Skip to main content

Text 34

Sloka 34

Devanagari

Dévanágarí

परिक्षीणेषु कुरुषु द्रौणेर्ब्रह्मास्त्रतेजसा ।
त्वं च कृष्णानुभावेन सजीवो मोचितोऽन्तकात् ॥ ३४ ॥

Text

Verš

parikṣīṇeṣu kuruṣu
drauṇer brahmāstra-tejasā
tvaṁ ca kṛṣṇānubhāvena
sajīvo mocito ’ntakāt
parikṣīṇeṣu kuruṣu
drauṇer brahmāstra-tejasā
tvaṁ ca kṛṣṇānubhāvena
sajīvo mocito ’ntakāt

Synonyms

Synonyma

parikṣīṇeṣu — because of being annihilated in the Kurukṣetra war; kuruṣu — the members of the Kuru dynasty, such as Duryodhana; drauṇeḥ — Aśvatthāmā, the son of Droṇācārya; brahmāstra-tejasā — because of the heat of the brahmāstra nuclear weapon; tvam ca — your good self also; kṛṣṇa-anubhāvena — because of the mercy of Lord Kṛṣṇa; sajīvaḥ — with your life; mocitaḥ — released; antakāt — from death.

parikṣīṇeṣu — po vyhlazení v bitvě na Kurukṣetře; kuruṣu — členové Kuruovské dynastie, jako například Duryodhana; drauṇeḥ — Aśvatthāmā, Droṇācāryův syn; brahmāstra-tejasā — žárem jaderné zbraně, brahmāstry; tvam ca — ty také; kṛṣṇa-anubhāvena — milostí Pána Kṛṣṇy; sa-jīvaḥ — s tvým životem; mocitaḥ — zachráněn; antakāt — před smrtí.

Translation

Překlad

After the Kuru dynasty was annihilated in the Battle of Kurukṣetra, you also were about to be destroyed by the brahmāstra atomic weapon released by the son of Droṇācārya, but by the mercy of the Supreme Personality of Godhead, Kṛṣṇa, you were saved from death.

Poté, co byla Kuruovská dynastie vyhlazena v bitvě na Kurukṣetře, hrozila i tobě smrt atomovou zbraní, brahmāstrou, kterou vyslal Droṇācāryův syn. Milostí Nejvyšší Osobnosti Božství, Kṛṣṇy, jsi však byl před záhubou zachráněn.