Skip to main content

Text 16

Sloka 16

Devanagari

Dévanágarí

ओमित्युक्ते यथाधर्ममुपयेमे शकुन्तलाम् ।
गान्धर्वविधिना राजा देशकालविधानवित् ॥ १६ ॥

Text

Verš

om ity ukte yathā-dharmam
upayeme śakuntalām
gāndharva-vidhinā rājā
deśa-kāla-vidhānavit
om ity ukte yathā-dharmam
upayeme śakuntalām
gāndharva-vidhinā rājā
deśa-kāla-vidhānavit

Synonyms

Synonyma

om iti ukte — by reciting the Vedic praṇava, invoking the Supreme Personality of Godhead to witness the marriage; yathā-dharmam — exactly according to the principles of religion (because Nārāyaṇa becomes the witness in an ordinary religious marriage also); upayeme — he married; śakuntalām — the girl Śakuntalā; gāndharva-vidhinā — by the regulative principle of the Gandharvas, without deviation from religious principles; rājā — Mahārāja Duṣmanta; deśa-kāla-vidhāna-vit — completely aware of duties according to time, position and objective.

om iti ukte — pronášením védské praṇavy, vzývající Nejvyššího Pána, aby byl svědkem sňatku; yathā-dharmam — přesně podle náboženských zásad (neboť Nārāyaṇa se stává svědkem i při obvyklém náboženském sňatku); upayeme — oženil se; śakuntalām — se Śakuntalou; gāndharva- vidhinā — podle náboženských zásad Gandharvů, aniž by se odchýlil od náboženských zásad; rājā — Mahārāja Duṣmanta; deśa-kāla-vidhāna-vit — dobře si vědom povinností s ohledem na čas, místo a cíl.

Translation

Překlad

When Śakuntalā responded to Mahārāja Duṣmanta’s proposal with silence, the agreement was complete. Then the King, who knew the laws of marriage, immediately married her by chanting the Vedic praṇava [oṁkāra], in accordance with the marriage ceremony as performed among the Gandharvas.

Když Śakuntalā odpověděla na návrh Mahārāje Duṣmanty mlčením, jejich dohoda tím byla úplná. Král, který znal pravidla sňatku, se s ní pak okamžitě oženil pronášením védské praṇavy (oṁkāry), což odpovídá svatebnímu obřadu běžnému mezi Gandharvy.

Purport

Význam

The oṁkāra, praṇava, is the Supreme Personality of Godhead represented by letters. Bhagavad-gītā says that the letters a-u-m, combined together as om, represent the Supreme Lord. Religious principles are meant to invoke the blessings and mercy of the Supreme Personality of Godhead, Kṛṣṇa, who says in Bhagavad-gītā that He is personally present in sexual desires that are not contrary to religious principles. The word vidhinā means, “according to religious principles.” The association of men and women according to religious principles is allowed in the Vedic culture. In our Kṛṣṇa consciousness movement we allow marriage on the basis of religious principles, but the sexual combination of men and women as friends is irreligious and is not allowed.

Oṁkāra, praṇava, je zastoupení Nejvyšší Pána, Osobnosti Božství v podobě písmen. Bhagavad-gītā uvádí, že písmena a-u-m, spojená v oṁ, zastupují Nejvyššího Pána. Náboženské zásady mají přivolat požehnání a milost Nejvyšší Osobnosti Božství, Kṛṣṇy, jenž v Bhagavad-gītě říká, že je osobně přítomen v pohlavních touhách, které neodporují náboženským zásadám. Slovo vidhinā znamená “podle náboženských zásad”. Styky mužů a žen v rámci náboženských zásad jsou ve védské kultuře dovoleny. V našem hnutí pro vědomí Kṛṣṇy schvalujeme manželství založené na náboženských zásadách, ale pohlavní styk mezi muži a ženami, kteří se spolu pouze přátelí, je bezbožný a nepřípustný.