Skip to main content

Text 4

Sloka 4

Devanagari

Dévanágarí

क्षुवतस्तु मनोर्जज्ञे इक्ष्वाकुर्घ्राणत: सुत: ।
तस्य पुत्रशतज्येष्ठा विकुक्षिनिमिदण्डका: ॥ ४ ॥

Text

Verš

kṣuvatas tu manor jajñe
ikṣvākur ghrāṇataḥ sutaḥ
tasya putra-śata-jyeṣṭhā
vikukṣi-nimi-daṇḍakāḥ
kṣuvatas tu manor jajñe
ikṣvākur ghrāṇataḥ sutaḥ
tasya putra-śata-jyeṣṭhā
vikukṣi-nimi-daṇḍakāḥ

Synonyms

Synonyma

kṣuvataḥ — while sneezing; tu — but; manoḥ — of Manu; jajñe — was born; ikṣvākuḥ — by the name Ikṣvāku; ghrāṇataḥ — from the nostrils; sutaḥ — the son; tasya — of Ikṣvāku; putra-śata — one hundred sons; jyeṣṭhāḥ — prominent; vikukṣi — of the name Vikukṣi; nimi — by the name Nimi; daṇḍakāḥ — by the name Daṇḍakā.

kṣuvataḥ — během kýchání; tu — ale; manoḥ — Manua; jajñe — narodil se; ikṣvākuḥ — jménem Ikṣvāku; ghrāṇataḥ — z nosních dírek; sutaḥ — syn; tasya — Ikṣvākua; putra-śata — sto synů; jyeṣṭhāḥ — význační; vikukṣi — jménem Vikukṣi; nimi — jménem Nimi; daṇḍakāḥ — jménem Daṇḍakā.

Translation

Překlad

The son of Manu was Ikṣvāku. When Manu was sneezing, Ikṣvāku was born from Manu’s nostrils. King Ikṣvāku had one hundred sons, of whom Vikukṣi, Nimi and Daṇḍakā were the most prominent.

Synem Manua byl Ikṣvāku. Narodil se z Manuových nosních dírek, když kýchal. Král Ikṣvāku měl sto synů, z nichž nejvýznačnější byli Vikukṣi, Nimi a Daṇḍakā.

Purport

Význam

According to Śrīdhara Svāmī, although the Bhāgavatam (9.1.11-12) has previously included Ikṣvāku among the ten sons begotten by Manu in his wife Śraddhā, this was a generalization. It is here specifically explained that Ikṣvāku was born simply from the sneezing of Manu.

Bhāgavatam (9.1.11-12) již zahrnul Ikṣvākua mezi deset synů, které Manu zplodil v lůně své ženy Śraddhy, ale podle Śrīdhara Svāmīho se jednalo o zevšeobecnění. Zde je konkrétně uvedeno, že se Ikṣvāku narodil z pouhého Manuova kýchnutí.