Skip to main content

Text 25

Sloka 25

Devanagari

Dévanágarí

स तत्र निर्मुक्तसमस्तसङ्ग
आत्मानुभूत्या विधुतत्रिलिङ्ग: ।
परेऽमले ब्रह्मणि वासुदेवे
लेभे गतिं भागवतीं प्रतीत: ॥ २५ ॥

Text

Verš

sa tatra nirmukta-samasta-saṅga
ātmānubhūtyā vidhuta-triliṅgaḥ
pare ’male brahmaṇi vāsudeve
lebhe gatiṁ bhāgavatīṁ pratītaḥ
sa tatra nirmukta-samasta-saṅga
ātmānubhūtyā vidhuta-triliṅgaḥ
pare ’male brahmaṇi vāsudeve
lebhe gatiṁ bhāgavatīṁ pratītaḥ

Synonyms

Synonyma

saḥ — Mahārāja Yayāti; tatra — upon doing this; nirmukta — was immediately liberated from; samasta-saṅgaḥ — all contamination; ātma-anubhūtyā — simply by understanding his constitutional position; vidhuta — was cleansed of; tri-liṅgaḥ — the contamination caused by the three modes of material nature (sattva-guṇa, rajo-guṇa and tamo-guṇa); pare — unto the Transcendence; amale — without material contact; brahmaṇi — the Supreme Lord; vāsudeve — Vāsudeva, Kṛṣṇa, the Absolute Truth, Bhagavān; lebhe — achieved; gatim — the destination; bhāgavatīm — as an associate of the Supreme Personality of Godhead; pratītaḥ — famous.

saḥ — Mahārāja Yayāti; tatra — jakmile to učinil; nirmukta — byl ihned osvobozen od; samasta-saṅgaḥ — všeho znečištění; ātma-anubhūtyā — jednoduše tím, že si uvědomil své přirozené postavení; vidhuta — byl očištěn od; tri-liṅgaḥ — znečištění způsobeného třemi kvalitami hmotné přírody (sattva-guṇou, rajo-guṇou a tamo-guṇou); pare — Transcendenci; amale — mimo styk s hmotou; brahmaṇi — Nejvyšší Pán; vāsudeve — Vāsudeva, Kṛṣṇa, Absolutní Pravda, Bhagavān; lebhe — dosáhl; gatim — cíle; bhāgavatīm — jako společník Nejvyšší Osobnosti Božství; pratītaḥ — slavný.

Translation

Překlad

Because King Yayāti completely surrendered unto the Supreme Personality of Godhead, Vāsudeva, he was freed from all contamination of the material modes of nature. Because of his self-realization, he was able to fix his mind upon the Transcendence [Parabrahman, Vāsudeva], and thus he ultimately achieved the position of an associate of the Lord.

Král Yayāti se naprosto odevzdal Nejvyšší Osobnosti Božství, Vāsudevovi, a proto byl zbaven všeho znečištění hmotnými kvalitami přírody. Díky své seberealizaci dokázal upřít mysl na Transcendenci (Parabrahman, Vāsudevu), a tak nakonec dosáhl postavení Pánova společníka.

Purport

Význam

The word vidhuta, meaning “cleansed,” is very significant. Everyone in this material world is contaminated (kāraṇaṁ guṇa-saṅgo ’sya). Because we are in a material condition, we are contaminated either by sattva-guṇa, by rajo-guṇa or by tamo-guṇa. Even if one becomes a qualified brāhmaṇa in the mode of goodness (sattva-guṇa), he is still materially contaminated. One must come to the platform of śuddha-sattva, transcending the sattva-guṇa. Then one is vidhuta-triliṅga, cleansed of the contamination caused by the three modes of material nature. This is possible by the mercy of Kṛṣṇa. As stated in Śrīmad-Bhāgavatam (1.2.17):

Slovo vidhuta, “byl očištěn”, má velký význam. Každý v tomto hmotném světě je znečištěn (kāraṇaṁ guṇa-saṅgo ’sya)-buď sattva-guṇou, rajo-guṇou nebo tamo-guṇou. Dokonce i ten, kdo se stane kvalifikovaným brāhmaṇou na úrovni kvality dobra (sattva-guṇy), je stále ještě hmotně znečištěný. Je nezbytné překonat sattva-guṇu a dospět na úroveň śuddha- sattvy. Ten, komu se to podaří, je vidhuta-triliṅga, zbaven znečištění způsobeného třemi kvalitami hmotné přírody. To je možné Kṛṣṇovou milostí. Śrīmad-Bhāgavatam (1.2.17) uvádí:

śṛṇvatāṁ sva-kathāḥ kṛṣṇaḥ
puṇya-śravaṇa-kīrtanaḥ
hṛdy antaḥ-stho hy abhadrāṇi
vidhunoti suhṛt-satām
śṛṇvatāṁ sva-kathāḥ kṛṣṇaḥ
puṇya-śravaṇa-kīrtanaḥ
hṛdy antaḥ-stho hy abhadrāṇi
vidhunoti suhṛt-satām

“Śrī Kṛṣṇa, the Personality of Godhead, who is the Paramātmā [Supersoul] in everyone’s heart and the benefactor of the truthful devotee, cleanses desire for material enjoyment from the heart of the devotee who has developed the urge to hear His messages, which are in themselves virtuous when properly heard and chanted.” A person trying to be perfectly Kṛṣṇa conscious by hearing the words of Kṛṣṇa from Śrīmad-Bhāgavatam or Bhagavad-gītā certainly has all the dirty things cleansed from the core of his heart. Caitanya Mahāprabhu also says, ceto-darpaṇa-mārjanam: the process of hearing and chanting the glories of the Supreme Lord washes away the dirty things accumulated in the core of the heart. As soon as one is freed from all the dirt of material contamination, as Mahārāja Yayāti was, one’s original position as an associate of the Lord is revealed. This is called svarūpa-siddhi, or personal perfection.

“Osobnost Božství Śrī Kṛṣṇa, který sídlí jako Paramātmā (Nadduše) v srdci každého a je dobrodincem pravdomluvných oddaných, zprošťuje srdce oddaného dychtícího naslouchat Jeho poselstvím touhy po hmotném požitku. Jsou-li Pánova poselství správně vyslechnuta a přednesena, jsou sama o sobě příznivá.” Vše nečisté zmizí ze srdce toho, kdo se snaží být si dokonale vědom Kṛṣṇy nasloucháním Kṛṣṇovým slovům ze Śrīmad- Bhāgavatamu či Bhagavad-gīty. Caitanya Mahāprabhu rovněž říká: ceto- darpaṇa-mārjanam-naslouchání o slávě Nejvyššího Pána a její opěvování odplavuje všechny nečistoty nahromaděné v srdci. Jakmile se člověk zbaví všeho hmotného znečištění, tak jako Mahārāja Yayāti, je mu vyjeveno jeho původní postavení Pánova společníka. To se nazývá svarūpa-siddhi neboli osobní dokonalost.