Skip to main content

Text 37

Sloka 37

Devanagari

Dévanágarí

तं त्यक्तुकामां ममतां भर्तुस्त्यागविशङ्किताम् ।
नामनिर्वाचनं तस्य श्लोकमेनं सुरा जगु: ॥ ३७ ॥

Text

Verš

taṁ tyaktu-kāmāṁ mamatāṁ
bhartus tyāga-viśaṅkitām
nāma-nirvācanaṁ tasya
ślokam enaṁ surā jaguḥ
taṁ tyaktu-kāmāṁ mamatāṁ
bhartus tyāga-viśaṅkitām
nāma-nirvācanaṁ tasya
ślokam enaṁ surā jaguḥ

Synonyms

Synonyma

tam — that newly born baby; tyaktu-kāmām — who was trying to avoid; mamatām — unto Mamatā; bhartuḥ tyāga-viśaṅkitām — very much afraid of being forsaken by her husband because of giving birth to an illegitimate son; nāma-nirvācanam — a name-giving ceremony, or nāma-karaṇa; tasya — to the child; ślokam — verse; enam — this; surāḥ — the demigods; jaguḥ — enunciated.

tam — to novorozené dítě; tyaktu-kāmām — která se snažila odvrhnout; mamatām — Mamatě; bhartuḥ tyāga-viśaṅkitām — která měla velký strach, že ji manžel opustí, až porodí nemanželského syna; nāma-nirvācanam — obřad dávání jména, nāma-karaṇa; tasya — dítěti; ślokam — sloku; enam — tuto; surāḥ — polobozi; jaguḥ — vyslovili.

Translation

Překlad

Mamatā very much feared being forsaken by her husband for giving birth to an illegitimate son, and therefore she considered giving up the child. But then the demigods solved the problem by enunciating a name for the child.

Mamatā měla velký strach, že když porodila nemanželského syna, manžel ji za to opustí, a proto uvažovala, že se dítěte zbaví. Polobozi však vyřešili problém tím, že dali dítěti jméno.

Purport

Význam

According to Vedic scripture, whenever a child is born there are some ceremonies known as jāta-karma and nāma-karaṇa, in which learned brāhmaṇas, immediately after the birth of the child, make a horoscope according to astrological calculations. But the child to which Mamatā gave birth was begotten by Bṛhaspati irreligiously, for although Mamatā was the wife of Utathya, Bṛhaspati made her pregnant by force. Therefore Bṛhaspati became bhartā. According to Vedic culture, a wife is considered the property of her husband, and a son born by illicit sex is called dvāja. The common word still current in Hindu society for such a son is doglā, which refers to a son not begotten by the husband of his mother. In such a situation, it is difficult to give the child a name according to proper regulative principles. Mamatā, therefore, was perplexed, but the demigods gave the child the appropriate name Bharadvāja, which indicated that the child born illegitimately should be maintained by both Mamatā and Bṛhaspati.

Podle védských písem se vždy po narození dítěte provádějí obřady zvané jāta-karma a nāma-karaṇa, při kterých učení brāhmaṇové sestaví horoskop založený na astrologických výpočtech. Dítě, jež porodila Mamatā, však počal Bṛhaspati bezbožným způsobem, neboť ji oplodnil násilím, přestože byla Utathyovou manželkou. Tak se Bṛhaspati stal bhartou. Ve védské kultuře je manželka považována za majetek svého muže a syn narozený následkem nedovoleného styku se nazývá dvāja. V hindské společnosti se pro takového syna dodnes běžně používá slovo doglā, označující chlapce, jehož nepočal manžel jeho matky. V takové situaci je obtížné dát dítěti jméno vyhovující náboženským zásadám. Mamatā byla tedy zmatena, ale polobozi dali dítěti příhodné jméno Bharadvāja, které vyjadřovalo, že se o toto dítě nemanželského původu má starat Mamatā i Bṛhaspati.