Skip to main content

Texts 14-15

Sloka 14-15

Devanagari

Dévanágarí

शान्तिमाप्नोति चैवाग्र्यां कर्मणा तेन शान्तनु: ।
समा द्वादश तद्राज्ये न ववर्ष यदा विभु: ॥ १४ ॥
शान्तनुर्ब्राह्मणैरुक्त: परिवेत्तायमग्रभुक् ।
राज्यं देह्यग्रजायाशु पुरराष्ट्रविवृद्धये ॥ १५ ॥

Text

Verš

śāntim āpnoti caivāgryāṁ
karmaṇā tena śāntanuḥ
samā dvādaśa tad-rājye
na vavarṣa yadā vibhuḥ
śāntim āpnoti caivāgryāṁ
karmaṇā tena śāntanuḥ
samā dvādaśa tad-rājye
na vavarṣa yadā vibhuḥ
śāntanur brāhmaṇair uktaḥ
parivettāyam agrabhuk
rājyaṁ dehy agrajāyāśu
pura-rāṣṭra-vivṛddhaye
śāntanur brāhmaṇair uktaḥ
parivettāyam agrabhuk
rājyaṁ dehy agrajāyāśu
pura-rāṣṭra-vivṛddhaye

Synonyms

Synonyma

śāntim — youthfulness for sense gratification; āpnoti — one gets; ca — also; eva — indeed; agryām — principally; karmaṇā — by the touch of his hand; tena — because of this; śāntanuḥ — known as Śāntanu; samāḥ — years; dvādaśa — twelve; tat-rājye — in his kingdom; na — not; vavarṣa — sent rain; yadā — when; vibhuḥ — the controller of the rain, namely the King of heaven, Indra; śāntanuḥ — Śāntanu; brāhmaṇaiḥ — by the learned brāhmaṇas; uktaḥ — when advised; parivettā — faulty because of being a usurper; ayam — this; agra-bhuk — enjoying in spite of your elder brother’s being present; rājyam — the kingdom; dehi — give; agrajāya — to your elder brother; āśu — immediately; pura-rāṣṭra — of your home and the kingdom; vivṛddhaye — for elevation.

śāntim — mládí pro smyslový požitek; āpnoti — člověk získá; ca — také; eva — jistě; agryām — hlavně; karmaṇā — dotekem jeho ruky; tena — díky tomu; śāntanuḥ — zvaný Śāntanu; samāḥ — roků; dvādaśa — dvanáct; tat- rājye — v jeho království; na — ne; vavarṣa — sesílal déšť; yadā — když; vibhuḥ — vládce dešťů, nebeský král Indra; śāntanuḥ — Śāntanu; brāhmaṇaiḥ — od učených brāhmaṇů; uktaḥ — když dostal radu; parivettā — vinný tím, že se zachoval jako uchvatitel; ayam — toto; agra-bhuk — užívající si nehledě na přítomnost svého staršího bratra; rājyam — království; dehi — dej; agrajāya — svému staršímu bratrovi; āśu — okamžitě; pura-rāṣṭra — tvého domova a království; vivṛddhaye — pro zlepšení situace.

Translation

Překlad

Because the King was able to make everyone happy for sense gratification, primarily by the touch of his hand, his name was Śāntanu. Once, when there was no rainfall in the kingdom for twelve years and the King consulted his learned brahminical advisors, they said, “You are faulty for enjoying the property of your elder brother. For the elevation of your kingdom and home, you should return the kingdom to him.”

Král dostal jméno Śāntanu proto, že každému dokázal zajistit štěstí založené na požitku smyslů, především dotekem své ruky. Když v jeho království dvanáct let nepršelo, král se jednou obrátil na své učené bráhmanské rádce, a ti mu řekli: “Děláš chybu, že si užíváš majetku svého staršího bratra. Chceš-li zlepšit situaci ve svém království a domově, měl bys mu ho vrátit.”

Purport

Význam

One cannot enjoy sovereignty or perform an agnihotra-yajña in the presence of one’s elder brother, or else one becomes a usurper, known as parivettā.

Člověk se nemůže ujmout vlády ani vykonat agnihotra-yajñu v přítomnosti svého staršího bratra. Jinak se stane samozvancem, nazývaným parivettā.