Skip to main content

13

13

The Vital Force of the Universe

Maailmankaikkeuden elinvoima

janma karma ca viśvātmann
ajasyākartur ātmanaḥ
tiryaṅ-nṝṣiṣu yādaḥsu
tad atyanta-viḍambanam
janma karma ca viśvātmann
ajasyākartur ātmanaḥ
tiryaṅ-nṝṣiṣu yādaḥsu
tad atyanta-viḍambanam

Of course it is bewildering, O soul of the universe, that You work, though You are inactive, and that You take birth, though You are the vital force and the unborn. You Yourself descend among animals, men, sages, and aquatics. Verily, this is bewildering.

Oi maailmankaikkeuden sielu, on tosiaan hämmentävää, että Sinä työskentelet, vaikka olet toimeton ja että Sinä synnyt, vaikka olet elinvoima ja syntymätön. Sinä laskeudut ihmisten, eläinten, tietäjien ja vesieläinten keskuuteen; totisesti se on hämmentävää.

Śrīmad-Bhāgavatam 1.8.30

Śrīmad-Bhāgavatam 1.8.30

The transcendental pastimes of the Lord are not only bewildering but also apparently contradictory. In other words, they are all inconceivable to the limited thinking power of the human being. The Lord is the all-prevailing Supersoul of all existence, and yet He appears in the form of a boar among the animals, in the form of a human being as Rāma, Kṛṣṇa, etc., in the form of a ṛṣi like Nārāyaṇa, and in the form of an aquatic like a fish. Yet it is said that He is unborn, and He has nothing to do. In the śruti-mantra it is said that the Supreme Brahman has nothing to do. No one is equal to or greater than Him. He has manifold energies, and everything is performed by Him perfectly by automatic knowledge, strength, and activity. All these statements prove without any question that the Lord’s activities, forms, and deeds are all inconceivable to our limited thinking power, and because He is inconceivably powerful, everything is possible in Him. Therefore no one can calculate Him exactly; every action of the Lord is bewildering to the common man. He cannot be understood by the Vedic knowledge, but He can be easily understood by the pure devotees because they are intimately related with Him. The devotees therefore know that although He appears among the animals, He is not an animal or a man or a ṛṣi or a fish. He is eternally the Supreme Lord, in all circumstances.

Korkeimman Herran yliaistilliset leikit ovat paitsi hyvin hämmentäviä myös näennäisesti ristiriitaisia. Hänen ylimaalliset leikkinsä ovat toisin sanoen ihmisten rajoittuneen ajattelukyvyn ulottumattomissa. Korkein Herra vallitsee kaikkialla ja läpitunkee kaiken Ylisieluna, mutta silti Hän ilmestyy eläinten keskuuteen villisikana, ihmisten keskuuteen esimerkiksi Rāmana ja Kṛṣṇana, ṛṣien keskuuteen Nārāyaṇana ja vesieläinten joukkoon kalana. Siitä huolimatta sanotaan, että Korkein Herra on syntymätön eikä Hänellä ole mitään tehtävää. Śruti-mantroissa sanotaan, että Korkeimmalla Brahmanilla ei ole mitään tehtävää. Kukaan ei ole Hänen vertaisensa eikä kukaan ole Häntä mahtavampi. Hänen ylimaalliset energiansa ovat monimuotoiset ja Hän aikaansaa kaiken täydellisesti oman sisäisen tietonsa, mahtinsa ja toimintansa ansiosta. Kaikki nämä ominaisuudet osoittavat ilmiselvästi, että Herran toimet, muodot ja teot ovat meidän rajallisen käsityskykymme ulottumattomissa ja että käsittämättömän mahdilliselle Herralle mikään ei ole mahdotonta. Kukaan ei voi siksi tarkalleen arvioida, minkälainen Jumala oikein on; kaikki Jumalan teot ovat tavalliselle ihmiselle arvoituksellisia. Jumalaa ei voida ymmärtää Vedojen tiedon avulla, mutta Hänen puhtaat palvojansa voivat ymmärtää Hänet helposti, sillä heillä on Häneen hyvin läheinen suhde. Kṛṣṇa-bhaktat tietävät, että vaikka Hän ilmestyy eläinten keskuuteen, Hän ei ole eläin, ihminen, ṛṣi eikä kala. Hän on ikuisesti ja kaikissa olosuhteissa Korkein Herra.

Kuntī addresses Kṛṣṇa as viśvātman, the vital force of the universe. In everyone’s body there is a vital force. That vital force is the ātmā – the living being, the living entity, the soul. It is because of the presence of that vital force, the soul, that the whole body works. Similarly, there is a supreme vital force. That supreme vital force is Kṛṣṇa, the Supreme Personality of Godhead. Therefore, where is the question of His taking birth? In Bhagavad-gītā (4.9) the Lord says:

Kuntī puhuttelee Kṛṣṇaa sanalla viśvātman, mikä merkitsee ”maailmankaikkeuden elinvoimaa”. Kaikilla on kehossaan elinvoimaa. Tuo elinvoima on ātma eli elävä olento, sielu. Keho elää ja toimii, koska elinvoima eli sielu on siinä läsnä. On olemassa myös ylin elinvoima. Ylin elinvoima on Kṛṣṇa, Jumaluuden Ylin Persoonallisuus. Kuinka voidaan sanoa, että Hän olisi syntynyt? Bhagavad-gītāssa (4.9) Herra sanoo:

janma karma ca me divyam
evaṁ yo vetti tattvataḥ
tyaktvā dehaṁ punar janma
naiti mām eti so ’rjuna
janma karma ca me divyam
evaṁ yo vetti tattvataḥ
tyaktvā dehaṁ punar janma
naiti mām eti so ’rjuna

“One who knows the transcendental nature of My appearance and activities does not, upon leaving the body, take his birth again in this material world, but attains My eternal abode, O Arjuna.”

”Se joka tietää ilmestymiseni ja tekojeni ylimaallisen luonteen, ei enää ruumiinsa jätettyään synny tänne aineelliseen maailmaan vaan saavuttaa Minun ikuisen asuinsijani, oi Arjuna.”

In this verse the word divyam especially indicates that the Lord’s appearance and activities are spiritual. And elsewhere in the Bhagavad-gītā it is said, ajo ’pi sann avyayātmā. The word aja means “unborn,” and avyayātmā means “not subject to destruction.” This is the nature of Kṛṣṇa, whose transcendental nature is further described by Kuntīdevī in her prayers to the Lord.

Tässä säkeessä sana divyam osoittaa erityisesti Herran ilmestymisen ja tekojen henkisyyttä. Toisessa kohdassa Bhagavad-gītaa sanotaan: ajo ’pi sann avyayātma. Sana aja tarkoittaa ”syntymätöntä” ja avyayātma tarkoittaa ”tuhoutumatonta”. Tämä on Kṛṣṇalle ominaista. Kuntīdevī kuvailee rukouksissaan edelleen Kṛṣṇan ylimaallisia ominaisuuksia.

In the beginning of her prayers, Kuntīdevī said to the Lord, “You are within, and You are without, but still You are invisible.” Kṛṣṇa is within everyone’s heart (īśvaraḥ sarva-bhūtānāṁ hṛd-deśe ’rjuna tiṣṭhati, sarvasya cāhaṁ hṛdi sanniviṣṭaḥ). Indeed, He is within everything, even within the atom (aṇḍāntara-stha-paramāṇu-cayāntara-stham). Kṛṣṇa is within and He is also without. Thus Kṛṣṇa showed Arjuna His external feature as the viśva-rūpa, the gigantic cosmic manifestation.

Rukoustensa alussa Kuntīdevī sanoi Herralle: ”Sinä olet sekä sisä- että ulkopuolella, mutta kuitenkin näkymättömissä.” Kṛṣṇa on jokaisen sydämessä (īśvaraḥ sarva-bhūtānāṁ hṛd-deśe arjuna tiṣṭhati, sarvasya cāhaṁ hṛdi sanniviṣṭaḥ). Hän on todellakin kaikessa, jopa atomeissa (aṇḍāntara-stha-paramāṇu- cayāntara-stham). Kṛṣṇa on sekä sisä- että ulkopuolella. Kṛṣṇa näytti Arjunalle ulkoisen olemuksensa piirteen viśva-rūpan eli jättiläismäisen kosmisen ilmentymän.

This external body of Kṛṣṇa is described in the Śrīmad-Bhāgavatam. There the hills and mountains are described as the bones of the Lord. Similarly, the great oceans have been described as different holes in the Lord’s universal body, and the planet known as Brahmaloka has been described as the upper portion of His skull. Those who cannot see God have thus been advised to see Him in many ways in terms of the material cosmic manifestation, according to the instructions given in the Vedic literature.

Kṛṣṇan ulkoista kehoa kuvaillaan Śrīmad-Bhāgavatamissa. Siinä kukkulat ja vuoret kuvataan Herran luiksi. Valtamerten kuvaillaan olevan Herran maailmankaikkeudellisen kehon aukkoja ja se planeetta, joka tunnetaan nimellä Brahmaloka kuvataan Herran kallon ylimmäksi osaksi. Niitä jotka eivät pysty näkemään Herraa, neuvotaan näkemään Hänet tällä tavalla kosmisessa ilmentymässä näiden Veda-kirjallisuudessa annettujen kuvausten avulla.

There are those who can simply think of God as being great but do not know how great He is. When they think of greatness, they think of very high mountains, the sky, and other planets. Therefore the Lord has been described in terms of such material manifestations so that while thinking of these different manifestations one can think of the Lord. That is also Kṛṣṇa consciousness. If one thinks, “This mountain is the bone of Kṛṣṇa,” or if one thinks of the vast Pacific Ocean as Kṛṣṇa’s navel, one is in Kṛṣṇa consciousness. Similarly, one may think of the trees and plants as the hairs on Kṛṣṇa’s body, one may think of Brahmaloka as the top of Kṛṣṇa’s skull, and one may think of the Pātāla-loka planetary system as the soles of Kṛṣṇa’s feet. Thus one may think of Kṛṣṇa as greater than the greatest (mahato mahīyān).

On olemassa ihmisiä, jotka ajattelevat Jumalan olevan suuri, mutta he eivät tiedä kuinka suuri ja mahtava Hän on. Ajatellessaan suuruutta, he ajattelevat suuria vuoria, taivasta ja muita planeettoja. Siksi Herraa on kuvailtu näiden aineellisten ilmentymien avulla, jotta niitä ajatellessaan ihminen ajattelisi Herraa. Se on myös tietoisuutta Kṛṣṇasta. Jos ajattelemme, että tuo vuori on Kṛṣṇan luu tai valtava Tyyni valtameri on Kṛṣṇan napa, olemme tietoisia Kṛṣṇasta. Samoin voidaan ajatella puiden ja kasvien olevan Kṛṣṇan ihokarvoja, Brahmalokan olevan Kṛṣṇan päälaki ja Pātālalokan olevan Kṛṣṇan jalkapohjat. Näin Kṛṣṇaa voidaan pitää mahtavaa mahtavampana (mahato mahīyān).

Similarly, one may think of Kṛṣṇa as smaller than the smallest. That is also a kind of greatness. Kṛṣṇa can manufacture this gigantic cosmic manifestation, and He can also manufacture a small insect. In a book one may sometimes find a small running insect smaller than a period. This is Kṛṣṇa’s craftsmanship. Aṇor aṇīyān mahato mahīyān (Kaṭha Upaniṣad 1.2.20): He can create something greater than the greatest and smaller than the smallest. Now human beings have manufactured the 747 airplane, which according to their conception is very big. But can they produce an airplane as small as a flying insect? That is not possible. Actual greatness, however, is not one-sided. One who is actually great can become greater than the greatest and smaller than the smallest.

Kṛṣṇan voidaan ajatella olevan myös pienintä pienimmän. Sekin on eräänlaista suuruutta. Kṛṣṇa voi saada aikaan jättiläismäisen kosmoksen ja Hän voi luoda myös pienen hyönteisen. Kirjanlehdellä voi joskus nähdä juoksevan pienen hyönteisen, joka on pistettä pienempi. Kṛṣṇan aikaansaannosta. Aṇor aṇīyān mahato mahīyān (Katha Upaniṣad 1.2.20). Hän voi luoda jotain mikä on mahtavaakin mahtavampaa ja pienintäkin pienempää. Ihmiset ovat rakentaneet 747-lentokoneen, joka heidän omasta mielestään on hyvin suuri. Mutta pystyvätkö he luomaan lehtokoneen, joka olisi pientä lentävää hyönteistä pienempi? Se ei ole mahdollista. Todellinen mahtavuus ei ole yksipuolista. Todellinen mahtavuus on olla mahtavaakin mahtavampi ja pientäkin pienempi.

But even the great things men can manufacture in the modern age are still not the greatest things man has created. We have information from the Śrīmad-Bhāgavatam that Kardama Muni, the father of the great sage Kapiladeva, manufactured a huge plane that resembled a great city. It included lakes, gardens, streets, and houses, and the whole city was able to fly all over the universe. In that plane, Kardama Muni traveled with his wife and showed her all the planets. He was a great yogī, and his wife, Devahūti, was the daughter of Svāyambhuva Manu, a great king. Kardama Muni had desired to marry, and Devahūti told her father, “My dear father, I want to marry that sage.” Thus Svāyambhuva Manu brought his daughter to Kardama Muni and said, “Sir, here is my daughter. Please accept her as your wife.” She was a king’s daughter and was very opulent, but when she joined her austere husband, she had to serve so much that she became lean and thin. In fact, even with insufficient food she was working day and night. Thus Kardama Muni became compassionate. “This woman who has come to me is a king’s daughter,” he thought, “but under my protection she is not receiving any comfort. So I shall give her some comfort.” Thus he asked his wife, “What will make you comfortable?” A woman’s nature, of course, is that she wants a good house, good food, fine garments, good children, and a good husband. These are a woman’s ambitions. Thus Kardama Muni proved to her that she had received the best husband. By yogic powers he created for her this great airplane and gave her a big house with maidservants and all opulences. Kardama Muni was merely a human being, but he could perform such wonderful things by yogic powers.

Nykyihmisten modernit luomukset eivät ole suinkaan kaikkein suurimpia mitä koskaan on luotu. Śrīmad-Bhāgavatamissa kerrotaan, kuinka Kardama Muni, mahtavan tietäjä Kapiladevan poika, loi valtaisan lentoaluksen, joka muistutti kokonaista suurkaupunkia. Aluksella oli tilaa kokonaisille järville, puistoille, kaduille ja rakennuksille ja sillä lennettiin ympäri maailmankaikkeutta. Kardama Muni lensi aluksellaan vaimonsa kanssa ja näytti hänelle kaikki universumin planeetat. Kardama Muni oli mahtava mystikkojoogi ja hänen vaimonsa Devahūti oli kuningas Svāyambhuva Manun tytär. Kardama Muni oli halunnut avioitua ja Devahūti oli sanonut isälleen: ”Rakas isä, haluan mennä naimisiin tuon pyhimyksen kanssa.” Svāyambhuva Manu vei tyttärensä Kardama Munin luokse ja sanoi: ”Pyhimys, tässä on tyttäreni. Ota hänet vaimoksesi.” Devahūti oli kuninkaan tyttärenä tottunut rikkauksiin, mutta kun hän meni naimisiin askeettisen joogin kanssa, hän palveli aviomiestään niin uhrautuvasti, että laihtui ja nääntyi. Vaikka hän eli riittämättömällä ravinnolla, hän teki työtä yötä päivää. Kardama Muni alkoi sääliä vaimoaan. Tämä nainen joka on tullut luokseni, on kuninkaantytär, mutta minun suojeluksessani hänellä ei ole mitään mukavuuksia, joogi ajatteli. Minä haluan tehdä hänen elämästään helpompaa. Hän kysyi vaimoltaan, mikä tekisi tämän elämästä mukavampaa. Nainen toivoo luonnollisesti kaunista kotia, hyvää ruokaa, kauniita vaatteita, hienoja lapsia ja hyvää aviomiestä. Nämä ovat naisten toiveita elämältä. Kardama Muni todisti vaimolleen tämän saaneen parhaan mahdollisen aviomiehen. Joogamahdeillaan Kardama Muni loi vaimolleen valtavan lentoaluksen ja suuren talon palvelijattarineen ja aarteineen. Kardama Muni oli vain ihminen, mutta joogamahdeillaan hän pystyi luomaan ihmeellisiä asioita.

Kṛṣṇa, however, is Yogeśvara, the master of all yogic powers. If we get a little mystic power we become important, but Kṛṣṇa is the master of all mystic powers. In Bhagavad-gītā it is said that wherever there is Yogeśvara, Kṛṣṇa, the Supreme Personality of Godhead, the master of all mystic powers, and wherever there is Arjuna, who is also known as Pārtha or Dhanur-dhara, everything is present.

Kṛṣṇa sitävastoin on Yogeśvara, kaikkien joogamahtien valtias. Jo vähäisetkin joogamahdit tekevät meistä huomattavia, mutta Kṛṣṇalla on hallussaan kaikki joogamahdit. Bhagavad- gītāssa sanotaan, että aivan kaikki on siellä, missä on Yogeśvara, Kṛṣṇa, Jumaluuden Ylin Persoonallisuus, kaikkien mystisten mahtien valtias ja Arjuna, joka tunnetaan myös Pārthana eli Dhanur-dharana.

We should always remember that if we can keep ourselves always in company with Kṛṣṇa, we shall attain all perfection. And especially in this age, Kṛṣṇa has incarnated as the holy name (kali-kāle nāma-rūpe kṛṣṇa-avatāra, Caitanya-caritāmṛta, Ādi 17.22). Therefore Caitanya Mahāprabhu says:

Meidän on muistettava, että jos olemme aina Kṛṣṇan seurassa, saavutamme kaiken täydellisen. Tällä aikakaudella Kṛṣṇa on inkarnoitunut pyhänä nimenä. Kali-kāle nāma-rūpe kṛṣṇa- avatāra (Cc. Ādi. 17.22). Siksi Caitanya Mahāprabhu sanoo:

nāmnām akāri bahudhā nija-sarva-śaktis
tatrārpitā niyamitaḥ smaraṇe na kālaḥ
nāmnām akāri bahudhā nija-sarva-śaktis
tatrārpitā niyamitaḥ smaraṇe na kālaḥ

“My dear Lord, You are so kind that You are giving me Your association in the form of Your holy name, and this holy name can be chanted in any situation.” There are no hard and fast rules for chanting Hare Kṛṣṇa. One can chant Hare Kṛṣṇa anywhere. Children, for example, also chant and dance. It is not at all difficult. While walking, our students take their beads with them and chant. Where is the loss? But the gain is very great, for by chanting we associate with Kṛṣṇa personally. Suppose we were to associate personally with the President. How proud we would feel. “Oh, I am with the President.” So should we not feel very much proud if we were to associate with the supreme president, who is able to create many millions of presidents like those of this world? This chanting is our opportunity to do so. Therefore Caitanya Mahāprabhu says, etādṛśī tava kṛpā bhagavan mamāpi: “My dear Lord, You are so kind to me that You are always prepared to give me Your association.” Durdaivam īdṛśam ihājani nānurāgaḥ: “But I am so unfortunate that I do not take advantage of this opportunity.”

”Rakas Herrani, olet ystävällisesti suonut minulle seurasi pyhän nimen muodossa ja tuota pyhää nimeä voidaan toistaa missä tahansa tilanteessa.” Hare Kṛṣṇan toistamiselle ei ole mitään ankaria sääntöjä. Hare Kṛṣṇaa voi toistaa missä tahansa. Lapsetkin voivat laulaa ja tanssia. Siinä ei ole mitään vaikeaa. Oppilaamme ottavat helmensä mukaan kävellessään ja toistavat mantraa. Mitä siinä voisi menettää? Siitä saa hyvin paljon, sillä mantraa toistaessaan ihminen seurustelee Kṛṣṇan kanssa henkilökohtaisesti. Entä jos seurustelisimme presidentin kanssa? Olisimme siitä hyvin ylpeitä. ”Olen presidentin seurassa.” Emmekö olisi vieläkin ylpeämpiä, jos olisimme ylimmän presidentin seurassa, joka voi luoda miljoonia tämän maailman presidenttejä? Mantran toistaminen antaa meille siihen mahdollisuuden. Caitanya Mahāprabhu sanoo: etādṛsī tava kṛpā bhagavan mamāpi. ”Rakas Herrani, olet aina ystävällisesti valmis olemaan seurassani.” Durdaivam īdṛśam ihājani nānurāgaḥ. ”Olen kuitenkin niin epäonnekas, että en käytä tilaisuutta hyväkseni.”

Our Kṛṣṇa consciousness movement is simply requesting people, “Chant Hare Kṛṣṇa.” There was a cartoon in some newspaper that depicted an old lady and her husband sitting face to face. The lady is requesting her husband, “Chant, chant, chant.” And the husband is answering, “Can’t, can’t, can’t.” So in this same way, we are requesting everyone, “Please chant, chant, chant.” But they are replying, “Can’t, can’t, can’t.” This is their misfortune.

Kṛṣṇa-tietoisuus -liike toivoo, että ihmiset toistaisivat Hare Kṛṣṇa -mantraa. Eräässä englanninkielisessä aikakauslehdessä oli sarjakuva, jossa vanha rouva istui miestään vastapäätä ja sanoi miehelleen: ”Chant, chant, chant”. Mies vastaa siihen: ”Can’t, can’t, can’t”. Samalla tavalla mekin vetoamme jokaiseen: ”Laula, laula, laula”, mutta ihmiset toteavat: ”Ei käy, ei käy, ei käy”. Se on heidän kannaltaan hyvin valitettavaa.

Still, it is our duty to make all such unfortunate creatures fortunate. That is our mission. Therefore we go into the street and chant. Although they say “Can’t,” we go on chanting. That is our duty. And if somehow or other we place some literature in someone’s hand, he becomes fortunate. He would have squandered his hard-earned money in so many nasty, sinful ways, but if he purchases even one book, regardless of the price, his money is properly utilized. This is the beginning of his Kṛṣṇa consciousness. Because he gives some of his hard-earned money for the Kṛṣṇa consciousness movement, he gets some spiritual profit. He is not losing; rather, he is gaining some spiritual profit. Therefore our business is somehow or other to bring everyone to this Kṛṣṇa consciousness movement so that everyone may spiritually profit.

Meidän velvollisuutemme on tehdä epäonnekkaista ihmisistä onnekkaita. Se on meidän tehtävämme. Siksi menemme ulos kaduille laulamaan. Vaikka ihmiset sanovat ”ei käy”, me jatkamme laulamista. Se on velvollisuutemme. Jos onnistumme vielä tarjoamaan jollekulle kirjallisuuttamme, hänestä tulee onnekas. Hän olisi voinut tuhlata kovalla työllä ansaitsemansa rahat monella syntisellä ja huonolla tavalla, mutta jos hän ostaa vaikka vain yhden kirjan, riippumatta siitä paljonko hän kirjasta maksaa, hänen rahansa käytetään hyvään tarkoitukseen. Se on kyseisen henkilön Kṛṣṇa-tietoisuuden alku. Koska hän antaa vähän kovalla työllään ansaitsemista rahoista Kṛṣṇa-tietoisuus -liikkeelle, hän hyötyy henkisesti. Hän ei menetä mitään vaan saa henkistä hyötyä. Meidän tehtävämme onkin tavalla tai toisella saattaa ihmiset Kṛṣṇa-tietoisuus -liikkeen yhteyteen, jotta he hyötyisivät henkisesti.

When Kṛṣṇa appeared on earth, not everyone knew that He was the Supreme Personality of Godhead. Although when there was need He proved Himself the Supreme Godhead, He generally appeared to be just like an ordinary human being. Therefore Śukadeva Gosvāmī, while describing how Kṛṣṇa played as one of the cowherd boys, points out Kṛṣṇa’s identity. Who is this cowherd boy? Śukadeva Gosvāmī says, itthaṁ satāṁ brahma-sukhānubhūtyā. The impersonalists meditate upon the impersonal Brahman and thus feel some transcendental bliss, but Śukadeva Gosvāmī points out that the source of that transcendental bliss is here – Kṛṣṇa.

Kun Kṛṣṇa ilmestyi maapallolle, kaikki eivät tienneet, että Hän oli Jumaluuden Ylin Persoonallisuus. Tarpeen vaatiessa Hän näytti olevansa Ylin Jumala, mutta yleensä Hän käyttäytyi kuin tavallinen ihminen. Śrīla Śukadeva Goswāmī paljastaa Kṛṣṇan henkilöllisyyden kuvaillessaan Hänen tekojaan yhtenä paimenpojista. Kuka tämä paimenpoika oikein on? Śrīla Śukadeva Goswāmī sanoo: ithaṁ satāṁ brahma-sukhānubhūtyā. Persoonattomuusfilosofit mietiskelevät persoonatonta Brahmania ja kokevat jonkin verran ylimaallista autuutta, mutta Śrīla Śukadeva Goswāmī osoittaa, että ylimaallisen autuuden lähde on Kṛṣṇa.

Kṛṣṇa is the source of everything (ahaṁ sarvasya prabhavaḥ), and therefore the transcendental bliss that the impersonalists try to experience by meditating on the impersonal Brahman in fact comes from Kṛṣṇa. Śukadeva Gosvāmī says, “Here is the person who is the source of brahma-sukha, the transcendental bliss that comes from realization of Brahman.”

Kṛṣṇa on kaiken alkulähde (ahaṁ sarvasya prabhavaḥ) ja siksi sekin ylimaallinen autuus, jota persoonattomuusfilosofit pyrkivät kokemaan mietiskellessään persoonatonta Brahmania, on lähtöisin Kṛṣṇasta. Śrīla Śukadeva Goswāmī sanoo, että tässä on henkilö, joka on brahma-sukhan alkulähde. Brahma-sukha on autuudentunne, jota koetaan Brahmanin oivaltamisesta.

A devotee is always prepared to render service to the Lord (dāsyaṁ gatānāṁ para-daivatena), but for those who are under the spell of illusory energy, He is an ordinary boy (māyāśritānāṁ nara-dārakeṇa). Ye yathā māṁ prapadyante tāṁs tathaiva bhajāmy aham: Kṛṣṇa deals with different living entities according to their conceptions. For those who regard Kṛṣṇa as an ordinary human being, Kṛṣṇa will deal like an ordinary human being, whereas devotees who accept Kṛṣṇa as the Supreme Personality of Godhead will enjoy the association of the Supreme Personality of Godhead. Of course, the object of the impersonalist is the brahma-jyotir, the impersonal effulgence of the Supreme, but Kṛṣṇa is the source of that effulgence. Therefore Kṛṣṇa is everything (brahmeti paramātmeti bhagavān iti śabdyate).

Bhakta on aina valmis palvelemaan Herraa (dāsyaṁ gatānāṁ para-daivatena) kun taas niille jotka ovat harhaanjohtavan energian vallassa, Hän on vain pikkupoika (māyāśritānāṁ nara-dārakeṇa). Ye yathā māṁ prapadyante tāṁs tathaiva bhajāmy aham. Kṛṣṇa kohtelee eläviä olentoja itsekunkin ymmärryksen mukaisesti. Niitä jotka pitävät Häntä tavallisena ihmisenä, Kṛṣṇa kohtelee sen mukaisesti, kun taas Herran palvojat, jotka pitävät Kṛṣṇaa Jumaluuden Ylimpänä Persoonallisuutena, saavat nauttia Hänen seurastaan. Persoonattomuusfilosofien kohde on brahmajyoti eli Korkeimman persoonaton sädehohto, mutta Kṛṣṇa on tuon sädehohdon alkulähde. Kṛṣṇa on siis kaikki (brahmeti paramātmeti bhagavān iti śabdyate).

Yet the cowherd boys are able to play with that same Kṛṣṇa, the exalted Personality of Godhead. How have they become so fortunate that they are able to play with Him?

Paimenpojat saavat leikkiä tämän samaisen Kṛṣṇan kanssa, joka on ylevä Jumaluuden Persoonallisuus. Kuinka he ovat niin onnekkaita, että he voivat leikkiä Hänen kanssaan?

itthaṁ satāṁ brahma-sukhānubhūtyā
dāsyaṁ gatānāṁ para-daivatena
māyāśritānāṁ nara-dārakeṇa
sārdhaṁ vijahruḥ kṛta-puṇya-puñjāḥ
itthaṁ satāṁ brahma-sukhānubhūtyā
dāsyaṁ gatānāṁ para-daivatena
māyāśritānāṁ nara-dārakeṇa
sārdhaṁ vijahruḥ kṛta-puṇya-puñjāḥ

(Bhāgavatam 10.12.11)

(Śrīmad Bhāgavatam 10.12.11)

The cowherd boys playing with Kṛṣṇa are also not ordinary, for they have attained the highest perfection of being able to play with the Supreme Personality of Godhead. How did they achieve this position? Kṛta-puṇya-puñjāḥ: by many, many lives of pious activities. For many, many lives these boys underwent austerities and penances to achieve the highest perfection of life, and now they have the opportunity to play with Kṛṣṇa personally on an equal level. They do not know that Kṛṣṇa is the Supreme Personality of Godhead, for that is the nature of vṛndāvana-līlā, Kṛṣṇa’s pastimes in the village of Vṛndāvana.

Kṛṣṇan kanssa leikkivät paimenpojat eivät ole keitä tahansa, sillä he ovat saavuttaneet korkeimman täydellistymän voidakseen leikkiä Jumaluuden Ylimmän Persoonallisuuden kanssa. Miten he saivat sellaisen aseman? Kṛta-puñjāḥ: monen, monen hurskaan elämän ansiosta. Monien, monien elämien ajan nämä pojat harjoittivat itsekuria ja askeesia saavuttaakseen elämän korkeimman täydellistymän ja nyt heillä on mahdollisuus leikkiä yhdessä Kṛṣṇan kanssa Hänen vertaisenaan. Pojat eivät tiedä, että Kṛṣṇa on Jumaluuden Ylin Persoonallisuus, sillä se on vṛndāvana-līlān luonne. Vṛndāvana-līlā on Kṛṣṇan ajanvieteleikit Vṛndāvanan kylässä.

Not knowing Kṛṣṇa’s identity, the cowherd boys simply love Kṛṣṇa, and their love is unending. This is true of everyone in Vṛndāvana. For example, Yaśodāmātā and Nanda Mahārāja, Kṛṣṇa’s mother and father, love Kṛṣṇa with parental affection. Similarly Kṛṣṇa’s friends love Kṛṣṇa, Kṛṣṇa’s girlfriends love Kṛṣṇa, the trees love Kṛṣṇa, the water loves Kṛṣṇa, the flowers, the cows, the calves – everyone loves Kṛṣṇa. That is the nature of Vṛndāvana. So if we simply learn how to love Kṛṣṇa, we can immediately transform this world into Vṛndāvana.

Paimenpojat eivät tunne Kṛṣṇan henkilöllisyyttä vaan he vain yksinkertaisesti rakastavat Kṛṣṇaa, ja heidän rakkautensa on loputonta. Tämä pätee jokaiseen Vṛndāvanan kylässä. Esimerkiksi Yaśodāmātā ja Nanda Mahārāja, Kṛṣṇan äiti ja isä, rakastavat Kṛṣnaa kuten vanhemmat. Kṛṣṇan ystävät rakastavat Kṛṣṇaa, Kṛṣṇan tyttöystävät rakastavat Kṛṣṇaa, puut rakastavat Kṛṣṇaa, vesi rakastaa Kṛṣṇaa, kukat, lehmät, vasikat – kaikki rakastavat Kṛṣṇaa. Vṛndāvanan elämä on tällaista. Jos me vain opimme rakastamaan Kṛṣṇaa, voimme heti muuttaa tämän maailman Vṛndāvanaksi.

This is the only central point – how to love Kṛṣṇa (premā pum-artho mahān). People are generally pursuing dharma, artha, kāma, mokṣa – religiosity, economic development, sense gratification, and liberation. But Caitanya Mahāprabhu disregarded these four things. “These are not what is to be achieved in life,” He said. The real goal of life is love of Kṛṣṇa.

Premā pum-ārtho mahān. Kaiken ydin on Kṛṣṇan rakastamisessa. Ihmiset tavoittelevat yleensä dharmaa, arthaa, kāmaa, mokṣaa – uskontoa, taloudellista kehitystä, aistinautintoa ja vapautusta. Herra Caitanya hylkäsi ne. ”Nämä eivät ole niitä asioita, joihin elämässä tulee pyrkiä”, Hän sanoi. Elämän varsinainen päämäärä on Kṛṣṇan rakastamisessa.

Of course, human life does not actually begin until there is some conception of religion (dharma). But in the present age, Kali-yuga, dharma is practically nil – there is no religion or morality, and there are no pious activities – and therefore according to Vedic calculations the present human civilization does not even consist of human beings. Formerly people would care about morality and immorality, religion and irreligion, but with the progress of Kali-yuga this is all being vanquished, and people can do anything, without caring what it is. Śrīmad-Bhāgavatam says, and we can actually see, that in Kali-yuga about eighty percent of the people are sinful. Illicit sex life, intoxication, meat-eating, and gambling are the four pillars of sinful life, and therefore we request that one first break these four pillars, so that the roof of sinful life will collapse. Then by chanting Hare Kṛṣṇa one can remain established in a transcendental position. It is a very simple method.

Ihmiselämästä ei tietenkään voida puhua ilman jonkinlaista käsitystä uskonnosta (dharma). Tällä nykyisellä Kalin aikakaudella dharma on lähes olematonta – ei ole mitään uskontoa tai moraalisuutta, eikä hurskaita tekoja – ja siksi vedalaisen arvion mukaan nykyinen ihmiskunta ei koostu ihmisolennoista. Aikoinaan ihmiset välittivät moraalista ja moraalittomuudesta, uskonnosta ja uskonnottomuudesta, mutta Kali-yugan edetessä kaikki se häviää ja ihmiset voivat tehdä huolettomasti mitä tahansa. Śrīmad-Bhāgavatamissa sanotaan, ja se on jo nähtävissä, että Kali-yugan aikana neljä viidesosaa ihmisistä elää syntisesti. Vapaa sukupuolielämä, päihteet, lihansyönti ja uhkapelit ovat syntisen elämän neljä pilaria ja pyydämme, että ihminen aivan ensimmäiseksi murskaa nuo neljä tukipylvästä, jotta syntisyyden katto romahtaisi. Sitten ihminen voi Hare Kṛṣṇaa laulamalla pysytellä ylimaallisessa asemassa. Menetelmä on hyvin yksinkertainen.

One cannot realize God if one’s life is sinful. Therefore Kṛṣṇa says:

Ihminen ei voi oivaltaa Jumalaa, jos hän elää syntisesti. Siksi Kṛṣṇa sanookin:

yeṣāṁ tv anta-gataṁ pāpaṁ
janānāṁ puṇya-karmaṇām
te dvandva-moha-nirmuktā
bhajante māṁ dṛḍha-vratāḥ
yeṣāṁ tv anta-gataṁ pāpaṁ
janānāṁ puṇya-karmaṇām
te dvandva-moha-nirmuktā
bhajante māṁ dṛḍha-vratāḥ

“Persons who have acted piously in previous lives and in this life, whose sinful actions are completely eradicated, and who are freed from the duality of delusion engage themselves in My service with determination.” (Bhagavad-gītā 7.28)

”Ne harhan kaksinaisuudesta vapautuneet, jotka ovat tehneet edellisissä elämissään hurskaita tekoja ja joiden syntien seuraamukset ovat täysin tuhoutuneet, ryhtyvät palvelemaan Minua päättäväisesti.” (Bhagavad-gītā 7.28)

The word anta-gatam means “finished.” One can engage in devotional service if one has finished with his sinful life. Who can finish with sinful life? Those who engage in pious activities. One must have activities, and if one engages in pious activities one’s sinful activities will naturally vanish. On one side, one should voluntarily try to break the pillars of sinful life, and on another side one must engage himself in pious life.

Sana anta-gatam tarkoittaa ”loppunutta”. Ihminen voi aloittaa antaumuksellisen palvelun, jos hän on lopettanut syntisen elämän. Kuka voi lopettaa syntisen elämän? Ne jotka toimivat jumalallisesti. Ihmisen on oltava toimelias ja jos hän harjoittaa jumalallista toimintaa, hänen syntiset tekonsa luonnollisesti loppuvat. Toisaalta ihmisen tulisi vapaaehtoisesti pyrkiä syntisen elämän pilarien kaatamiseen, ja toisaalta hänen tulisi toimia jumalallisesti.

If one has no pious engagement, it is not that one can become free from sinful activities simply by theoretical understanding. For example, the American government is spending millions of dollars to stop the use of LSD and other such intoxicants, but the government has failed. How is it that simply by passing laws or giving lectures one can make people give up these things? It is not possible. One must give people good engagements, and then they will automatically give up the bad ones. For example, we instruct our students, “No intoxication,” and they immediately give it up, even though the government has failed to stop them. This is practical.

Jos ihminen ei tee jumalallisia tekoja, hän ei voi päästä vapaaksi syntisistä teoista pelkästään teoreettisen ymmärryksen avulla. Esimerkiksi Amerikan hallitus on käyttänyt tuloksettomasti miljoonia dollareita LSDn ja muiden huumausaineiden vastustustyöhön. Kuinka pelkästään lakeja säätämällä ja luennoimalla ihmiset saataisiin luopumaan huumeista? Se ei onnistu. Ihmisille on annettava parempaa tekemistä ja he luopuvat aivan itsestään huonoista tavoistaan. Me annamme oppilaillemme neuvoksi jättää huumeet ja he luopuvat niistä heti, vaikka viranomaiset ovat siinä epäonnistuneet. Me toimimme käytännöllisesti.

Paraṁ dṛṣṭvā nivartate. If someone isn’t given good engagement, his bad engagements cannot be stopped. That is not possible. Therefore we have two sides – prohibition of sinful activities, and engagement in good activities. We don’t simply say, “No illicit sex,” “No intoxication,” and so on. Mere negativity has no meaning; there must be something positive, because everyone wants engagement. That is because we are living entities, not dead stones. By meditation the impersonalist philosophers try to become dead stones: “Let me think of something void or impersonal.” But how can one artificially make oneself void? The heart and mind are full of activities, so these artificial methods will not help human society.

Paraṁ dṛṣṭvā mivartate. Jos ihmiselle ei anneta parempaa tekemistä, hän ei voi luopua huonoista tavoistaan. Se ei onnistu. Meillä on kaksi keinoa – syntisen toiminnan kieltäminen ja hyvien tekojen omaksuminen. Me emme vain kiellä: ei vapaata seksiä, ei päihteitä. Pelkillä kielloilla ei ole merkitystä; on saatava jotain parempaa tilalle, sillä ihmiset haluavat jotain tekemistä. Se johtuu siitä, että olemme eläviä olentoja emmekä mitään kuolleita kiviä. Persoonattomuusfilosofit pyrkivät mietiskelyllä tulemaan kuolleiden kivien kaltaisiksi: ”Yritän nyt ajatella jotakin tyhjää ja persoonatonta.” Mutta kuinka kukaan voi keinotekoisesti tehdä itsensä tyhjäksi? Sydän ja mieli ovat täynnä toimintaa, joten tällaiset keinotekoiset menetelmät eivät auta ihmisiä.

Methods of so-called yoga and meditation are all rascaldom because they provide one no engagement. But in Kṛṣṇa consciousness there is adequate engagement for everyone. Everyone rises early in the morning to offer worship to the Deities. The devotees prepare nice food for Kṛṣṇa, they decorate the temple, make garlands, go out chanting, and sell books. They are fully engaged twenty-four hours a day, and therefore they are able to give up sinful life. If a child has in his hands something that he is eating but we give him something better, he will throw away the inferior thing and take the better thing. So in Kṛṣṇa consciousness we offer better engagement, better life, better philosophy, better consciousness – everything better. Therefore those who engage in devotional service can give up sinful activities and promote themselves to Kṛṣṇa consciousness.

Joogamenetelmät ja mietiskely ovat roistomaisuutta, koska ne eivät anna ihmisille tehtävää. Kṛṣṇa-tietoisuudessa jokaiselle on tarjolla sopivaa tekemistä. Jokainen oppilas herää varhain aamulla palvomaan alttarihahmoja. Palvojat valmistavat hyviä ruokia Kṛṣṇalle, he koristelevat temppelin, tekevät kukkaseppeleitä, toistavat mantraa ja myyvät kirjoja. He ovat toimeliaita ympäri vuorokauden ja siksi he pystyvät luopumaan syntisestä elämästä. Jos lapsi pitää kädessään jotain syötävää ja tarjoamme hänelle jotain maukkaampaa, lapsi heittää kädestään pois pitelemänsä ruoan ja ottaa sen paremman mitä hänelle tarjotaan. Kṛṣṇa-tietoisuudessa me tarjoamme ihmisille parempaa tekemistä, parempaa elämää, paremman filosofian, paremman tietoisuuden – kaikenlaista mikä on parempaa. Antaumuksellisen palvelun harjoittajat pystyvät siksi jättämään syntiset teot ja kohoamaan Kṛṣṇa-tietoisuuteen.

Activities intended to promote all living entities to Kṛṣṇa consciousness are going on not only in human society but even in animal society also. Because all living entities here are part and parcel of Kṛṣṇa but are rotting in this material world, Kṛṣṇa has a plan, a big plan to deliver them. Sometimes He comes to this world personally, and sometimes He sends His very confidential devotees. Sometimes He leaves instructions like those of Bhagavad-gītā. Kṛṣṇa’s incarnation appears everywhere, and He appears among animals, men, sages, and even aquatics (tiryaṅ-nṝṣiṣu yādaḥsu). For example, Kṛṣṇa even appeared as a fish incarnation.

Elävien olentojen kohottamista Kṛṣṇa-tietoisuuteen ei tapahdu pelkästään ihmisyhteisössä vaan myös eläinten keskuudessa. Kaikki elävät olennot ovat osasia Kṛṣṇasta ja koska he mätänevät aineellisessa maailmassa, Kṛṣṇalla on suunnitelma, suuri vapautussuunnitelma, heitä varten. Joskus Hän Itse saapuu maailmaan ja toisinaan Hän lähettää jonkun hyvin luottamuksellisen palvojansa. Joskus Hän antaa neuvoja, kuten esimerkiksi Bhagavad-gītān. Kṛṣṇan inkarnaatio ilmestyy missä tahansa; Hän ilmestyy eläinten, ihmisten, tietäjien ja vesieläinten keskuudessa (tiryaṅ-nṛṣisu yādaḥsu). Kṛṣṇa on esimerkiksi ilmestynyt kalainkarnaationa.

Thus Kṛṣṇa’s birth, appearance, and disappearance are all bewildering (tad atyanta-viḍambanam). We conditioned living entities transmigrate from one body to another because we are forced to do so by the laws of nature, but Kṛṣṇa does not appear because He is forced. That is the difference. Those who are foolish rascals think, “I have taken my birth in this world, and Kṛṣṇa has taken birth here also. Therefore I am also God.” They do not know that they will have to take birth again by the force of the laws of nature.

Kṛṣṇan syntymä, ilmestyminen ja katoaminen ovat hämmentäviä (tad atyanta-viḍāmbanam). Me elävät olennot vaellamme ruumiista toiseen, koska luonnonlait niin määräävät, mutta Kṛṣṇa ei ilmesty siksi, että Hänen olisi pakko. Siinä on ero. Lurjukset ajattelevat syntyneensä tähän maailmaan aivan kuten Kṛṣṇakin. ”Niinpä minäkin olen Jumala.” He eivät ymmärrä, että aineellisen luonnon lait pakottavat heidät jälleensyntymään.

One may have been given the chance to have a very beautiful body in a country where one can live in opulence and receive a good education. But if one misuses all this, one will get another body according to one’s mentality. For example, at the present moment, despite so many arrangements by the government for good schools and universities, the civilized countries of the world are producing hippies, young people who are so frustrated that they even worship hogs. But if one associates with the qualities of the hogs, one will actually become a hog in one’s next birth. Prakṛteḥ kriyamāṇāni guṇaiḥ karmāṇi sarvaśaḥ. Nature will give one a full opportunity: “All right, sir, become a hog.” Such are nature’s arrangements. Prakṛti, nature, has three modes, and if one associates with one type of mode, one will receive his next body accordingly.

Ehkä joku on saanut tilaisuuden syntyä hyvin kauniina maahan, jossa hän voi elää vauraasti ja saada hyvän koulutuksen. Jos ihminen käyttää tilaisuutensa väärin, hän syntyy mielenlaatunsa mukaiseen uuteen aineelliseen ruumiiseen. Vaikka valtiot tarjoavat tasokkaita kouluja ja yliopistoja, sivistysvaltioissa on hippinuoria, jotka ovat niin turhautuneita, että he palvovat sikoja. Jos ihminen suosii sikamaisia ominaisuuksia, hän syntyy siaksi seuraavassa elämässä. Prakṛteḥ kriyamāṇāni guṇaiḥ karmāṇi sarvaśaḥ. Luonto antaa ihmiselle kaikki mahdollisuudet. ”Hyvä herra, sinä voit elää seuraavaksi sikana.” Luonto on järjestetty toimimaan sillä tavalla. Prakṛti eli luonto ilmenee kolmessa ominaislaadussa, ja jos ihminen on yhteydessä johonkin niistä, hän saa seuraavan kehonsa kyseisen laadun mukaisesti.

Kṛṣṇa’s appearance and disappearance are meant to put an end to the living entities’ transmigration from one body to another, and therefore one should understand the greatness of the plan behind Kṛṣṇa’s appearance and disappearance. It is not that Kṛṣṇa comes whimsically. He has a great plan, otherwise why should He come here? He is very much eager to take us back home, back to Godhead. That is Kṛṣṇa’s business. Therefore He says:

Kṛṣṇan ilmestymisen ja katoamisen tarkoituksena on saada elävien olentojen sielunvaellus loppumaan ja siksi ihmisen olisi ymmärrettävä Kṛṣṇan ilmestymisen ja katoamisen taustalla oleva suuri suunnitelma. Kṛṣṇa ei ilmesty tänne hetken mielijohteesta. Hänellä on tärkeä suunnitelma, miksi Hän muuten tänne tulisi? Hän haluaa mielellään viedä meidät takaisin kotiin, takaisin Jumaluuteen. Sitä Kṛṣṇa haluaa. Siksi Hän sanoo:

sarva-dharmān parityajya
mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja
ahaṁ tvāṁ sarva-pāpebhyo
mokṣayiṣyāmi mā śucaḥ
sarva-dharmān parityajya
mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja
ahaṁ tvāṁ sarva-pāpebhyo
mokṣayiṣyāmi mā śucaḥ

“Abandon all varieties of religion and just surrender unto Me. I shall deliver you from all sinful reaction. Do not fear.” (Bhagavad-gītā 18.66) All of us are children of Kṛṣṇa, God, and since we are unhappy because of taking material bodies for repeated birth, death, old age, and disease, He is more unhappy than we are. Our situation in the material body is not at all comfortable, but we are such foolish rascals that we do not care to do anything about this. We are busy trying to arrange for temporary comforts in this life, but we are neglecting the real discomforts of birth, death, old age, and disease. This is our ignorance and our foolishness, and therefore Kṛṣṇa comes to wake us up from this ignorance and take us back home, back to Godhead.

”Luovu kaikista uskonnon eri muodoista ja antaudu Minulle. Minä päästän sinut kaikista syntien vastavaikutuksista. Älä pelkää.” (Bhagavad-gītā 18.66) Jokainen meistä on Kṛṣṇan, Jumalan, lapsi. Ja koska olemme onnettomia omaksuttuamme aineellisen ruumiin joka syntyy, kuolee, vanhenee ja sairastuu, Hän on onnettomampi kuin me itse. Asemamme aineellisessa maailmassa ei ole miellyttävä, mutta olemme sellaisia lurjuksia, että emme välitä tehdä asialle mitään. Yritämme järjestää elämäämme väliaikaisia mukavuuksia ja vähät välitämme todellisista epämukavuuksista, jotka ovat syntymä, kuolema, vanhuus ja sairaus. Tämä on merkki tietämättömyydestä ja tyhmyydestä. Sen vuoksi Kṛṣṇa tulee herättämään meidät tietämättömyydestä ja vie meidät kotiin, takaisin Jumaluuteen.