Skip to main content

Text 29

Sloka 29

Devanagari

Dévanágarí

आरिराधयिषु: कृष्णं महिष्या तुल्यशीलया ।
युक्त: सांवत्सरं वीरो दधार द्वादशीव्रतम् ॥ २९ ॥

Text

Verš

ārirādhayiṣuḥ kṛṣṇaṁ
mahiṣyā tulya-śīlayā
yuktaḥ sāṁvatsaraṁ vīro
dadhāra dvādaśī-vratam
ārirādhayiṣuḥ kṛṣṇaṁ
mahiṣyā tulya-śīlayā
yuktaḥ sāṁvatsaraṁ vīro
dadhāra dvādaśī-vratam

Synonyms

Synonyma

ārirādhayiṣuḥ — aspiring to worship; kṛṣṇam — the Supreme Lord, Kṛṣṇa; mahiṣyā — with his queen; tulya-śīlayā — who was equally as qualified as Mahārāja Ambarīṣa; yuktaḥ — together; sāṁvatsaram — for one year; vīraḥ — the King; dadhāra — accepted; dvādaśī-vratam — the vow for observing Ekādaśī and Dvādaśī.

ārirādhayiṣuḥ — přál si uctívat; kṛṣṇam — Nejvyššího Pána, Kṛṣṇu; mahiṣyā — se svou královnou; tulya-śīlayā — která byla stejně pokročilá jako Mahārāja Ambarīṣa; yuktaḥ — společně; sāṁvatsaram — po dobu jednoho roku; vīraḥ — král; dadhāra — složil; dvādaśī-vratam — slib dodržovat Ekādaśī a Dvādaśī.

Translation

Překlad

To worship Lord Kṛṣṇa, Mahārāja Ambarīṣa, along with his queen, who was equally qualified, observed the vow of Ekādaśī and Dvādaśī for one year.

Pro uctění Pána Kṛṣṇy se Mahārāja Ambarīṣa společně se svou královnou, která byla stejně pokročilá jako on, řídil po dobu jednoho roku slibem dodržovat Ekādaśī a Dvādaśī.

Purport

Význam

To observe Ekādaśī-vrata and Dvādaśī-vrata means to please the Supreme Personality of Godhead. Those interested in advancing in Kṛṣṇa consciousness must observe Ekādaśī-vrata regularly. Mahārāja Ambarīṣa’s queen was equally as qualified as the King. Therefore it was possible for Mahārāja Ambarīṣa to engage his life in household affairs. In this regard, the word tulya-śīlayā is very significant. Unless a wife is equally as qualified as her husband, household affairs are very difficult to continue. Cāṇakya Paṇḍita advises that a person in such a situation should immediately give up household life and become a vānaprastha or sannyāsī:

Dodržovat Ekādaśī-vratu a Dvādaśī-vratu znamená těšit Nejvyšší Osobnost Božství. Ti, kdo chtějí rozvíjet své vědomí Kṛṣṇy, musí pravidelně dodržovat Ekādaśī. Ambarīṣova královna byla stejně způsobilá jako on, a díky tomu pro něj nebylo žádnou překážkou žít rodinným životem. Slovo tulya-śīlayā je v této souvislosti významné. Pokud manželka není stejně způsobilá jako její muž, stane se život v domácnosti velmi obtížným. Cāṇakya Paṇḍita doporučuje, aby člověk v takové situaci okamžitě zanechal rodinného života a stal se vānaprasthou nebo sannyāsīnem:

mātā yasya gṛhe nāsti
bhāryā cāpriya-vādinī
araṇyaṁ tena gantavyaṁ
yathāraṇyaṁ tathā gṛham
mātā yasya gṛhe nāsti
bhāryā cāpriya-vādinī
araṇyaṁ tena gantavyaṁ
yathāraṇyaṁ tathā gṛham

A person who has no mother at home and whose wife is not agreeable with him should immediately go away to the forest. Because human life is meant for spiritual advancement only, one’s wife must be helpful in this endeavor. Otherwise there is no need of household life.

Muž, který doma nemá matku a jehož manželka mu odporuje, by měl okamžitě odejít do lesa. Lidský život je určený výhradně k duchovnímu rozvoji, a proto manželka musí být v této snaze nápomocná. Jinak není rodinný život zapotřebí.