Skip to main content

ŚB 9.6.9

Devanagari

ज्ञात्वा पुत्रस्य तत् कर्म गुरुणाभिहितं नृप: ।
देशान्नि:सारयामास सुतं त्यक्तविधिं रुषा ॥ ९ ॥

Text

jñātvā putrasya tat karma
guruṇābhihitaṁ nṛpaḥ
deśān niḥsārayām āsa
sutaṁ tyakta-vidhiṁ ruṣā

Synonyms

jñātvā — knowing; putrasya — of his son; tat — that; karma — action; guruṇā — by the spiritual master (Vasiṣṭha); abhihitam — informed; nṛpaḥ — the King (Ikṣvāku); deśāt — from the country; niḥsārayām āsa — drove away; sutam — his son; tyakta-vidhim — because he violated the regulative principles; ruṣā — out of anger.

Translation

When King Ikṣvāku, thus informed by Vasiṣṭha, understood what his son Vikukṣi had done, he was extremely angry. Thus he ordered Vikukṣi to leave the country because Vikukṣi had violated the regulative principles.