Skip to main content

Text 24

Sloka 24

Devanagari

Dévanágarí

तस्मै स नरदेवाय मुनिरर्हणमाहरत् ।
ससैन्यामात्यवाहाय हविष्मत्या तपोधन: ॥ २४ ॥

Text

Verš

tasmai sa naradevāya
munir arhaṇam āharat
sasainyāmātya-vāhāya
haviṣmatyā tapo-dhanaḥ
tasmai sa naradevāya
munir arhaṇam āharat
sasainyāmātya-vāhāya
haviṣmatyā tapo-dhanaḥ

Synonyms

Synonyma

tasmai — unto him; saḥ — he (Jamadagni); naradevāya — unto King Kārtavīryārjuna; muniḥ — the great sage; arhaṇam — paraphernalia for worship; āharat — offered; sa-sainya — with his soldiers; amātya — his ministers; vāhāya — and the chariots, the elephants, the horses or the men who carried the palanquins; haviṣmatyā — because of possessing a kāmadhenu, a cow that could supply everything; tapaḥ-dhanaḥ — the great sage, whose only power was his austerity, or who was engaged in austerity.

tasmai — jemu; saḥ — on (Jamadagni); naradevāya — králi Kārtavīryārjunovi; muniḥ — velký mudrc; arhaṇam — náčiní k uctívání; āharat — nabídl; sa-sainya — s jeho vojáky; amātya — jeho ministry; vāhāya — a vozy, slony, koňmi či muži, kteří nesli nosítka; haviṣmatyā — protože měl kāmadhenu, krávu, která může poskytnout všechno; tapaḥ-dhanaḥ — velký mudrc, jehož jedinou silou byla jeho askeze neboli jenž podstupoval přísnou askezi.

Translation

Překlad

The sage Jamadagni, who was engaged in great austerities in the forest, received the King very well, along with the King’s soldiers, ministers and carriers. He supplied all the necessities to worship these guests, for he possessed a kāmadhenu cow that was able to supply everything.

Mudrc Jamadagni, který se v lese oddával přísné askezi, krále vlídně přijal i s jeho vojáky, ministry a nosiči. Zajistil vše potřebné k uctění svých hostů, neboť vlastnil krávu kāmadhenu, jež dokázala poskytnout cokoliv.

Purport

Význam

The Brahma-saṁhitā informs us that the spiritual world, and especially the planet Goloka Vṛndāvana, where Kṛṣṇa lives, is full of surabhi cows (surabhīr abhipālayantam). The surabhi cow is also called kāmadhenu. Although Jamadagni possessed only one kāmadhenu, he was able to get from it everything desirable. Thus he was able to receive the King, along with the King’s great number of followers, ministers, soldiers, animals and palanquin carriers. When we speak of a king, we understand that he is accompanied by many followers. Jamadagni was able to receive all the King’s followers properly and feed them sumptuously with food prepared in ghee. The King was astonished at how opulent Jamadagni was because of possessing only one cow, and therefore he became envious of the great sage. This was the beginning of his offense. Paraśurāma, the incarnation of the Supreme Personality of Godhead, killed Kārtavīryārjuna because Kārtavīryārjuna was too proud. One may possess unusual opulence in this material world, but if one becomes puffed up and acts whimsically he will be punished by the Supreme Personality of Godhead. This is the lesson to learn from this history, in which Paraśurāma became angry at Kārtavīryārjuna and killed him and rid the entire world of kṣatriyas twenty-one times.

Brahma-saṁhitā nám sděluje, že duchovní svět-a zvláště planeta Goloka Vṛndāvan, kde žije Kṛṣṇa-je plný krav surabhi (surabhīr abhipālayantam). Kráva surabhi se také nazývá kāmadhenu. I když Jamadagni vlastnil pouze jednu kāmadhenu, mohl od ní získat vše, po čem toužil. Díky tomu byl schopen přijmout krále a s ním i mnoho pobočníků, ministrů, vojáků, zvířat a nosičů palankýnů. Když mluvíme o králi, rozumí se, že ho doprovází velká družina. Jamadagni dokázal náležitě přijmout všechny královy společníky a dosyta je nakrmit jídlem připraveným v ghí. Král žasl nad bohatstvím vznešeného mudrce, které pocházelo od jediné krávy, a začal mu ho závidět. To byl začátek jeho přestupku. Paraśurāma, inkarnace Nejvyšší Osobnosti Božství, zabil Kārtavīryārjunu za to, že byl příliš pyšný. Pokud někdo v hmotném světě vlastní neobvyklé bohatství, a potom zpyšní a dělá si, co se mu zlíbí, Nejvyšší Osobnost Božství ho potrestá. To je ponaučení plynoucí z tohoto příběhu, ve kterém se Paraśurāma rozhněval na Kārtavīryārjunu, zabil ho a pak celý svět jedenadvacetkrát zbavil všech kṣatriyů.