Skip to main content

Text 41

Sloka 41

Devanagari

Dévanágarí

तुर्वसुश्चोदित: पित्रा द्रुह्युश्चानुश्च भारत ।
प्रत्याचख्युरधर्मज्ञा ह्यनित्ये नित्यबुद्धय: ॥ ४१ ॥

Text

Verš

turvasuś coditaḥ pitrā
druhyuś cānuś ca bhārata
pratyācakhyur adharmajñā
hy anitye nitya-buddhayaḥ
turvasuś coditaḥ pitrā
druhyuś cānuś ca bhārata
pratyācakhyur adharmajñā
hy anitye nitya-buddhayaḥ

Synonyms

Synonyma

turvasuḥ — Turvasu, another son; coditaḥ — requested; pitrā — by the father (to exchange old age and invalidity for his youth); druhyuḥ — Druhyu, another son; ca — and; anuḥ — Anu, another son; ca — also; bhārata — O King Parīkṣit; pratyācakhyuḥ — refused to accept; adharma-jñāḥ — because they did not know religious principles; hi — indeed; a-nitye — temporary youth; nitya-buddhayaḥ — thinking to be permanent.

turvasuḥ — Turvasu, další syn; coditaḥ — požádaný; pitrā — otcem (aby vyměnil stáří a nemohoucnost za své mládí); druhyuḥ — Druhyu, další syn; ca — a; anuḥ — Anu, další syn; ca — také; bhārata — ó králi Parīkṣite; pratyācakhyuḥ — odmítli přijmout; adharma-jñāḥ — protože neznali náboženské zásady; hi — jistě; a-nitye — dočasné mládí; nitya-buddhayaḥ — považující za trvalé.

Translation

Překlad

O Mahārāja Parīkṣit, Yayāti similarly requested his sons Turvasu, Druhyu and Anu to exchange their youth for his old age, but because they were unaware of religious principles, they thought that their flickering youth was eternal, and therefore they refused to carry out their father’s order.

Ó Mahārāji Parīkṣite, Yayāti podobně žádal své další syny, aby s ním vyměnili své mládí za jeho stáří. Turvasu, Druhyu ani Anu však neznali náboženské zásady. Mysleli si, že jejich pomíjivé mládí je věčné, a proto odmítli splnit otcovo nařízení.