Skip to main content

12

Kapitola dvanáctá

Association with the Supreme Lord Through Hearing

Naslouchání vyprávĕním o Kršnovi

TEXTS 25–26

TEXTS 25–26

satāṁ prasaṅgān mama vīrya-saṁvido
bhavanti hṛt-karṇa-rasāyanāḥ kathāḥ
taj joṣaṇād āśv apavarga-vartmani
śraddhā ratir bhaktir anukramiṣyati
satāṁ prasaṅgān mama vīrya-saṁvido
bhavanti hṛt-karṇa-rasāyanāḥ kathāḥ
taj joṣaṇād āśv apavarga-vartmani
śraddhā ratir bhaktir anukramiṣyati
bhaktyā pumāñ jāta-virāga aindriyād
dṛṣṭa-śrutān mad-racanānucintayā
cittasya yatto grahaṇe yoga-yukto
yatiṣyate ṛjubhir yoga-mārgaiḥ
bhaktyā pumāñ jāta-virāga aindriyād
dṛṣṭa-śrutān mad-racanānucintayā
cittasya yatto grahaṇe yoga-yukto
yatiṣyate ṛjubhir yoga-mārgaiḥ

In the association of pure devotees, discussion of the pastimes and activities of the Supreme Personality of Godhead is very pleasing and satisfying to the ear and the heart. By cultivating such knowledge one gradually becomes advanced on the path of liberation, and thereafter he is freed, and his attraction becomes fixed. Then real devotion and devotional service begin.

Ve společnosti čistých oddaných jsou rozhovory o zábavách a skutcích Nejvyšší Osobnosti Božství velice příjemné a přinášejí potĕšení uším i srdci. Pĕstováním tohoto poznání udĕlá človĕk postupnĕ pokrok na cestĕ osvobození, oprostí se od hmotných vĕcí a ustálí se ve své náklonnosti. Pak se dostaví skutečná oddanost a začne pravá oddaná služba.

Thus consciously engaged in devotional service in the association of devotees, a person gains distaste for sense gratification, both in this world and in the next, by constantly thinking about the activities of the Lord. This process of Kṛṣṇa consciousness is the easiest process of mystic power; when one is actually situated on that path of devotional service, he is able to control the mind.

Človĕk, který se takto vĕdomĕ zapojí do oddané služby ve společnosti oddaných a neustále myslí na Pánovy skutky, získá nechuť k smyslovému požitku v tomto svĕtĕ i v příštím. Vĕdomí Kršny je nejsnadnĕjší cestou k získání mystických sil a ten, kdo skutečnĕ s oddaností slouží Pánu, dokáže ovládat svou mysl.

The process of advancing in Kṛṣṇa consciousness and devotional service is described here. The first point is that one must seek the association of persons who are Kṛṣṇa conscious and who engage in devotional service. Without such association one cannot advance. Simply by theoretical knowledge or study one cannot make any appreciable advancement. One must give up the association of materialistic persons and seek the association of devotees because without such association one cannot understand the activities of the Lord. Generally, people are convinced of the impersonal feature of the Absolute Truth. Because they do not associate with devotees, they cannot understand that the Absolute Truth can be a person and have personal activities. This is a very difficult subject matter, and unless one has personal understanding of the Absolute Truth, there is no meaning to devotion. Service or devotion cannot be offered to anything impersonal. Service must be offered to a person. Nondevotees cannot appreciate Kṛṣṇa consciousness by reading the Śrīmad-Bhāgavatam or any other Vedic literature wherein the activities of the Lord are described; they think that these activities are fictional, because spiritual life is not explained to them in the proper mood. To understand the personal activities of the Lord, one has to seek the association of devotees, and by such association, when one contemplates and tries to understand the transcendental activities of the Lord, the path to liberation is open, and he is freed. One who has firm faith in the Supreme Personality of Godhead becomes fixed, and his attraction for association with the Lord and the devotees increases. Association with devotees means association with the Lord. The devotee who makes this association develops the consciousness for rendering service to the Lord, and then, being situated in the transcendental position of devotional service, he gradually becomes perfect.

Kapila zde vysvĕtluje, jak pokročit v oddané službĕ, ve vĕdomí Kršny. Nejprve je nutné vyhledat osoby, které si jsou vĕdomé Kršny. Bez jejich společnosti není možné udĕlat pokrok. Pouhým studiem knih a hromadĕním teoretického poznání není možné udĕlat v duchovním životĕ znatelný pokrok. Musíme odejít ze společnosti materialistických lidí a vyhledávat společnost oddaných, neboť bez vhodné společnosti nemůžeme porozumĕt Pánovým činnostem. Lidé obvykle vĕří v neosobní podobu Absolutní Pravdy. Jelikož se nestýkají s oddanými, nemohou pochopit, že Absolutní Pravda může být osoba a že může jednat jako osoba. Je to velice obtížné téma a pokud človĕk nepřijímá Absolutní Pravdu jako osobu, nemůže být řeči o oddanosti. Služba a oddanost se nemůže vztahovat k nĕčemu neosobnímu. Služba musí být prokazována nĕjaké osobĕ. Neoddaní nemohou ocenit vĕdomí Kršny čtením Šrímad-Bhágavatamu nebo jiných védských písem, která popisují činnosti Pána. Jelikož jim duchovní život nebyl vysvĕtlen správným způsobem, myslí si, že Jeho činnosti jsou vymyšlené. Osobní činnosti Pána může človĕk pochopit pouze ve správné společnosti. Musí o nich přemýšlet ve společnosti oddaných a pak se mu otevře cesta k vysvobození a očistí se. Ten, kdo má pevnou víru v Nejvyšší Osobnost Božství, se ustálí a jeho obliba ve společnosti oddaných i Pána Samotného se bude stále zvĕtšovat. Být ve společnosti oddaných znamená být ve společnosti Pána. Oddaný začne díky této společnosti inklinovat k oddané službĕ a díky této ryzí službĕ Pánu se povýší na transcendentální úroveň a nakonec dosáhne dokonalosti.

In all scriptures people are encouraged to act in a pious way so that they can enjoy sense gratification not only in this life but also in the next. For example, one is promised promotion to the heavenly kingdom of higher planets by pious fruitive activities. But a devotee in the association of devotees prefers to contemplate the activities of the Lord – how He has created this universe, how He is maintaining it, how the creation dissolves, and how in the spiritual kingdom the Lord’s pastimes are enacted. There are full literatures describing these activities, especially Bhagavad-gītā, Brahma-saṁhitā and Śrīmad-Bhāgavatam. The sincere devotee who associates with devotees gets the opportunity to hear and contemplate these subjects, and the result is that he feels distaste for so-called happiness in this or that world, in heaven or on other planets. The devotees are simply interested in being transferred to the personal association of the Lord; they are no longer attracted to temporary so-called happiness. That is the position of one who is yoga-yukta. One who is fixed in mystic power is not disturbed by the allurement of this world or that world; he is interested in spiritual understanding. This is very easily attained by the easiest process, bhakti-yoga. Ṛjubhir yoga-mārgaiḥ. A very suitable word used here is ṛjubhiḥ, or “very easy.” There are different processes of yoga-mārga, attaining yoga perfection, but this process, devotional service to the Lord, is the easiest. Not only is it the easiest process, but the result is sublime. Everyone, therefore, should try this process of Kṛṣṇa consciousness and reach the highest perfection.

Všechna písma obvykle nabádají ke zbožnému životu, aby si lidé mohli užívat smyslového požitku v tomto životĕ i v příštím. Budou-li provádĕt zbožné skutky, je jim slíbeno povýšení na vyšší planety a nebeské království. Oddaný však ve společnosti ostatních oddaných Pána radĕji přemýšlí o Jeho činnostech: jak stvořil tento vesmír, jak ho udržuje, jak ho ničí a jakým zábavám se vĕnuje v duchovním království. Jeho činnosti jsou zapsány v mnoha knihách, zvláštĕ v Bhagavad-gítĕ, Brahma-sanhitĕ a Šrímad-Bhágavatamu. Upřímný oddaný, který se stýká s ostatními oddanými, tak dostává možnost naslouchat a rozjímat o tĕchto námĕtech a přirozenĕ se přestává zajímat o takzvané štĕstí tohoto svĕta, pozemské i nebeské. Oddaní si pouze přejí dostat se do Pánovy společnosti a již je více nepřitahuje pomíjivé štĕstí. Tomu se říká být yoga-yukta. Ten, kdo získá mystické síly, není ovlivnĕn svody tohoto nebo onoho svĕta a zajímá ho pouze duchovní realizace. Na tuto úroveň se můžeme dostat nejjednodušším způsobem, bhakti-jógou. Ṛjubhir yoga-mārgaiḥ. Ṛjubhiḥ znamená „velice snadný“. Existují různé způsoby, jak dosáhnout jógové dokonalosti (yoga-mārga), ale oddaná služba Pánu je nejsnadnĕjší. Není pouze nejsnadnĕjší, ale vede také k nejvznešenĕjšímu cíli. Každý by se proto mĕl zapojit do tohoto hnutí pro vĕdomí Kršny a dosáhnout nejvyšší dokonalosti.

Sat means “existence,” and asat means “that which does not exist,” that which is temporary. The material world is asat; therefore the Vedas enjoin, asato mā sad gamaya: “Do not remain within this material world.” Those who are interested in materialistic life are also called asat. When asked how a Vaiṣṇava behaves, Caitanya Mahāprabhu replied, asat-saṅga-tyāga — ei vaiṣṇava-ācāra: “A devotee first of all avoids the company of asat, those who are materially interested.” (Caitanya-caritāmṛta, Madhya 22.87) We have established this Kṛṣṇa consciousness movement in order to avoid asat-saṅga, association with those who are interested in material things. Because we are associating with Kṛṣṇa, we do not wish to talk about anything but Kṛṣṇa. Everyone is interested in this business or that, and we are exclusively interested in our Kṛṣṇa consciousness business. Those who are asat are very much attached to sense gratification, and the culmination of sense gratification is sex.

Sat znamená „existence“ a asat znamená „to, co neexistuje“, to, co je pomíjivé. Hmotný svĕt je asat, a Védy proto nařizují: asato mā sad gama. „Nezůstávej v tomto hmotném svĕtĕ.“ Lidé zajímající se o materialistický život jsou také asat. Na otázku, jak se má chovat vaišnava, Čaitanja Maháprabhu odpovĕdĕl: asat-saṅga-tyāga,  —  ei vaiṣṇava-ācāra. „Oddaný se hlavnĕ vyhýbá společnosti asat, materialisticky založených lidí.“ (Čaitanja-čaritámrta, Madhja 22.87) Hnutí pro vĕdomí Kršny jsme založili proto, abychom se vyhnuli společnosti lidí zajímajících se o hmotné vĕci. Stýkáme se s Kršnou a nepřejeme si mluvit o ničem jiném než o Kršnovi. Každý se zajímá o tolik různých vĕcí, ale my se zajímáme pouze o vĕdomí Kršny. Lidé hmotného zamĕření (asat) velice lpĕjí na smyslovém požitku, jehož vrcholem je pohlavní život.

In addition, Śrī Sanātana Gosvāmī in his Hari-bhakti-vilāsa recommends that one should not hear Bhagavad-gītā, the Purāṇas, the Śrīmad-Bhāgavatam or any hari-kathā from anyone who is not a Vaiṣṇava in his actions. That means that we should not hear these Vedic literatures from the Māyāvādīs, who actually do not accept Kṛṣṇa as the Supreme Personality of Godhead. How can one not accept Kṛṣṇa as the Supreme Lord and yet dare to speak on Bhagavad-gītā? We will never derive any benefit from listening to the commentaries of such people. Bhagavad-gītā and Śrīmad-Bhāgavatam should be heard from the devotees. We can hear Bhagavad-gītā from Māyāvādīs for hundreds of years and yet never understand Kṛṣṇa. It is therefore forbidden for Vaiṣṇavas to hear talks given by Māyāvādīs.

Šrí Sanátana Gósvámí ve své Hari-bhakti-viláse také radí, abychom neposlouchali Bhagavad-gítu, Purány, Šrímad-Bhágavatam nebo jiné námĕty hari-kathā od človĕka, který se nechová jako vaišnava. Znamená to, že bychom nemĕli naslouchat védským písmům od májávádínů, kteří nepřijímají Kršnu jako Nejvyšší Osobnost Božství. Jak se může človĕk, který nepřijímá Kršnu jako Nejvyššího Pána, opovážit mluvit o Bhagavad-gítĕ? Komentáře takových lidí nám nijak nepomohou. Bhagavad-gítĕ a Šrímad-Bhágavatamu bychom mĕli naslouchat od oddaných. I kdybychom Bhagavad-gítĕ, kterou přednáší nĕjaký májávádí, naslouchali stovky let, nikdy Kršnovi neporozumíme. Vaišnavové proto mají zakázáno poslouchat přednášky májávádských filozofů.

Hari-kathā, talks about Śrī Hari, or Kṛṣṇa, are amṛta, nectar. If one hears them from the right source, he attains amṛta (so ’mṛtatvāya kalpate). Mṛta means “birth and death,” and amṛta means “the cessation of birth and death.” Spiritual life means putting an end to birth, old age, disease and death. Getting amṛta, nectar, means getting relief from birth and death, and that is the real aim of spiritual life. Lord Kṛṣṇa says in Bhagavad-gītā (7.16) that spiritual life begins when one is pious:

Hari-kathā, rozhovory o Šrí Harim neboli Kršnovi, jsou jako nektar (amṛta). Jestliže jim budeme naslouchat ze správného zdroje, bude to amṛta (so 'mṛtatvāya kalpate). Mṛta znamená „rození a smrt“ a amṛta znamená „ukončení rození a smrti“. Duchovní život znamená skoncovat s rozením, nemocí, stářím a smrtí. Získat nektar (amṛta) znamená osvobodit se od rození a smrti, což je také skutečným cílem duchovního života. Šrí Kršna říká v Bhagavad-gítĕ (7.16), že duchovní život začíná, když je človĕk zbožný:

catur-vidhā bhajante māṁ
janāḥ su-kṛtino ’rjuna
ārto jijñāsur arthārthī
jñānī ca bharatarṣabha
catur-vidhā bhajante māṁ
janāḥ su-kṛtino ’rjuna
ārto jijñāsur arthārthī
jñānī ca bharatarṣabha

“O best among the Bhāratas [Arjuna], four kinds of pious men render devotional service unto Me – the distressed, the desirer of wealth, the inquisitive, and he who is searching for knowledge of the Absolute.”

„Ó nejlepší z Bháratovců (Ardžuno), čtyři druhy zbožných lidí Mi začínají oddanĕ sloužit: trpící, toužící po bohatství, zvídaví a hledající Absolutní Pravdu.“

If we actually want to become pious and develop our devotional life, we have to associate unflinchingly with a sādhu. Then we can acquire some taste for Kṛṣṇa. When we discuss Kṛṣṇa with a sādhu, the discussion becomes very pleasing, and we develop some taste, which is called rasa, or mellow. Rasa is the enjoyment we derive from drinking something very nice when we are thirsty. Kṛṣṇa has instructed us to think of Him when drinking water. This is not very difficult. Kṛṣṇa also tells us to think of Him when we see sunlight in the morning. Why do we say, “Can you show me God?” God is showing us Himself. Why do we close our eyes to try to see Him? He says, “I am this, and I am that.” It is not that suddenly we can expect to see God, but we can become qualified to see God through the association of a sādhu. Presently many people are interested in receiving degrees from big universities, but education without God consciousness is simply an expansion of māyā’s influence. Because knowledge is taken away by illusion, the universities are simply presenting impediments on the path of God consciousness. The living entity is already illusioned when he comes into the material world, and so-called advanced education simply increases his illusion. Trying to become happy in this temporary, material life, the living entity has forgotten that he is the eternal servant of Kṛṣṇa. Even if one becomes happy in this temporary life, his happiness is an illusion because no one is allowed to stay and enjoy his happiness. These points have to be understood in the association of devotees. A devotee knows everything because he has seen the Supreme Absolute Truth, Kṛṣṇa.

Jestliže chceme být zbožní a rozvíjet oddanost, musíme se stýkat se sádhuem. Pak můžeme vyvinout nĕjakou náklonnost ke Kršnovi, nĕjakou chuť. Mluvíme-li o Kršnovi mezi oddanými, přináší nám to velké uspokojení a vyvíjíme určitou zálibu nebo chuť, které se říká rasa. Rasa je požitek, který pociťujeme, když máme velkou žízeň a napijeme se nĕčeho velice dobrého. Kršna nám říká, abychom na Nĕj mysleli, když pijeme vodu. Není to příliš tĕžké. Také nám radí, abychom na Nĕj mysleli, když vidíme ráno sluneční svit. Proč lidé říkají: „Můžete mi ukázat Boha?“ Bůh se nám ukazuje Sám. Proč zavíráme oči a snažíme se Ho nevidĕt? Říká nám: „Jsem to, jsem ono.“ Nemůžeme očekávat, že z ničeho nic uvidíme Boha, ale prostřednictvím sádhuovy společnosti se můžeme kvalifikovat a skutečnĕ Ho vidĕt. V současné dobĕ chtĕjí mít lidé tituly z velkých univerzit, ale rozvíjet vzdĕlání bez vĕdomí Boha znamená pouze rozšiřovat vliv máji. Jejich poznání unesla iluze, a proto si na univerzitách jen uzavřou cestu k vĕdomí Boha. Živá bytost je již pod vlivem iluze, když přichází do hmotného svĕta, a takzvané vyšší vzdĕlání tuto iluzi jen prohlubuje. Podmínĕná duše se snaží najít štĕstí v tomto pomíjivém hmotném svĕtĕ a zapomnĕla, že je vĕčným služebníkem Kršny. I takzvané štĕstí v tomto svĕtĕ je iluzí, protože nikomu není dovoleno zůstat a užívat si vĕčnĕ. Tomu musíme porozumĕt ve společnosti oddaných. Oddaný zná všechno, protože vidí Nejvyšší Absolutní Pravdu, Kršnu.

What is the goal of vedānta-darśana? Veda means “knowledge,” and anta means “ultimate.” What is that ultimate knowledge? In Bhagavad-gītā (15.15) Śrī Kṛṣṇa says:

Co je to vedānta-darśana? Veda znamená „poznání“ a anta znamená „konečné“. Jaké je konečné poznání? V Bhagavad-gítĕ Šrí Kršna říká:

vedaiś ca sarvair aham eva vedyo
vedānta-kṛd veda-vid eva cāham
vedaiś ca sarvair aham eva vedyo
vedānta-kṛd veda-vid eva cāham

“By all the Vedas, I am to be known; indeed, I am the compiler of Vedānta, and I am the knower of the Vedas.

„Pomocí všech Véd mohu být poznán, neboť Já jsem sestavil Védántu a jsem znalcem Véd.“

If we listen to Kṛṣṇa and understand what and who He is, we can actually understand Vedānta. If we do not understand Kṛṣṇa but advertise ourselves as Vedāntists, we are just being illusioned. Without understanding Kṛṣṇa, one is actually a mūḍha, a fool. People do not know it, but actually anyone in the material world is more or less a mūḍha. We are all mūḍhas, for unless we are mūḍhas, we do not come into the material world. From Brahmā down to the smallest ant, we are all mūḍhas of different degrees. In order to become really learned, we have to associate with devotees. Then we can actually relish kṛṣṇa-kathā. When discussed among devotees, kṛṣṇa-kathā is pleasing to the heart and ear. This requires a little training, and this training is given by the devotees. We should follow the devotees in their practical daily life, in their routine work and behavior. Cultivation means practice, and the great ācāryas have given a routine we can cultivate. For instance, The Nectar of Devotion by Śrīla Rūpa Gosvāmī deals with the cultivation of devotional service, and this book, which we have translated, has been very well received in European and American universities. Bhakti-rasāmṛta-sindhu, The Nectar of Devotion, is the actual science of bhakti. Bhakti is not sentiment; it is a great science, and we have to learn it scientifically. It is not that we have to wait for another life to cultivate devotional service. We can read The Nectar of Devotion, live with devotees, rise early in the morning to attend maṅgala-ārati, study Vedic literature, take prasāda and preach Kṛṣṇa consciousness.

Budeme-li naslouchat Kršnovi a pochopíme-li, jaký ve skutečnosti je, můžeme skutečnĕ porozumĕt Védántĕ. Když se ale budeme vydávat za védántisty a přitom neporozumíme Kršnovi, bude to jen iluze. Kdo nezná Kršnu, je ve skutečnosti hlupák, mūḍha. Lidé to nevĕdí. V hmotném svĕtĕ je vlastnĕ každý více ménĕ mūḍha. Kdybychom nebyli hlupáci, nebyli bychom v hmotném svĕtĕ. Brahmou počínaje a malým mravencem konče jsme všichni do určité míry hlupáci. Skutečné poznání můžeme získat ve společnosti oddaných. Pak můžeme vychutnávat kṛṣṇa-kathā. Kṛṣṇa-kathā, rozmlouvání o Kršnovi, je mezi oddanými příjemné na poslech a přináší potĕšení i srdci. Vyžaduje to trochu snahy a učení, ale to jde mezi oddanými lehce. Mĕli bychom následovat praktický denní život oddaných, jejich práci a jejich chování. Rozvíjet vĕdomí Kršny znamená vzdĕlávat se a uvádĕt toto poznání do praktického života, tak jak to předepisují áčárjové. V Nektaru oddanosti Šríla Rúpa Gósvámí popisuje rozvoj oddané služby a tuto knihu nadšenĕ uvítali na mnoha amerických a evropských univerzitách. Bhakti-rasámrta-sindhu, Nektar oddanosti, je pravá nauka o bhakti. Bhakti není jen sentiment, je to velká vĕda, kterou musíme pečlivĕ studovat. Není nutné čekat na příští život, abychom mohli začít s oddanou službou. Můžeme číst Nektar oddanosti, žít s oddanými, vstávat brzy ráno, studovat védská písma, jíst prasádam a kázat vĕdomí Kršny.

Māyā is very strong, and to begin devotional service is to declare war against māyā. Some of the devotees in this Kṛṣṇa consciousness movement may fall down, but whatever is done sincerely is to their permanent credit. This is confirmed in Bhagavad-gītā. If one renders a little devotional service, he does not fall down into the lower species but again attains a human form. There are 8,400,000 species, but the fallen devotee is guaranteed a human life. If one becomes Kṛṣṇa conscious, he is assured of a good birth in the next life. However, if one completes his Kṛṣṇa consciousness in this life, he will not take birth again but will go to Kṛṣṇa. This is what is actually wanted. Why take the chance of being born into a rich family or a brāhmaṇa family? Actually, such a birth is quite risky because there is really no guarantee. Generally, those who are rich don’t care at all for Kṛṣṇa consciousness, and those who are born in brāhmaṇa families generally become puffed-up, thinking, “I am a brāhmaṇa. I am born in a very high family.” Thinking this brings about their falldown. It is said that pride precedes a fall. A Vaiṣṇava is by nature very humble.

Májá je velice silná a začít oddanĕ sloužit znamená vyhlásit jí válku. Nĕkteří oddaní z hnutí pro vĕdomí Kršny nĕkdy třeba poklesnou, ale vše, co s upřímností vykonají, se jim nikdy neztratí. Potvrzuje to Bhagavad-gítá. Když nĕkdo vykoná trochu oddané služby, nepoklesne do nižších životních druhů a znovu dostane lidskou podobu. Existuje 8    400    000 životních druhů, ale oddaný, který poklesl, zaručenĕ získá lidské tĕlo. Když si je človĕk vĕdom Kršny, má zaručené dobré zrození v příštím životĕ, a když dosáhne v tomto životĕ plného vĕdomí Kršny, nenarodí se znovu a půjde ke Kršnovi. To je skutečný cíl lidského života. Proč se znovu rodit v bohaté nebo bráhmanské rodinĕ? Takové zrození je riskantní, protože nám nic nezaručuje. Bohatí lidé se často o vĕdomí Kršny ani trochu nezajímají a lidé z bráhmanských rodin bývají nafoukaní a myslí si: „Jsem bráhman. Narodil jsem se ve vznešené rodinĕ.“ Taková mentalita je přivede k poklesnutí. Říká se, že pýcha předchází pád. Vaišnava je od přírody velice pokorný.

These are the chances one takes when one becomes a human being. Kṛṣṇa is personally advising us to take up the opportunities offered by the Kṛṣṇa consciousness movement. We should take them and not run the risk of committing spiritual suicide.

To jsou možnosti, které má živá bytost v lidském tĕle. Kršna nám Osobnĕ radí, abychom využili příležitosti, kterou nám nabízí hnutí pro vĕdomí Kršny. Mĕli bychom se jí chopit a neriskovat nebezpečí duchovní sebevraždy.

This is the process for understanding the Absolute Truth, the Supreme Person, the Supreme Being. In the Absolute, there are no contradictions. Kṛṣṇa’s name, form, activities, paraphernalia and attributes are identical with Kṛṣṇa. This is the meaning of absolute. There is no difference between Kṛṣṇa’s form and Kṛṣṇa. Kṛṣṇa’s hands and Kṛṣṇa’s legs are nondifferent. In the material world, there is a difference between our left hand and our right hand, between the nose and the ear, but these dualities do not exist in Kṛṣṇa. This is the meaning of absolute. As stated in Brahma-saṁhitā (5.32):

Takto můžeme porozumĕt Absolutní Pravdĕ, Nejvyšší Osobĕ, Nejvyšší Bytosti. V Absolutním nejsou žádné rozpory. Kršnovo jméno, Jeho podoba, činnosti, příslušenství a vlastnosti jsou s Ním totožné. To je význam slova „absolutní“. Mezi Kršnovou podobou a Kršnou není žádný rozdíl. Kršnovy ruce a Kršnovy nohy jsou jedno a totéž. V hmotném svĕtĕ existuje rozdíl mezi pravou rukou a levou rukou, mezi nosem a ušima, ale tyto duality se Kršny netýkají. To znamená být absolutní. V Brahma-sanhitĕ (5.32) se říká:

aṅgāni yasya sakalendriya-vṛttimanti
paśyanti pānti kalayanti ciraṁ jaganti
ānanda-cinmaya-sad-ujjvala-vigrahasya
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi
aṅgāni yasya sakalendriya-vṛttimanti
paśyanti pānti kalayanti ciraṁ jaganti
ānanda-cinmaya-sad-ujjvala-vigrahasya
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi

“I worship Govinda, the primeval Lord, whose transcendental form is full of bliss, truth and substantiality, and is thus full of the most dazzling splendor. Each of the limbs of that transcendental figure possesses, in Himself, the full-fledged functions of all the organs, and eternally sees, maintains and manifests the infinite universes, both spiritual and mundane.” The different parts of our bodies serve different purposes, but any limb of Kṛṣṇa’s body can serve any purpose. Kṛṣṇa can eat through His eyes, or Kṛṣṇa can go somewhere simply by thinking. The Absolute is advaita. There is no duality in the Absolute. Everything is one.

„Uctívám prvotního Pána Góvindu, Jehož transcendentální podoba je plná blaženosti, pravdy a reality a vydává oslnivou záři. Každá část Jeho transcendentálního tĕla může vykonávat funkce všech ostatních orgánů a vĕčnĕ vidí, udržuje a vytváří nekonečné vesmíry, duchovní i hmotné.“ Různé části na našem tĕle slouží k určitým účelům, ale jakákoliv část Kršnova tĕla může vykonávat libovolné funkce. Kršna může jíst očima a může jít nĕkam pouze tím, že na to pomyslí. Absolutní je advaita. V Absolutním nejsou duality. Vše je jednotné.

Our material disease lies in wanting to satisfy our senses. We have stated before that advancement of civilization means advancement of sense gratification, but bhakti means just the opposite. As long as we are interested in sense gratification, there is no question of bhakti. We have to reduce our tendency for sense gratification and increase our devotional activities. We have also stated that material bondage means accepting one body and creating another. Kṛṣṇa, through nature, will give us full facility to enjoy our senses. Presently in the Western countries it has become fashionable to run around naked. Therefore nature will give these people an opportunity to stand naked like trees for many years. Why are we receiving different bodies? Because we have different tendencies for sense gratification. We actually have to come to detest sense gratification before our spiritual life begins. This is made possible through bhakti. Although Kṛṣṇa is beyond our vision, He has agreed to be seen by us through the arcā-vigraha, the Deity. We should not think that the Deity is made of stone. Even if it is stone, we should think that Kṛṣṇa has made Himself visible before us like a stone because we cannot see beyond stone. That is Kṛṣṇa’s mercy. Because our eyes and other senses are imperfect, we cannot see Kṛṣṇa present everywhere in His original spiritual form. Because we are imperfect, we see the difference between things spiritual and material, but Kṛṣṇa, being absolute, knows no such distinctions. He can become spiritual or material, however He likes, and it does not make any difference to Him. Being almighty and omnipotent, Kṛṣṇa can change matter into spirit and spirit into matter. Therefore we should not think, as the atheists do, that we are worshiping idols. Even if it is an idol, it is still Kṛṣṇa. That is the absolute nature of Kṛṣṇa. Even if we think that the Deity is a stone, or a piece of metal or some wood, He is still Kṛṣṇa. The understanding of this requires bhakti on our part. If we are a little thoughtful and philosophical, and if we are at all inclined toward bhakti, we can understand that Kṛṣṇa is present in stone.

Naše hmotná nemoc spočívá v tom, že chceme uspokojit své smysly. Mluvili jsme o tom, že pokrok civilizace znamená pokrok ve smyslovém požitku, ale bhakti znamená pravý opak. Pokud nás bude zajímat smyslový požitek, nepřipadá bhakti v úvahu. Musíme zmenšit svůj sklon ke smyslovému požitku a rozvinout svoji oddanou službu. Také jsme mluvili o tom, že hmotné zapletení znamená mít jedno tĕlo a vytvářet si další. Kršna nám prostřednictvím přírody dává možnost si svými smysly naplno užívat. V současné dobĕ se v západních zemích stává módní chodit bez šatů a příroda k tomu dá tĕmto tĕmto lidem možnost    —    jako stromy budou stát bez šatů po mnoho let. Proč dostáváme různá tĕla? Protože máme různé sklony k smyslovému požitku. Než začneme duchovní život, musíme mít odpor k smyslovému požitku, a toho je možné dosáhnout prostřednictvím bhakti. Kršnu nejsme schopni vidĕt, a proto nám umožnil, abychom Ho vidĕli prostřednictvím Božstva (arcā-vigraha). Nesmíme si myslet, že Božstvo je kámen. Božstvo může být kamenné, ale mĕli bychom se na Nĕj dívat tak, že nám Kršna umožnil, abychom Ho spatřili v této kamenné podobĕ, protože nic jiného nejsme schopni vidĕt. Je to Kršnova milost. Naše oči a ostatní smysly jsou nedokonalé, a proto nemůžeme vidĕt Kršnu všude v Jeho původní duchovní podobĕ. Protože jsme nedokonalí, vidíme rozdíl mezi vĕcmi duchovními a hmotnými, ale Kršna takové rozdíly nezná, protože je absolutní. Může být duchovní nebo hmotný, jak se Mu zlíbí, a nijak Ho to nezmĕní ani neovlivní. Kršna je všemocný a všemohoucí a může zmĕnit hmotu v ducha a ducha v hmotu. Proto bychom si nemĕli jako ateisté myslet, že uctíváme modly. Dokonce i jako modla je to stále Kršna. To je Kršnova absolutní povaha. Nĕkdo si možná myslí, že Božstvo je kámen, železo nebo kus dřeva. Přesto je to ale stále Kršna. K této vizi je potřeba bhakti. S trochou bhakti, inteligence a filozofického zázemí můžeme pochopit, že Kršna je přítomen i v kameni.

Actually, nothing is different from Kṛṣṇa because everything is Kṛṣṇa’s energy. The Māyāvādī philosophers say that since everything is God, the personality of Kṛṣṇa is finished. But actually Kṛṣṇa is Kṛṣṇa, and at the same time He is everything. We can understand this by bhakti, but not by any other process. When a bhakta sees a tree, he sees Kṛṣṇa. As explained in Caitanya-caritāmṛta (Madhya 8.274):

Ve skutečnosti se od Kršny nic neliší, protože všechno je Kršnova energie. Májávádští filozofové říkají, že když je Bůh všechno, nemůže být osoba. Ale Kršna je Kršna a zároveň je také vším. To můžeme pochopit jedinĕ pomocí bhakti. Vidí-li bhakta strom, vidí Kršnu. V Čaitanja-čaritámrtĕ (Madhja 8.274) je vysvĕtleno:

sthāvara jaṅgama dekhe, nā dekhe tāra mūrti
sarvatra haya nija iṣṭa-deva-sphūrti
sthāvara jaṅgama dekhe, nā dekhe tāra mūrti
sarvatra haya nija iṣṭa-deva-sphūrti

The advanced devotee does not see living entities as moving and not moving. He sees Kṛṣṇa. This is also stated in the Brahma-saṁhitā (5.38):

Pokročilý oddaný nevidí živé bytosti jako pohyblivé a nehybné. Vidí jen Kršnu. Totéž říká Brahma-sanhitá (5.38):

premāñjana-cchurita-bhakti-vilocanena
santaḥ sadaiva hṛdayeṣu vilokayanti
premāñjana-cchurita-bhakti-vilocanena
santaḥ sadaiva hṛdayeṣu vilokayanti

Because his eyes are always smeared with the ointment of devotion, the devotee always sees Kṛṣṇa and nothing else. He sees Kṛṣṇa and Kṛṣṇa’s energy everywhere. For instance, if you love your child, when you see your child’s shoe, you immediately see your child. Or if you see your child’s toy, you immediately see your child and hear his voice. Similarly, if we have actually developed love of Kṛṣṇa, nothing exists but Kṛṣṇa. When our love for Kṛṣṇa is actually developed, whatever we see, we will see Kṛṣṇa.

Oči oddaného jsou neustále potřeny mastí oddanosti, a proto neustále vidí Kršnu a nic jiného. Všude vidí Kršnu a Jeho energii. Řeknĕme, že máte velice rádi své dítĕ. Když uvidíte jeho malé boty, vidíte ve skutečnosti své dítĕ. Když uvidíte jeho hračku, vidíte své dítĕ a slyšíte jeho hlas. Když rozvinete lásku ke Kršnovi, bude pro vás existovat pouze Kršna. Když se rozvine naše láska ke Kršnovi, uvidíme Kršnu všude, kam se podíváme.

Unless one is advanced in kṛṣṇa-prema, love of Kṛṣṇa, he cannot see or understand. By the blunt material senses, we cannot even understand the name of Kṛṣṇa. People are always asking, “Why are these people chanting Hare Kṛṣṇa?” They cannot understand, although Kṛṣṇa realization begins with the name. The name of Kṛṣṇa and Kṛṣṇa are nondifferent, but we cannot realize this intellectually. We have to practice chanting Hare Kṛṣṇa to realize it. When we actually advance in devotional service and chant the Hare Kṛṣṇa mahā-mantra offenselessly, we will realize that Kṛṣṇa and His name are nondifferent. Thus kṛṣṇa-bhakti begins with the tongue, for we can utilize the tongue to chant, and to taste kṛṣṇa-prasāda. In this way we can become a Kṛṣṇa bhakta.

Ten, kdo neví, co je kṛṣṇa-premā, láska ke Kršnovi, nic neuvidí ani nepochopí. Pomocí svých slepých hmotných smyslů nedokážeme pochopit ani Kršnovo jméno. Lidé se stále ptají: „Proč tihle lidé neustále zpívají Haré Kršna?“ Nemohou to pochopit, i když realizace Kršny začíná realizací jména. Jméno Kršny a Kršna jsou totožní, ale nemůžeme to realizovat na intelektuální úrovni. K této realizaci potřebujeme zpívat Haré Kršna. Když pokročíme v oddané službĕ a začneme zpívat Haré Kršna bez přestupků, zrealizujeme, že Kršna a Jeho jméno se od sebe neliší. Kṛṣṇa-bhakti začíná od jazyka. S pomocí jazyka můžeme zpívat Haré Kršna a ochutnávat Kršnovo prasádam. Tak se z nás mohou stát Kršnovi oddaní.

When we see the Deity of Kṛṣṇa in the temple, we should think that the Deity is Kṛṣṇa. In this way Kṛṣṇa has agreed to be seen by us and even dressed by us. However, if we think of Kṛṣṇa’s virāṭ-rūpa, His universal form, what can we do? How can we dress the virāṭ-rūpa? His many heads cover the sky, and we cannot even conceive of Him. Kṛṣṇa can become bigger than the biggest and smaller than the smallest. Therefore this verse states: bhaktyā pumāñ jāta-virāga aindriyāt. The more we serve Kṛṣṇa, give Him things to eat and dress Him nicely, the less we become interested in our own bodies. In the material world everyone is very busy dressing himself very nicely in order to be sexually attractive, but if we try to dress Kṛṣṇa nicely, we will forget our own material dress. If we feed Kṛṣṇa nice food, we will forget to satisfy our own tongue by going to this or that restaurant.

Když vidíme Božstvo Kršny v chrámu, mĕli bychom si myslet, že Božstvo je Kršna. Kršna souhlasil s tím, že Ho můžeme vidĕt jako Božstvo a že Ho můžeme dokonce i oblékat. Budeme-li však přemýšlet o Kršnovĕ virát-rúpĕ, Jeho vesmírné podobĕ, jak jí můžeme sloužit? Jak bychom mohli oblékat virát-rúpu? Její hlavy pokrývají oblohu a nedokážeme si ji ani představit. Kršna může být nejvĕtší z nejvĕtších a nejmenší z nejmenších. Proto se v tomto verši říká: bhaktyā pumāñ jāta-virāga aindriyāt. Čím více sloužíme Kršnovi, dáváme Mu více jídla a pĕknĕ Ho oblékáme, tím ménĕ se budeme zajímat o svá tĕla. V hmotném svĕtĕ se každý pečlivĕ obléká, aby byl co nejvíce sexuálnĕ přitažlivý, ale když se budeme snažit pĕknĕ oblékat Kršnu, zapomeneme na své hmotné šaty. Když budeme nabízet Kršnovi dobré jídlo, přestaneme přemýšlet, ve které restauraci nejlépe uspokojíme svůj jazyk.

Kṛṣṇa was teaching Bhagavad-gītā, and Arjuna was seeing Him face to face, but seeing Kṛṣṇa and reading Bhagavad-gītā are the same. Some people say that Arjuna was fortunate to have seen Kṛṣṇa face to face and take instructions from Him, but Kṛṣṇa can be seen immediately, provided one has the eyes to see. There is the example in Caitanya-caritāmṛta of a brāhmaṇa in South India who was reading Bhagavad-gītā although he was illiterate. The people in the neighborhood knew that he was illiterate, and they made jokes, asking him, “Well, how is it you are reading Bhagavad-gītā?” One day Caitanya Mahāprabhu happened to be in a temple nearby, and He could understand that this man was a devotee. He therefore approached him and asked, “My dear brāhmaṇa, what are you reading?” The brāhmaṇa replied, “I am reading Bhagavad-gītā, or, rather, I am trying to read Bhagavad-gītā. I happen to be illiterate, but my guru-mahārāja has said that I must read the eighteen chapters of Bhagavad-gītā daily. I am simply trying to carry out his order, and therefore I am opening and closing the pages.” Caitanya Mahāprabhu then said, “I see that you are crying sometimes. Why is this?” The brāhmaṇa replied, “Yes, I am crying because when I take up this book, I see a picture of Kṛṣṇa driving Arjuna’s chariot. Śrī Kṛṣṇa is so kind that He has accepted the position of a servant to His devotee. Therefore when I see this picture, I weep.” Lord Caitanya Mahāprabhu then immediately embraced the brāhmaṇa and said, “You have actually read Bhagavad-gītā.

Kršna přednášel Bhagavad-gítu a Ardžuna Ho vidĕl tváří v tvář. Číst Bhagavad-gítu a vidĕt Kršnu je totéž. Nĕkteří lidé říkají, že Ardžuna mĕl velkou výhodu, že vidĕl Kršnu tváří v tvář a učil se přímo od Nĕj, ale každý může okamžitĕ vidĕt Kršnu, jestliže má oči k vidĕní. V Čaitanja-čaritámrtĕ se píše o jednom bráhmanovi z Jižní Indie, který četl Bhagavad-gítu, přestože byl negramotný. Lidé z okolí vĕdĕli, že neumí číst, a dĕlali si z nĕj žerty: „Co ses dočetl v Bhagavad-gítĕ?“ Ale Čaitanja Maháprabhu byl právĕ v nedalekém chrámu a vĕdĕl, že to byl oddaný. Proto za ním šel a zeptal se: „Můj drahý bráhmane, co to čteš?“ Bráhman odpovĕdĕl: „Čtu Bhagavad-gítu, nebo spíše se ji snažím číst. Jsem negramotný, ale můj guru-mahárádž mi řekl, abych četl každý den všech osmnáct kapitol Bhagavad-gíty. Snažím se následovat jeho pokyny, a proto obracím listy a snažím se číst.“ Čaitanja Maháprabhu se ho zeptal: „Vidím, že nĕkdy pláčeš. Proč?“ „Pláču,“ odpovĕdĕl bráhman, „protože na obrázku pokaždé uvidím Kršnu, jak řídí Ardžunův válečný vůz. Šrí Kršna je tak laskavý, že souhlasil s tím, že bude sloužit Svému oddanému. Když vidím ten obrázek, začnou mi téci z očí slzy. “ Čaitanja Maháprabhu ho okamžitĕ objal a řekl: „Ty jsi ve skutečnosti přečetl Bhagavad-gítu.“

It is not that a wealth of education is required. One does not even have to understand the language. The only ingredient needed is bhakti, love. If one becomes a pure bhakta, he will forget all material sense enjoyment. Being a bhakta doesn’t simply mean wearing tilaka and robes. One is not a bhakta if he has a taste for material sense enjoyment. A true bhakta wants to satisfy not his senses but the senses of Kṛṣṇa. That is the spiritual world. In the spiritual world, Vṛndāvana, everyone – mother Yaśodā, Nanda Mahārāja, Śrīmatī Rādhārāṇī, the gopīs, the cowherd boys, Śrīdāmā, Sudāmā, the land, the water, the trees, the birds – all are trying to satisfy Kṛṣṇa. That is the real meaning of Vṛndāvana. When Kṛṣṇa left Vṛndāvana for Mathurā, everyone in Vṛndāvana fell dead out of separation from Him. Similarly, we can always live in Vṛndāvana, in Vaikuṇṭha, if we are mad after Kṛṣṇa. This is the teaching of Caitanya Mahāprabhu, and He illustrated this by His very life. When He was in Jagannātha Purī, He was always mad after Kṛṣṇa day and night. The last twelve years of His life were passed in madness. Sometimes He threw Himself into the ocean, and He wandered about like a madman. Of course, this is not possible for ordinary living entities. However, if we become bhaktas, we will find intelligence behind everything in the creation. If we take a flower and see its constitution, how it is made and how its colors are displayed and how it comes into existence, we can see Kṛṣṇa. We can see how Kṛṣṇa has created such a beautiful thing so intelligently. We should not consider like rascals that such a thing has come into being automatically. Fools cannot see, but those who are intelligent can see that the hand of the Supreme Lord is in everything within the creation. Īśāvāsyam idaṁ sarvam.

Není třeba bohatství ani vzdĕlání. Nemusíme dokonce ani znát jazyk. Jediné, co je nutné, je bhakti, láska. Když se z človĕka stane čistý bhakta, oddaný, zapomene na všechen hmotný smyslový požitek. Bhaktou se človĕk nestane tak, že si oblékne určité šaty a udĕlá si tilak. Bhakta nemůže mít chuť na hmotný smyslový požitek. Skutečný bhakta nechce uspokojovat své smysly, chce uspokojovat Kršnovy smysly. To je duchovní svĕt. V duchovním svĕtĕ, ve Vrndávanu, se všichni snaží uspokojit Kršnu: matka Jašódá, Nanda Mahárádž, Šrímatí Rádhárání, gópí, pasáčci, Šrídám, Sudám, zemĕ, voda, stromy, ptáci. To je skutečný Vrndávan. Když Kršna odešel z Vrndávanu do Mathury, všichni padli na zem jako mrtví, protože cítili nesmírnĕ intenzivní pocit odloučení. Podobnĕ můžeme žít ve Vrndávanu, na Vaikuntĕ i my, budeme-li po Kršnovi takto šílet. To je učení Čaitanji Maháprabhua, které kázal Svým vlastním životem. Když byl v Džagannáth Purí, šílel po Kršnovi dnem i nocí. V takovém šílenství prožil posledních dvanáct let Svého života. Nĕkdy se rozbĕhl do oceánu a nĕkdy se toulal po okolí jako blázen. Obyčejné živé bytosti této úrovnĕ nemohou dosáhnout, ale když se staneme oddanými, uvidíme vyšší inteligenci za celým stvořením. Když uvidíme kvĕtinu a budeme se dívat, jak vypadá, jak byla vytvořena a jaké má barvy, můžeme vidĕt Kršnu. Uvidíme, s jakou inteligencí Kršna všechno stvořil. Nebudeme si myslet, že tak krásná vĕc vznikla sama od sebe, jak prohlašují namyšlení materialisté. Hlupáci to nevidí, ale inteligentní lidé mohou vidĕt ruku Pána za vším v celém stvoření. Īśāvāsyam idaṁ sarvam.

Actually, nothing comes about automatically. Everything comes about through the intelligence of Kṛṣṇa, through His fine and accurate powers. If we paint a picture of a flower, we have to arrange many facets, and still the picture will not be absolutely perfect. Yet the flower created by Kṛṣṇa has come out perfectly. What rascal can say that there is no brain behind it? Kṛṣṇa specifically says that we should not think that prakṛti, nature, is working automatically. He says, “Nature is working under My direction.” One simply has to develop the eyes to see how these things are going on. This is possible if we engage the senses in the service of Kṛṣṇa. We first of all must engage the tongue in chanting Hare Kṛṣṇa and in eating bhagavat-prasāda. Nothing else is required. Therefore the Kṛṣṇa consciousness movement is distributing prasāda and engaging people in chanting the Hare Kṛṣṇa mahā-mantra.

Nic nemůže vzniknout samo od sebe. Všechno bylo stvořeno Kršnovou inteligencí prostřednictvím Jeho přesnĕ pracujících energií. Když chceme namalovat obrázek kvĕtiny, musíme namalovat mnoho detailů, a přesto náš obrázek nebude nikdy dokonalý. Ale kvĕtina, kterou Kršna stvořil, je naprosto dokonalá. Jaký blázen se odvažuje tvrdit, že za vším nestojí mozek? Kršna nás zvláštĕ upozorňuje, abychom si nemysleli, že příroda, prakṛti, jedná automaticky. Říká: „Příroda pracuje pod Mým dohledem.“ Musíme se pouze naučit vidĕt, jak se vĕci mají, a to je možné, když zamĕstnáme své smysly ve službĕ Kršnovi. Nejprve musíme zamĕstnat jazyk zpíváním Haré Kršna a jedením bhagavat-prasádam. Nic jiného není potřeba. Proto se hnutí pro vĕdomí Kršny snaží rozdávat prasádam a učit lidi zpívat Haré Kršna mahá-mantru.

TEXT 27

TEXT 27

asevayāyaṁ prakṛter guṇānāṁ
jñānena vairāgya-vijṛmbhitena
yogena mayy arpitayā ca bhaktyā
māṁ pratyag-ātmānam ihāvarundhe
asevayāyaṁ prakṛter guṇānāṁ
jñānena vairāgya-vijṛmbhitena
yogena mayy arpitayā ca bhaktyā
māṁ pratyag-ātmānam ihāvarundhe

Thus by not engaging in the service of the modes of material nature but by developing Kṛṣṇa consciousness, knowledge in renunciation, and by practicing yoga, in which the mind is always fixed in devotional service unto the Supreme Personality of Godhead, one achieves My association in this very life, for I am the Supreme Personality, the Absolute Truth.

Človĕk, který přestane sloužit kvalitám hmotné přírody a začne rozvíjet vĕdomí Kršny, poznání spojené s odříkáním, a provádĕt jógu, při které je mysl neustále soustředĕna na Nejvyšší Osobnost Božství, dospĕje již v tomto životĕ do Mé společnosti, neboť Já jsem Nejvyšší Osobnost, Absolutní Pravda.

When one engages in the nine different processes of bhakti-yoga enunciated in authoritative scriptures, such as hearing (śravaṇam), chanting (kīrtanam), remembering, worshiping, praying and offering personal service – either in one of them or two or three or all of them – he naturally has no opportunity to engage in the service of the three modes of material nature. Unless one has good engagements in spiritual service, it is not possible to become detached from material service. Those who are not devotees, therefore, are interested in so-called humanitarian or philanthropic work, such as opening a hospital or charitable institution. These are undoubtedly good works in the sense that they are pious activities, and the performer may get some opportunities for sense gratification, either in this life or in the next. Devotional service, however, is beyond the boundary of sense gratification. It is a completely spiritual activity. When one engages in the spiritual activities of devotional service, he does not engage in sense gratificatory activities. Kṛṣṇa conscious activities are performed not blindly but with the perfect understanding of knowledge and renunciation. This kind of yoga practice, in which the mind is always fixed upon the Supreme Personality of Godhead in devotion, results in liberation in this very life. The person who performs such acts gets in touch with the Supreme Personality of Godhead. Lord Caitanya, therefore, approved the process of hearing from realized devotees about the pastimes of the Lord. It does not matter to what mundane category the audience belongs. If one meekly and submissively hears about the activities of the Lord from a realized soul, he will be able to conquer the Supreme Personality of Godhead, who is unconquerable by any other process. Hearing and associating with devotees are the most important functions for self-realization.

Když se človĕk podle pokynů autoritativních písem vĕnuje devíti způsobům bhakti-jógy, jako je naslouchání (śravaṇam), opĕvování (kīrtanam), vzpomínání, uctívání, modlení se a prokazování osobních služeb    —    když dĕlá jeden, dva nebo všechny najednou    —    pak přirozenĕ nemá možnost sloužit třem kvalitám hmotné přírody. Pokud človĕk není dobře zamĕstnán v duchovní službĕ, nebude schopen vymanit se z hmotné služby. Neoddaní se často zabývají takzvanou dobročinnou nebo lidumilnou prací a otevírají nemocnice nebo zakládají charitativní organizace. Jsou to nepochybnĕ záslužné zbožné činy a přinesou jistĕ dobrou odplatu v podobĕ smyslového požitku buď v tomto životĕ, nebo v příštím. Oddaná služba však stojí vysoko nad smyslovým požitkem. Je to zcela duchovní činnost. Ten, kdo oddanĕ slouží, se nechce zamĕstnávat ničím, co se týká smyslového požitku. Oddaná služba se nevykonává slepĕ, ale s dokonalým chápáním skutečného poznání a odříkání. Tento druh jógy, při kterém je mysl neustále s oddaností soustředĕna na Nejvyšší Osobnost Božství, přináší vysvobození již v tomto životĕ. Lidé, kteří jednají tímto způsobem, jsou ve styku s Nejvyšší Osobností Božství. Šrí Čaitanja proto schvaloval naslouchání o Pánových zábavách od realizovaných oddaných. Nezáleží na tom, do jaké třídy nebo skupiny posluchači náleží. Když budeme se skromností a pokorou naslouchat vyprávĕním realizovaných duší o Pánových zábavách, budeme moci porazit Nejvyššího Pána, kterého nelze přemoci žádným jiným způsobem. Naslouchání a společnost oddaných jsou nejdůležitĕjší prostředky k dosažení seberealizace.

In Goloka Vṛndāvana, the living entities are serving Kṛṣṇa as friends, cowherd boys, gopīs, lovers, fathers, mothers and so on. Even the trees, water, flowers, land, calves and cows serve Kṛṣṇa in Goloka Vṛndāvana. This is also our business, but somehow or other we do not like to serve Kṛṣṇa; therefore we have been put into the service of māyā, in the three modes of material nature. When a criminal does not like to obey the laws of the state, he is placed into prison and forced to abide by the laws. Our constitutional position is to render service to Kṛṣṇa as His part and parcel, and as soon as we refuse to render Him service, māyā is immediately there to capture us and say, “Serve me.” It is not our nature to become master. Even if we become master, we will not be happy, because that is artificial. For instance, if the hand thinks, “Oh, now I have some nice sweets. Now I can eat,” the hand will ultimately be frustrated. It is the duty and nature of the hand to place the food in the mouth. In this way the hand is nourished; otherwise everything is spoiled. Similarly, we are part and parcel of Kṛṣṇa, and our business is to satisfy Kṛṣṇa. From the Vedas we understand that God, who is one, has become many. We are the many parts and parcels of Kṛṣṇa. Svāṁśas are His personal expansions, and we are His differential expansions, vibhinnāṁśas. In any case, all expansions are meant to serve Kṛṣṇa. This is explained in the Caitanya-caritāmṛta (Ādi 5.142): ekale īśvara kṛṣṇa, āra saba bhṛtya. “Lord Kṛṣṇa alone is the supreme controller, and all others are His servants.”

Na Gólóce Vrndávanĕ slouží živé bytosti Kršnovi jako přátelé, pasáčci, gópí, milenky, otcové, matky a podobnĕ. Dokonce i stromy, voda, kvĕtiny, zemĕ, telata a krávy tam slouží Kršnovi. Sloužit Kršnovi přísluší i nám, ale my se k tomu příliš nemáme. Proto jsme byli svĕřeni do rukou máji a musíme jí sloužit podle tří kvalit hmotné přírody. Když zločinec neuposlechne zákony státu, je uvržen do vĕzení a k poslušnosti je donucen. Naše přirozené postavení je sloužit Kršnovi jako Jeho nedílné části, a jakmile Mu odmítneme sloužit, okamžitĕ se objeví májá, která nás pohltí a řekne: „Služ mi.“ Být pánem pro nás není přirozené. I když se jím staneme, nepřinese nám to štĕstí, protože je to nepřirozené. Když si ruka myslí: „Teď držím moc dobré sladkosti. Sním je sama,“ bude nakonec zklamaná. Povinností ruky je dávat jídlo do úst. Pak dostane živiny i ruka. Je to pro ni přirozené a prospĕšné, ale když to neudĕlá, přijde všechno nazmar. My jsme nedílné části Kršny a naší povinností je uspokojit Ho. S pomocí Véd můžeme pochopit, že Bůh, který je jeden jediný, se expandoval na mnoho částí. Do kategorie svāṁśa patří Jeho osobní expanze a my jsme Jeho odlišené expanze, vibhinnāṁśa. Všechny Jeho expanze jsou určeny k tomu, aby Mu sloužily. Vysvĕtluje to Čaitanja-čaritámrta (Ádi 5.142): ekale īśvara kṛṣṇa, āra saba bhṛtya. „Pán Kršna je svrchovaný vládce a všichni ostatní jsou Jeho služebníci.“

It is our natural propensity to enjoy ourselves with Kṛṣṇa. As stated before, Kṛṣṇa is ānanda-maya, and, being part and parcel of Kṛṣṇa, we are also ānanda-maya. Now we are seeking ānanda (bliss) in different atmospheres. Because we have a little independence, we have decided to go to the prison house of material nature and try to serve our senses instead of Kṛṣṇa. Now we have to learn how to forget to serve this material nature, and that process is bhakti-mārga, the path of devotional service. When we come to the understanding that we are actually no one’s servant but Kṛṣṇa’s, we attain self-realization. We must come to this understanding not by sentiment but by real knowledge. After many births and deaths, when one realizes that vāsudevaḥ sarvam iti – Vāsudeva is all – he surrenders unto Kṛṣṇa. This is real knowledge – jñāna and vairāgya, knowledge and detachment from material things.

Užívat si s Kršnou je pro nás přirozené. Kršna je ānanda-maya a my jsme jakožto Jeho části také ānanda-maya. Nyní hledáme ánandu (blaženost) v jiném svĕtĕ. Máme nepatrnou nezávislost a rozhodli jsme se jít do hmotného svĕta a namísto Kršnovi sloužit svým smyslům. Nyní se musíme naučit přestat sloužit hmotné přírodĕ; k tomu nám pomůže bhakti-mārga, cesta oddané služby. Když pochopíme, že nejsme služebníci nikoho jiného než Kršny, dosáhneme seberealizace. Musíme tomu skutečnĕ porozumĕt a nebrat to jen sentimentálnĕ. Ten, kdo po mnoha a mnoha zrozeních realizuje vāsudevaḥ sarvam iti    —    že Vásudéva je všechno    —    se odevzdá Kršnovi. To je skutečné poznání    —    jñāna a vairāgya, poznání a odpoutanost od hmotných vĕcí.

Once one engages fully in Kṛṣṇa’s service, he comes to the brahma-bhūta platform. Presently we are on the māyā-bhūta platform, identifying ourselves with māyā and working according to the modes of material nature. However, when one comes to the realization that he is spirit (ahaṁ brahmāsmi), he will immediately become happy.

Ten, kdo je plnĕ zamĕstnaný ve službĕ Kršnovi, se ocitá na úrovni brahma-bhūta. V současnosti jsme na úrovni māyā-bhūta a ztotožňujeme se s májou a jednáme podle kvalit hmotné přírody. Když se dostaneme na úroveň realizace duše (ahaṁ brahmāsmi), budeme okamžitĕ šťastni.

Under the modes of material nature, we are being carried away by the waves of material nature, and we have no control over where we are going. Bhaktivinoda Ṭhākura has stated: māyāra vaśe, yāccha bhese’, khāccha hābuḍubu, bhāi. We are like straws on the waves of the ocean, and we are fully under the control of the waves. Atheists shudder when they think that there is a next life, because their lives are sinful and they fear punishment in the next. There is a Bengali proverb about a person who thought, “I have committed so many sinful acts that Yamarāja will come and punish me. How can I avoid him?” Thinking about this some time, he decided, “Let me smear my body with stool. Then Yamarāja will not touch me.” However, this is simply foolishness. We are under the control of māyā, material nature, and it is not possible to avoid it. We have become infected by the disease of material nature, and no artificial means will save us. There is no way out other than surrender to Kṛṣṇa. Kṛṣṇa says that He will save us, even though we are very sinful.

Podle kvalit hmotné přírody budeme unášeni na vlnách hmotné přírody a nebudeme vĕdĕt kam. Bhaktivinód Thákur říkal: māyāra vaśe, yāccha bhese', khāccha hābuḍubu, bhāi. Jsme jako stébla na hladinĕ oceánu, která jsou bezmocnĕ unášena na vlnách. Ateisté se třesou strachy při pomyšlení na příští život, protože žijí hříšnĕ a bojí se trestu, který je čeká. V Bengálsku mají přísloví o človĕku, který si myslel: „Dopustil jsem se mnoha hříchů a Jamarádž si pro mĕ přijde a potrestá mĕ. Jak před ním uteču?“ a nakonec se rozhodl: „Pomažu tĕlo výkaly a Jamarádž se mĕ ani nedotkne.“ Je to jednoduše hloupost. Jsme ovládáni májou, hmotnou přírodou, a nemůžeme se tomu vyhnout. Nakazili jsme se nemocí hmotné přírody a žádnými umĕlými prostředky se nemůžeme zachránit. Neexistuje jiná možnost úniku než se odevzdat Kršnovi. Kršna říká, že nás zachrání, přestože jsme velice hříšní.

If we turn our attention to Kṛṣṇa’s service, to bhakti-yoga, we can force ourselves to give up all anarthas, unwanted things. We should get up early in the morning and engage ourselves in the service of Kṛṣṇa; then gradually we will forget the service of māyā. Bhakti-yoga is so strong that if we engage in it, māyā’s service will automatically be negated. This is called vairāgya.

Když svou pozornost upneme na službu Kršnovi, bhakti-jógu, můžeme se zbavit nechtĕných návyků (anartha). Mĕli bychom vstávat brzy ráno a zamĕstnat se nĕjakou službou pro Kršnu, a tak postupnĕ zapomeneme na službu máji. Bhakti-jóga je tak silná, že nám pomůže okamžitĕ přestat sloužit máji. Tomu se říká vairāgya.

Kṛṣṇa is the original puruṣa, the original spirit, the original person. Everything has come from Kṛṣṇa, and therefore He is purāṇa, the oldest. No one is older than Kṛṣṇa, but He is always young. That is Bhagavān. He is ādi, the original source, the cause of all causes. Yet we never see Kṛṣṇa as an old man. He is always fresh and youthful. Although Kṛṣṇa was a great-grandfather at the Battle of Kurukṣetra, He did not appear any older than a young man of twenty. Kṛṣṇa is always a young boy, and those living entities in the spiritual universe also have spiritual bodies the same as Kṛṣṇa’s. In the Sixth Canto of Śrīmad-Bhāgavatam we read that when the Vaikuṇṭha-dūtas came to take Ajāmila, they were four-handed and very beautiful. In the spiritual world, there are four-handed living entities, and they are all nitya-mukta, eternally liberated.

Kršna je původní puruṣa, původní osoba, původní duše. Všechno z Nĕj pochází, a proto je nejstarší (purāṇa). Nikdo není starší než Kršna, ale On je přesto stále mladý. Je Bhagaván. Je ādi, původní zdroj, příčina všech příčin, ale přesto Ho nikdy neuvidíme jako starce. Je neustále v rozkvĕtu mládí. Při bitvĕ na Kurukšétře byl Kršna již pradĕdem, ale nevypadal starší než dvacetiletý mladík. Kršna je stále mladý a živé bytosti v duchovním vesmíru mají stejná tĕla jako Kršna. V šestém zpĕvu Šrímad-Bhágavatamu se dočteme, jak za Adžámilem přišli Vaikuntha-dútové. Mĕli čtyři ruce a byli velice krásní. V duchovním svĕtĕ existují živé bytosti, které mají čtyři ruce, a všechny jsou nitya-mukta, vĕčnĕ osvobozené.

Unfortunately, we are now prisoners in this material world, and we presently have material bodies. These bodies are changing. Sometimes they are young and sometimes old. However, if we become Kṛṣṇa conscious, we will not get another material body after leaving this body. We will go home, back to Godhead, and attain our original, spiritual body, which is the same kind of beautiful body that Kṛṣṇa, Nārāyaṇa, has. We should take this opportunity to become devotees of Kṛṣṇa by following the processes of bhakti-yoga — śravaṇaṁ kīrtanaṁ viṣṇoḥ smaraṇam . . . pāda-sevanam / arcanam. We can take one or all of the nine processes of devotional service and make our lives successful. Caitanya Mahāprabhu has prescribed the most important process – śravaṇam. We need only hear, and that will make our lives successful.

Naneštĕstí jsme nyní jako vĕzni v hmotném svĕtĕ a máme hmotná tĕla. Tĕla se neustále mĕní. Nĕkdy jsou mladá, a nĕkdy stará. Budeme-li si vĕdomi Kršny, nedostaneme po opuštĕní tohoto tĕla další hmotné tĕlo. Půjdeme zpátky domů, zpátky k Bohu, a dostaneme své původní duchovní tĕlo, které je stejnĕ krásné jako Kršnovo, Nárájanovo. Mĕli bychom využít této příležitosti, stát se oddanými Kršny a provádĕt bhakti-jógu    —    śravaṇaṁ kīrtanaṁ viṣṇoḥ smaraṇaṁ pāda-sevanaṁ arcanam. Můžeme začít s jedním nebo se všemi způsoby oddané služby zároveň a dovést svůj život k dokonalosti. Čaitanja Maháprabhu nám předepsal nejdůležitĕjší metodu    —    śravaṇam. Musíme pouze naslouchat, a tím dosáhneme životní dokonalosti.