Skip to main content

Text 6

Sloka 6

Devanagari

Dévanágarí

श्रीभगीरथ उवाच
साधवो न्यासिन: शान्ता ब्रह्मिष्ठा लोकपावना: ।
हरन्त्यघं तेऽङ्गसङ्गात् तेष्वास्ते ह्यघभिद्धरि: ॥ ६ ॥

Text

Verš

śrī-bhagīratha uvāca
sādhavo nyāsinaḥ śāntā
brahmiṣṭhā loka-pāvanāḥ
haranty aghaṁ te ’ṅga-saṅgāt
teṣv āste hy agha-bhid dhariḥ
śrī-bhagīratha uvāca
sādhavo nyāsinaḥ śāntā
brahmiṣṭhā loka-pāvanāḥ
haranty aghaṁ te ’ṅga-saṅgāt
teṣv āste hy agha-bhid dhariḥ

Synonyms

Synonyma

śrī-bhagīrathaḥ uvāca — Bhagīratha said; sādhavaḥ — saintly persons; nyāsinaḥsannyāsīs; śāntāḥ — peaceful, free from material disturbances; brahmiṣṭhāḥ — expert in following the regulative principles of Vedic scripture; loka-pāvanāḥ — who are engaged in delivering the entire world from a fallen condition; haranti — shall remove; agham — the reactions of sinful life; te — of you (mother Ganges); aṅga-saṅgāt — by bathing in the Ganges water; teṣu — within themselves; āste — there is; hi — indeed; agha-bhit — the Supreme Personality, who can vanquish all sinful activities; hariḥ — the Lord.

śrī-bhagīrathaḥ uvāca — Bhagīratha pravil; sādhavaḥ — svaté osoby; nyāsinaḥ — sannyāsīni; śāntāḥ — klidní, nedotčení rušivými hmotnými vlivy; brahmiṣṭhāḥ — zkušení v dodržování usměrňujících zásad védských písem; loka-pāvanāḥ — kteří vysvobozují celý svět z pokleslého stavu; haranti — odstraní; agham — reakce za hříšný život; te — tebe (matky Gangy); aṅga- saṅgāt — koupelí ve vodě Gangy; teṣu — v nich; āste — je; hi — jistě; agha- bhit — Nejvyšší Osobnost ničící všechny hříchy; hariḥ — Pán.

Translation

Překlad

Bhagīratha said: Those who are saintly because of devotional service and are therefore in the renounced order, free from material desires, and who are pure devotees, expert in following the regulative principles mentioned in the Vedas, are always glorious and pure in behavior and are able to deliver all fallen souls. When such pure devotees bathe in your water, the sinful reactions accumulated from other people will certainly be counteracted, for such devotees always keep in the core of their hearts the Supreme Personality of Godhead, who can vanquish all sinful reactions.

Bhagīratha pravil: “Ti, kdo jsou svatí díky své oddané službě a žijí tedy ve stavu odříkání, bez hmotných tužeb a čistí oddaní, zkušení v následování usměrňujících zásad uvedených ve Védách, jsou vždy slavní a čistého chování a dokáží vysvobodit všechny pokleslé duše. Když se budou koupat ve tvé vodě, určitě to odstraní reakce za nahromaděné hříchy jiných lidí, neboť tito oddaní nosí stále ve svých srdcích Nejvyšší Osobnost Božství, jež ničí všechny hříchy.”

Purport

Význam

Mother Ganges is available to everyone for bathing. Therefore, not only will sinful persons bathe in the Ganges water, but in Hardwar and other holy places where the Ganges flows, saintly persons and devotees will also bathe in the waters of the Ganges. Devotees and saintly persons advanced in the renounced order can deliver even the Ganges. Tīrthī-kurvanti tīrthāni svāntaḥ-sthena gadābhṛtā (Bhāg. 1.13.10). Because saintly devotees always keep the Lord within the core of their hearts, they can perfectly cleanse the holy places of all sinful reactions. Therefore, people in general must always respectfully honor saintly persons. It is ordered that as soon as one sees a Vaiṣṇava, or even a sannyāsī, one should immediately offer respects to such a holy man. If one forgets to show respect in this way, one must observe a fast for that day. This is a Vedic injunction. One must be extremely careful to refrain from committing offenses at the lotus feet of a devotee or saintly person.

V matce Ganze se může koupat každý, je přístupná úplně všem. V její vodě se proto nekoupou jen hříšníci, ale i světci a oddaní, zvláště v Hardváru a na jiných posvátných místech, jimiž Ganga protéká. Oddaní a pokročilé svaté osoby ve stavu odříkání dovedou vysvobodit dokonce i Gangu. Tīrthī-kurvanti tīrthāni svāntaḥ-sthena gadābhṛtā (Bhāg. 1.13.10). Světci nosí Pána stále ve svých srdcích, a proto mohou dokonale očistit posvátná místa od všech reakcí za hříšné činy. Z toho důvodu musí obyčejní lidé vždy ctít svaté osoby. Existuje nařízení, že jakmile člověk uvidí vaiṣṇavu nebo i jakéhokoliv sannyāsīna, ihned má tomuto svatému muži vzdát úctu. Pokud na to zapomene, musí se ten den postit. To přikazují Védy. Každý si musí dávat velký pozor, aby se nedopouštěl přestupků u lotosových nohou oddaného či svaté osoby.

There are methods of prāyaścitta, or atonement, but they are inadequate to cleanse one of sinful reactions. One can be cleansed of sinful reactions only by devotional service, as stated in regard to the history of Ajāmila:

Existují sice metody odčinění (prāyaścitta), ale očistit člověka od reakcí za jeho hříchy samy o sobě nesvedou. To může jedině oddaná služba, jak je uvedeno v souvislosti s příběhem Ajāmila:

kecit kevalayā bhaktyā
vāsudeva-parāyaṇāḥ
aghaṁ dhunvanti kārtsnyena
nīhāram iva bhāskaraḥ
kecit kevalayā bhaktyā
vāsudeva-parāyaṇāḥ
aghaṁ dhunvanti kārtsnyena
nīhāram iva bhāskaraḥ

“Only a rare person who has adopted complete, unalloyed devotional service to Kṛṣṇa can uproot the weeds of sinful actions with no possibility that they will revive. He can do this simply by discharging devotional service, just as the sun can immediately dissipate fog by its rays.” (Bhāg. 6.1.15) If one is under the protection of a devotee and sincerely renders service unto him, by this process of bhakti-yoga one is certainly able to counteract all sinful reactions.

“Jen vzácná duše, která si osvojila úplnou a čistou oddanou službu Kṛṣṇovi, může vykořenit plevel hříšných činností tak, že již nikdy znovu nevzejde. Dokáže to pouhým prováděním oddané služby, tak jako slunce ihned rozptýlí mlhu svými paprsky.” (Bhāg. 6.1.15). Je-li člověk pod ochranou oddaného a upřímně mu slouží, pak může pomocí bhakti-yogy bezpečně neutralizovat reakce za všechny hříšné činy.