Skip to main content

1

Kapitola 1

The Original Person

Původní Osoba

kunty uvāca
namasye puruṣaṁ tvādyam
īśvaraṁ prakṛteḥ param
alakṣyaṁ sarva-bhūtānām
antar bahir avasthitam
kunty uvāca
namasye puruṣaṁ tvādyam
īśvaraṁ prakṛteḥ param
alakṣyaṁ sarva-bhūtānām
antar bahir avasthitam

Śrīmatī Kuntī said: O Kṛṣṇa, I offer my obeisances unto You because You are the original personality and are unaffected by the qualities of the material world. You are existing both within and without everything, yet You are invisible to all.

Šrímatí Kuntí řekla: Ó Kršno, vzdávám Ti své poklony, protože jsi původní osobnost a neovlivňují Tĕ kvality hmotného svĕta. Existuješ uvnitř i vnĕ všeho, ale přesto jsi pro všechny neviditelný.

Śrīmad-Bhāgavatam 1.8.18

Šrímad-Bhágavatam 1.8.18

Śrīmatī Kuntīdevī was quite aware that Kṛṣṇa is the original Personality of Godhead, although He was playing the part of her nephew. Such an enlightened lady could not commit a mistake by offering obeisances unto her nephew. Therefore, she addressed Him as the original puruṣa, beyond the material cosmos. Although all living entities are also transcendental, they are neither original nor infallible. The living entities are apt to fall down under the clutches of material nature, but the Lord is never like that. In the Vedas, therefore, He is described as the chief among all living entities (nityo nityānāṁ cetanaś cetanānām). Then again He is addressed as īśvara, or the controller. The living entities or the demigods like Candra and Sūrya are also to some extent īśvara, but none of them is the supreme īśvara, or the ultimate controller. Kṛṣṇa is the parameśvara, or the Supersoul. He is both within and without. Although He was present before Śrīmatī Kuntī as her nephew, He was also within her and everyone else. In the Bhagavad-gītā (15.15) the Lord says, “I am situated in everyone’s heart, and only due to Me one remembers, forgets, and is cognizant, etc. Through all the Vedas I am to be known because I am the compiler of the Vedas, and I am the teacher of the Vedānta.” Queen Kuntī affirms that the Lord, although both within and without all living beings, is still invisible. The Lord is, so to speak, a puzzle for the common man. Queen Kuntī experienced personally that Lord Kṛṣṇa was present before her, yet He entered within the womb of Uttarā to save her embryo from the attack of Aśvatthāmā’s brahmāstra. Kuntī herself was puzzled about whether Śrī Kṛṣṇa is all-pervasive or localized. In fact, He is both, but He reserves the right of not being exposed to persons who are not surrendered souls. This checking curtain is called the māyā energy of the Supreme Lord, and it controls the limited vision of the rebellious soul. It is explained as follows.

Šrímatí Kuntí si byla plnĕ vĕdoma toho, že Kršna je původní Osobnost Božství, přestože zde vystupoval jako její synovec. Tak osvícená žena by se nedopustila takové chyby, aby skládala poklony svému synovci. Proto Ho oslovila jako původního purušu mimo hmotný vesmír. Přestože všechny živé bytosti jsou také transcendentální, nejsou původní ani neomylné. Živé bytosti mohou snadno padnout do spárů hmotné přírody, ale to se nikdy nestane Pánovi. Védy Ho proto popisují jako vůdčí bytost ze všech živých bytostí (nityo nityānāṁ cetanaś cetanānām). Další oslovení je íšvara, vládce. Živé bytosti nebo polobozi jako Čandra a Súrja jsou také do určité míry íšvarové, ale nikdo z nich není svrchovaný íšvara, konečný vládce. Pán je paraméšvara, je Nadduše. Je uvnitř i vnĕ. I když Ho Šrímatí Kuntí mĕla před sebou jako svého synovce, byl zároveň v ní i ve všech ostatních. V Bhagavad-gítĕ (15.15) Pán praví: „Jsem v srdci každého a díky Mnĕ přichází pamĕť, poznání, uvĕdomĕní atd. Prostřednictvím všech Véd mohu být poznán, neboť Já jsem sestavitel Véd a učitel Védánty.“ Královna Kuntí potvrzuje, že přestože Pán je uvnitř i vnĕ všech živých bytostí, je stále neviditelný. Řekli bychom, že Pán je pro obyčejného človĕka záhadou. Královna Kuntí osobnĕ zažila, že Pán Kršna byl přítomný před jejími zraky a zároveň vstoupil do lůna Uttary, aby zachránil její plod před útokem Ašvatthámovy brahmástry. Pro samotnou Kuntí bylo záhadou, zda je Kršna všeprostupující nebo lokalizovaný. Ve skutečnosti je obojí, ale vyhrazuje si právo neukazovat se osobám, které Mu nejsou oddány. Tento krycí závoj tvoří Pánova energie māyā a ovládá omezený pohled vzpurných duší. Vysvĕtluje se následovnĕ.