Skip to main content

Text 33

Sloka 33

Devanagari

Dévanágarí

ये मधुच्छन्दसो ज्येष्ठा: कुशलं मेनिरे न तत् ।
अशपत् तान्मुनि: क्रुद्धो म्‍लेच्छा भवत दुर्जना: ॥ ३३ ॥

Text

Verš

ye madhucchandaso jyeṣṭhāḥ
kuśalaṁ menire na tat
aśapat tān muniḥ kruddho
mlecchā bhavata durjanāḥ
ye madhucchandaso jyeṣṭhāḥ
kuśalaṁ menire na tat
aśapat tān muniḥ kruddho
mlecchā bhavata durjanāḥ

Synonyms

Synonyma

ye — those who; madhucchandasaḥ — sons of Viśvāmitra, celebrated as the Madhucchandās; jyeṣṭhāḥ — eldest; kuśalam — very good; menire — accepting; na — not; tat — that (the proposal that he be accepted as the eldest brother); aśapat — cursed; tān — all the sons; muniḥ — Viśvāmitra Muni; kruddhaḥ — being angry; mlecchāḥ — disobedient to the Vedic principles; bhavata — all of you become; durjanāḥ — very bad sons.

ye — ti, kteří; madhucchandasaḥ — synové Viśvāmitry přezdívaní Madhucchandové; jyeṣṭhāḥ — nejstarší; kuśalam — výborný; menire — přijali; na — ne; tat — ten (návrh, aby ho pokládali za nejstaršího syna); aśapat — proklel; tān — všechny syny; muniḥ — Viśvāmitra Muni; kruddhaḥ — rozzlobený; mlecchāḥ — neposlušni védských zásad; bhavata — všichni se staňte; durjanāḥ — špatní synové.

Translation

Překlad

When requested by their father to accept Śunaḥśepha as the eldest son, the elder fifty of the Madhucchandās, the sons of Viśvāmitra, did not agree. Therefore Viśvāmitra, being angry, cursed them. “May all of you bad sons become mlecchas,” he said, “being opposed to the principles of Vedic culture.”

Padesát starších Madhucchandů, synů Viśvāmitry, s otcovou žádostí, aby považovali Śunaḥśephu za nejstaršího syna, nesouhlasilo. Rozzlobený Viśvāmitra je proto proklel: “Jste špatní synové. Nechť se všichni stanete mlecchy, kteří se staví proti zásadám védské kultury!”

Purport

Význam

In Vedic literature there are names like mleccha and yavana. The mlecchas are understood to be those who do not follow the Vedic principles. In former days, the mlecchas were fewer, and Viśvāmitra Muni cursed his sons to become mlecchas. But in the present age, Kali-yuga, there is no need of cursing, for people are automatically mlecchas. This is only the beginning of Kali-yuga, but at the end of Kali-yuga the entire population will consist of mlecchas because no one will follow the Vedic principles. At that time the incarnation Kalki will appear. Mleccha-nivaha-nidhane kalayasi karavālam. He will kill all the mlecchas indiscriminately with his sword.

Ve védské literatuře se vyskytují pojmenování jako mleccha a yavana. Mlecchové jsou ti, kdo se neřídí védskými zásadami. Viśvāmitra Muni proklel své syny, aby se stali právě takovými mlecchy. V dřívějších dobách jich bylo méně, ale v současné Kali-yuze není třeba nikoho proklínat, neboť lidé se rodí automaticky jako mlecchové. Toto je pouhý začátek Kali-yugy, ale na jejím konci budou veškeré obyvatelstvo tvořit jen samí mlecchové, jelikož nikdo nebude následovat védské zásady. Tehdy se zjeví inkarnace Kalkiho, který svým mečem všechny mlecchy bez rozdílu zabije (mleccha-nivaha-nidhane kalayasi kara-bālam).