzdĕlaný a nekulturní, ale postupnou výchovou se z nĕj může stát kulturní a vzdĕlaný človĕk.

This training is possible in the human form of life. I cannot train a dog to become a devotee. That is difficult. Of course, that also can be done, although I may not be powerful enough to do it. When Lord Caitanya Mahāprabhu was traveling through the jungles of Jhārikhaṇḍa the tigers, the snakes, the deer, and all the other animals became devotees. This was possible for Caitanya Mahāprabhu because He is God Himself and can therefore do anything. But although we cannot do that, we can work in human society. Regardless of how fallen a man is, if he follows the instructions of Kṛṣṇa consciousness he can return to his original position. Of course, there are degrees of understanding, but one’s original position is that one is part and parcel of God. Understanding of this position is called Brahman realization, spiritual realization, and it is this realization that Kṛṣṇa Himself comes to this world to reestablish.

Taková výchova je však možná pouze v lidské životní podobĕ. Nemohu naučit psa, aby se stal oddaným. To by bylo velice obtížné. I to je možné, ale my na to nemáme schopnosti. Když Čaitanja Maháprabhu cestoval džunglemi Džhárikhanda, tygři, hadi, srny a všechna ostatní zvířata se stali oddanými. Čaitanja Maháprabhu to dokázal, neboť je Bohem Samotným a může udĕlat cokoliv. I když nemáme takové schopnosti, můžeme se o to alespoň snažit v lidské společnosti. Pokud nĕkdo následuje pokyny vĕdomí Kršny, může se vrátit do svého původního postavení, nehledĕ na to, jak je pokleslý. Existují samozřejmĕ různé stupnĕ realizace, ale naše původní postavení je, že jsme nedílnými součástmi Boha. Když to človĕk pochopí, dosáhl realizace Brahmanu neboli duchovní realizace. Kršna přichází do tohoto svĕta, aby nám pomohl znovu si uvĕdomit své původní postavení.

Lord Kṛṣṇa came to this world at the request of His devotees Vasudeva and Devakī (vasudevasya devakyāṁ yācito ’bhyagāt). Although in their former lives Vasudeva and Devakī were married, they did not have any children. They engaged themselves in severe austerities, and when Kṛṣṇa came before them and asked them what they wanted, they said, “We want a son like You. That is our desire.” But how is it possible for there to be another God? Kṛṣṇa is God, and God is one; He cannot be two. So how could there be another God to become the son of Vasudeva and Devakī? Kṛṣṇa therefore said, “It is not possible to find another God, so I Myself shall become your son.” So some people say that it is because Vasudeva and Devakī wanted Kṛṣṇa as their son that He appeared.

Pán Kršna přišel do tohoto svĕta na žádost Svých oddaných, Vasudévy a Dévakí (vasudevasya devakyāṁ yācito 'bhyagāt). I když Vasudéva a Dévakí byli ve svých minulých životech manželé, nemĕli žádné dĕti. Provádĕli tvrdá odříkání, a když se před nimi Kršna zjevil a zeptal se jich, co si přejí, odpovĕdĕli: „Chceme mít syna jako jsi Ty.“ Jak by ale mohl existovat ještĕ jeden Bůh? Kršna je Bůh a Bůh je jenom jeden; nemohou existovat dva Bozi. Jak by se tedy synem Vasudévy a Dévakí mohl stát další Bůh? Kršna proto řekl: „Jelikož neexistuje žádný jiný Bůh, Já Sám se stanu vaším synem.“ Nĕkteří lidé proto říkají, že Kršna se zjevil, protože Vasudéva a Dévakí Ho chtĕli za svého syna.

Although Kṛṣṇa actually comes to satisfy His devotees like Vasudeva and Devakī, when He comes He performs other activities also. Vadhāya ca sura-dviṣām. The word vadhāya means “killing,” and sura-dviṣām refers to the demons, who are always envious of the devotees. Kṛṣṇa comes to kill these demons.

I když Kršna sestupuje především proto, aby potĕšil Své oddané jako jsou Vasudéva a Dévakí, provádí také jiné činnosti. Vadhāya ca sura-dviṣām. Slovo vadhāya znamená „zabíjení“ a sura-dviṣām označuje démony, kteří vždy závidí oddaným. Kršna přichází, aby tyto démony zahubil.

An example of a demon is Hiraṇyakaśipu. Because Prahlāda Mahārāja was a devotee, his father, Hiraṇyakaśipu, was so envious that he was prepared to kill his own son, although the little boy’s only fault was that he was chanting Hare Kṛṣṇa. This is the nature of demons. Jesus Christ also was killed by the sura-dviṣām, those who were envious of him. What was his fault? His only fault was that he was preaching about God. Yet he had so many enemies, who cruelly crucified him. Therefore Kṛṣṇa comes to kill such sura-dviṣām.

Příkladem takového démona je Hiranjakašipu. Prahlád Mahárádž byl oddaný a jeho otec Hiranjakašipu byl tak závistivý, že chtĕl zabít svého vlastního syna, i když jediným provinĕním tohoto malého chlapce bylo, že zpíval Haré Kršna. Takoví jsou démoni. Ježíše Krista také zabili sura-dviṣām neboli ti, kteří mu závidĕli. Čím se provinil? Jeho jedinou „chybou“ bylo, že kázal o Bohu. Mĕl proto mnoho nepřátel, kteří ho nakonec ukřižovali. Kršna tedy přichází, aby takové sura-dviṣām zahubil.

This killing of the envious, of course, can be done without the presence of Kṛṣṇa. By setting to work the natural forces of war, pestilence, famine, and so on, Kṛṣṇa can kill millions of people. He does not need to come here to kill these rascals, for they can be killed simply by His direction, or nature’s law. Sṛṣṭi-sthiti-pralaya-sādhana-śaktir ekā (Brahma-saṁhitā 5.44). Nature has so much power that it can create, maintain, and annihilate everything. Sṛṣṭi means “creation,” sthiti means “maintenance,” and pralaya means “destruction.” Nature can create, maintain, and also destroy. This material cosmic manifestation is being maintained by the mercy of nature, by which we are getting sunlight, air, and rain by which to grow our food so that we can eat and grow nicely. But nature is so powerful that at any time it can destroy everything simply by one strong wind. Nature is working under the direction of Kṛṣṇa (mayādhyakṣeṇa prakṛtiḥ sūyate sa-carācaram). Therefore, if Kṛṣṇa wants demons killed, He can kill millions of them with merely one strong blast of nature’s wind.

K tomu, aby zabil závistivé démony, nemusí být Kršna přítomný Osobnĕ. Miliony lidí může zabít přirozeným způsobem tím, že na Zemi pošle války, mor, hlad a podobnĕ. Nemusí sem přicházet, aby tyto darebáky zabil. Může je zabít jen tím, že k tomu dá pokyn, nebo je k tomu donutí zákony přírody. Sṛṣṭi-sthiti-pralaya-sādhana-śaktir ekā(Brahma-sanhitá 5.44). Příroda má takovou moc, že může všechno tvořit, udržovat i ničit. Sṛṣṭi znamená „tvoření“, sthiti znamená „udržování“ a pralaya znamená „zničení“. Celé vesmírné stvoření je udržováno milostí přírody. Díky ní dostáváme sluneční svĕtlo, vítr i déšť a můžeme pĕstovat potravu a vyvíjet se. Příroda je ale tak silná, že může kdykoliv všechno zničit třeba vĕtrnou smrští. Příroda pracuje pod Kršnovým dohledem (mayādhyakṣeṇa prakṛtiḥ sūyate sa-carācaram). Když chce Kršna zahubit démony, může jich miliony zabít jedním silným poryvem vĕtru.

So to kill the demons Kṛṣṇa does not need to come. When He comes, He does so because He is requested by His devotees like Vasudeva and Devakī, as Kuntīdevī indicates by using the word yācitaḥ, meaning “being prayed for.” Therefore the real cause of His coming is at the request of His devotees, but when He comes He simultaneously shows that He is prepared to kill anyone who is envious of His devotees. Of course, His killing and maintaining are the same because He is absolute. Those who are killed by Kṛṣṇa immediately attain salvation, which generally takes millions of years to get.

Můžeme tedy vidĕt, že když chce Kršna zabít démony, nemusí přicházet Osobnĕ. Zjevuje se na žádost Svých oddaných jako jsou Vasudéva a Dévakí a Kuntí to zde naznačuje slovem yācitaḥ     —    „přivolán modlitbami“. Skutečný důvod Kršnových příchodů jsou prosby Jeho oddaných, ale když se zjevuje, zároveň ukazuje, že je připraven zabít každého, kdo závidí Jeho oddaným. V Jeho případĕ je samozřejmĕ zabíjení i udržování na stejné úrovni, neboť je absolutní. Ti, které Kršna zabije, dosáhnou okamžitĕ vysvobození, kterého může živá bytost dosáhnout obyčejnĕ až za miliony let.

So people may say that Kṛṣṇa has come for this purpose or that purpose, but actually Kṛṣṇa comes for the benefit of His devotees. He always looks after the welfare of the devotees, and so from this instruction of Kuntī we should understand that we should always be concerned with how to become devotees. Then all good qualities will come upon us.

Lidé tedy mohou říkat, že Kršna přišel z toho nebo z jiného důvodu, ale On ve skutečnosti přichází kvůli Svým oddaným. Vždy dohlíží na to, aby se Jeho oddaní mĕli dobře. Z pokynů Kuntí bychom mĕli pochopit, že je velice důležité stát se oddanými.

yasyāsti bhaktir bhagavaty akiñcanā
sarvais gunaiṣ tatra samāsate surāḥ
yasyāsti bhaktir bhagavaty akiñcanā
sarvais gunaiṣ tatra samāsate surāḥ

(Bhāgavatam 5.18.12)

(Bhág. 5.18.12)

If one simply develops one’s dormant, natural devotion for Kṛṣṇa, one will develop all good qualities.

Když probudíme svou přirozenou dřímající oddanost ke Kršnovi, vyvineme všechny dobré vlastnosti.

Our devotion for Kṛṣṇa is natural. Just as a son has natural devotion to his father and mother, we have natural devotion to Kṛṣṇa. When there is danger, even materialistic scientists pray to God. Of course, when they are not in danger they defy God, and therefore danger is required in order to teach these rascals that there is God. Jīvera svarūpa haya—kṛṣṇera ‘nitya-dāsa’. Our natural position is to be dependent on God. Artificially we are trying to banish God, saying, “God is dead,” “There is no God,” or “I am God.” But when we give up this rascaldom, Kṛṣṇa will give us all protection.

Naše oddanost Kršnovi je přirozená. Stejnĕ jako je syn přirozenĕ oddaný svému otci a své matce, máme v sobĕ také přirozenou oddanost ke Kršnovi. Dokonce i materialisté se modlí k Bohu, když jsou v nebezpečí. Když jim nic nehrozí, Boha samozřejmĕ popírají. Nebezpečí jsou tedy důležitá, neboť tyto darebáky učí, že Bůh existuje. Jīvera svarūpa haya—kṛṣṇera`nitya-dāsa'. Naše přirozené postavení je záviset na Bohu. Snažíme se Boha zbavit a říkáme: „Bůh je mrtvý,“ „Bůh neexistuje“ nebo „Já jsem Bůh,“ ale když necháme tohoto darebáctví, Kršna nás všechny ochrání.