Skip to main content

Text 24

Sloka 24

Devanagari

Dévanágarí

स्वर्गो न प्रार्थितो यस्य मनुजैरमरप्रिय: ।
श‍ृण्वद्भिरुपगायद्भिरुत्तमश्लोकचेष्टितम् ॥ २४ ॥

Text

Verš

svargo na prārthito yasya
manujair amara-priyaḥ
śṛṇvadbhir upagāyadbhir
uttamaśloka-ceṣṭitam
svargo na prārthito yasya
manujair amara-priyaḥ
śṛṇvadbhir upagāyadbhir
uttamaśloka-ceṣṭitam

Synonyms

Synonyma

svargaḥ — life in the heavenly planets; na — not; prārthitaḥ — a subject for aspiration; yasya — of whom (Ambarīṣa Mahārāja); manujaiḥ — by the citizens; amara-priyaḥ — very dear even to the demigods; śṛṇvadbhiḥ — who were accustomed to hear; upagāyadbhiḥ — and accustomed to chant; uttamaśloka — of the Supreme Personality of Godhead; ceṣṭitam — about the glorious activities.

svargaḥ — život na nebeských planetách; na — ne; prārthitaḥ — žádaná věc; yasya — jehož (Ambarīṣe Mahārāje); manujaiḥ — obyvatele; amara- priyaḥ — drahý dokonce i polobohům; śṛṇvadbhiḥ — kteří byli zvyklí naslouchat; upagāyadbhiḥ — a zvyklí zpívat; uttamaśloka — Nejvyšší Osobnosti Božství; ceṣṭitam — o slavných činnostech.

Translation

Překlad

The citizens of the state of Mahārāja Ambarīṣa were accustomed to chanting and hearing about the glorious activities of the Personality of Godhead. Thus they never aspired to be elevated to the heavenly planets, which are extremely dear even to the demigods.

Občané státu Mahārāje Ambarīṣe byli zvyklí zpívat a naslouchat o slavných činnostech Osobnosti Božství, a proto se nikdy neucházeli o dosažení nebeských planet, které jsou i polobohům tak drahé.

Purport

Význam

A pure devotee who has been trained in the practice of chanting and hearing the holy name of the Lord and His fame, qualities, form, paraphernalia and so on is never interested in elevation to the heavenly planets, even though such places are extremely dear even to the demigods.

Čistý oddaný, který se vyškolil ve zpívání a poslouchání svatého jména Pána a popisů Jeho slávy, vlastností, podoby, příslušenství a tak dále, se nikdy nezajímá o dosažení nebeských planet, jež jsou nesmírně drahé i polobohům.

nārāyaṇa-parāḥ sarve
na kutaścana bibhyati
svargāpavarga-narakeṣv
api tulyārtha-darśinaḥ
nārāyaṇa-parāḥ sarve
na kutaścana bibhyati
svargāpavarga-narakeṣv
api tulyārtha-darśinaḥ

“Devotees solely engaged in the devotional service of the Supreme Personality of Godhead, Nārāyaṇa, never fear any condition of life. The heavenly planets, liberation and the hellish planets are all the same to a devotee.” (Bhāg. 6.17.28) A devotee is always situated in the spiritual world. Therefore he does not desire anything. He is known as akāma, or desireless, because he has nothing to desire except to render transcendental loving service to the Supreme Personality of Godhead. Because Mahārāja Ambarīṣa was a most exalted devotee of the Lord, he trained his subjects in such a way that the citizens in his state were not interested in anything material, including even the happiness of the heavenly planets.

“Oddaní, kteří jsou zaměstnáni pouze oddanou službou Nejvyšší Osobnosti Božství, Nārāyaṇovi, se nikdy nebojí žádných životních podmínek. Nebeské planety, osvobození a pekelné planety pro ně znamenají jedno a totéž.” (Bhāg. 6.17.28). Oddaný se nachází v duchovním světě neustále, a proto po ničem netouží. Nazývá se akāma neboli “prostý tužeb,” protože si nepřeje nic jiného než prokazovat transcendentální láskyplnou službu Nejvyšší Osobnosti Božství. Jelikož Mahārāja Ambarīṣa byl nesmírně vznešený oddaný Pána, vychovával své poddané tak, že se nezajímali o nic hmotného; dokonce ani o štěstí na nebeských planetách.