Skip to main content

Text 22

Sloka 22

Devanagari

Dévanágarí

रेतोधा: पुत्रो नयति नरदेव यमक्षयात् ।
त्वं चास्य धाता गर्भस्य सत्यमाह शकुन्तला ॥ २२ ॥

Text

Verš

reto-dhāḥ putro nayati
naradeva yama-kṣayāt
tvaṁ cāsya dhātā garbhasya
satyam āha śakuntalā
reto-dhāḥ putro nayati
naradeva yama-kṣayāt
tvaṁ cāsya dhātā garbhasya
satyam āha śakuntalā

Synonyms

Synonyma

retaḥ-dhāḥ — a person who discharges semen; putraḥ — the son; nayati — saves; nara-deva — O King (Mahārāja Duṣmanta); yama-kṣayāt — from punishment by Yamarāja, or from the custody of Yamarāja; tvam — your good self; ca — and; asya — of this child; dhātā — the creator; garbhasya — of the embryo; satyam — truthfully; āha — said; śakuntalā — your wife, Śakuntalā.

retaḥ-dhāḥ — ten, kdo vypouští semeno; putraḥ — syn; nayati — zachraňuje; nara-deva — ó králi (Mahārāji Duṣmanto); yama-kṣayāt — před trestem Yamarāji; tvam — ty; ca — a; asya — tohoto dítěte; dhātā — stvořitel; garbhasya — embrya; satyam — pravdu; āha — mluvila; śakuntalā — tvoje manželka Śakuntalā.

Translation

Překlad

O King Duṣmanta, he who discharges semen is the actual father, and his son saves him from the custody of Yamarāja. You are the actual procreator of this child. Indeed, Śakuntalā is speaking the truth.

“Ó králi Duṣmanto, ten, kdo vypustil semeno, je skutečným otcem a syn ho zachrání z rukou Yamarāje. Ty jsi tím, kdo zplodil toto dítě. Śakuntalā mluví pravdu.”

Purport

Význam

Upon hearing the omen, Mahārāja Duṣmanta accepted his wife and child. According to Vedic smṛti:

Jakmile Mahārāja Duṣmanta uslyšel nebeský hlas, ihned se své ženy a dítěte ujal. Podle védské smṛti:

pun-nāmno narakād yasmāt
pitaraṁ trāyate sutaḥ
tasmāt putra iti proktaḥ
svayam eva svayambhuvā
pun-nāmno narakād yasmāt
pitaraṁ trāyate sutaḥ
tasmāt putra iti proktaḥ
svayam eva svayambhuvā

Because a son delivers his father from punishment in the hell called put, the son is called putra. According to this principle, when there is a disagreement between the father and mother, it is the father, not the mother, who is delivered by the son. But if the wife is faithful and firmly adherent to her husband, when the father is delivered the mother is also delivered. Consequently, there is no such thing as divorce in the Vedic literature. A wife is always trained to be chaste and faithful to her husband, for this helps her achieve deliverance from any abominable material condition. This verse clearly says, putro nayati naradeva yama-kṣayāt: “The son saves his father from the custody of Yamarāja.” It never says, putro nayati mātaram: “The son saves his mother.” The seed-giving father is delivered, not the storekeeper mother. Consequently, husband and wife should not separate under any condition, for if they have a child whom they raise to be a Vaiṣṇava, he can save both the father and mother from the custody of Yamarāja and punishment in hellish life.

Syn zachraňuje svého otce před trestem v pekle zvaném put, a proto se mu říká putra. Z toho vyplývá, že když mezi otcem a matkou vypuknou neshody, je to otec, a nikoliv matka, koho syn vysvobodí. Matka je osvobozena zároveň s otcem pouze tehdy, pokud svého muže věrně následuje. Proto se ve védské literatuře nesetkáme s ničím takovým, jako je rozvod. Žena se vždy učí být počestná a věrná svému manželovi, neboť to jí pomůže dostat se i z nejhorší hmotné situace. Tento verš jasně říká: putro nayati naradeva yama-kṣayāt-“Syn zachrání z rukou Yamarāje svého otce.” V žádném případě neříká: putro nayati mātaram-“Syn zachrání svou matku.” Je vysvobozen otec dávající símě, a nikoliv matka-strážce. Manželé by se tedy neměli za žádných okolností rozcházet, neboť mají-li dítě, ze kterého vychovají vaiṣṇavu, může otce i matku zachránit z rukou Yamarāje a před trestem v pekle.