Skip to main content

1

Глава 1

The Original Person

Изначалната Личност

kunty uvāca
namasye puruṣaṁ tvādyam
īśvaraṁ prakṛteḥ param
alakṣyaṁ sarva-bhūtānām
antar bahir avasthitam
кунти юва̄ча
намасйе пуруш̣ам тва̄дям
ӣшварам пракр̣тех̣ парам
алакш̣ям сарва-бхӯта̄на̄м
антар бахир авастхитам

Śrīmatī Kuntī said: O Kṛṣṇa, I offer my obeisances unto You because You are the original personality and are unaffected by the qualities of the material world. You are existing both within and without everything, yet You are invisible to all.

Шримати Кунтӣ каза: „О, Кришна, отдавам ти смирените си почитания! Ти си изначалната личност и качествата на материалния свят не те докосват. Ти си във и извън всичко съществуващо, но въпреки това оставаш невидим.“

Śrīmad-Bhāgavatam 1.8.18

Шрӣмад Бха̄гаватам 1.8.18

Śrīmatī Kuntīdevī was quite aware that Kṛṣṇa is the original Personality of Godhead, although He was playing the part of her nephew. Such an enlightened lady could not commit a mistake by offering obeisances unto her nephew. Therefore, she addressed Him as the original puruṣa, beyond the material cosmos. Although all living entities are also transcendental, they are neither original nor infallible. The living entities are apt to fall down under the clutches of material nature, but the Lord is never like that. In the Vedas, therefore, He is described as the chief among all living entities (nityo nityānāṁ cetanaś cetanānām). Then again He is addressed as īśvara, or the controller. The living entities or the demigods like Candra and Sūrya are also to some extent īśvara, but none of them is the supreme īśvara, or the ultimate controller. Kṛṣṇa is the parameśvara, or the Supersoul. He is both within and without. Although He was present before Śrīmatī Kuntī as her nephew, He was also within her and everyone else. In the Bhagavad-gītā (15.15) the Lord says, “I am situated in everyone’s heart, and only due to Me one remembers, forgets, and is cognizant, etc. Through all the Vedas I am to be known because I am the compiler of the Vedas, and I am the teacher of the Vedānta.” Queen Kuntī affirms that the Lord, although both within and without all living beings, is still invisible. The Lord is, so to speak, a puzzle for the common man. Queen Kuntī experienced personally that Lord Kṛṣṇa was present before her, yet He entered within the womb of Uttarā to save her embryo from the attack of Aśvatthāmā’s brahmāstra. Kuntī herself was puzzled about whether Śrī Kṛṣṇa is all-pervasive or localized. In fact, He is both, but He reserves the right of not being exposed to persons who are not surrendered souls. This checking curtain is called the māyā energy of the Supreme Lord, and it controls the limited vision of the rebellious soul. It is explained as follows.

Шримати Кунтӣдеви прекрасно знаела, че Кришна само играе ролята на неин племенник, а всъщност е изначалната Божествена Личност. Като просветена жена тя не можела да сгреши, отдавайки почитания на своя племенник. Затова тя се обърнала към него като към изначалния пуруш̣а, който е отвъд пределите на материалния космос. Въпреки че живите същества също са трансцендентални, те нито са изначални, нито – непогрешими. Живите същества са склонни да попадат в ноктите на материалната природа, но това не се случва с Върховния Бог. Затова във Ведите Той е описан като Върховен сред живите същества (нитйо нитя̄на̄м четанаш четана̄на̄м). Затова Кунтӣ го назовава ӣшвара, контролиращ. Живите същества и полубогове като Чандра или Суря също са в някаква степен ӣшвара, но никой от тях не е върховният ӣшвара, върховният контрольор. Кришна е парамешвара или Свръхдушата. Той се намира в и извън всичко съществуващо. Въпреки че Богът стои пред Шримати Кунтӣ в образа на неин племенник, Той се намира и в нея и във всички останали живи същества. В Бхагавад-гӣта̄ (15.15) Богът казва: „Аз съм в сърцето на всеки и от мен идват помненето, знанието и забравянето. Аз мога да бъда опознат посредством всички Веди. В действителност Аз съм съставителят на Веда̄нта и този, който знае Ведите.“ Царица Кунтӣ казва – въпреки че Богът е в и извън всички живи същества, Той остава невидим за тях. Той е загадка за обикновения човек. Царица Кунтӣ видяла, че Бог Кришна стои пред нея и в същото време влиза в утробата на Уттара, за да спаси плода от брахма̄страта на Ашваттхама. Кунтӣ не можела да проумее дали Кришна е всепроникващ или се намира на определено място. Всъщност, и едното и другото е вярно, но Богът има правото да остава скрит за тези, които не са предани. Тази скриваща истината завеса се нарича ма̄я̄ – енергия, която ограничава възприятието на неотдадените души. Това ще бъде обяснено по-нататък.