Skip to main content

Text 49

Sloka 49

Devanagari

Dévanágarí

पुरूरवस एवासीत् त्रयी त्रेतामुखे नृप ।
अग्निना प्रजया राजा लोकं गान्धर्वमेयिवान् ॥ ४९ ॥

Text

Verš

purūravasa evāsīt
trayī tretā-mukhe nṛpa
agninā prajayā rājā
lokaṁ gāndharvam eyivān
purūravasa evāsīt
trayī tretā-mukhe nṛpa
agninā prajayā rājā
lokaṁ gāndharvam eyivān

Synonyms

Synonyma

purūravasaḥ — from King Purūravā; eva — thus; āsīt — there was; trayī — the Vedic principles of karma, jñāna and upāsanā; tretā-mukhe — in the beginning of the Tretā-yuga; nṛpa — O King Parīkṣit; agninā — simply by generating the fire of sacrifice; prajayā — by his son; rājā — King Purūravā; lokam — to the planet; gāndharvam — of the Gandharvas; eyivān — achieved.

purūravasaḥ — od krále Purūravy; eva — takto; āsīt — byly; trayī — védské principy karmy, jñāny a yogy; tretā-mukhe — na začátku Tretā-yugy; nṛpa — ó králi Parīkṣite; agninā — pouhým zapálením obětního ohně; prajayā — díky svému synovi; rājā — král Purūravā; lokam — na planetu; gāndharvam — Gandharvů; eyivān — dostal se.

Translation

Překlad

O Mahārāja Parīkṣit, at the beginning of Tretā-yuga, King Purūravā inaugurated a karma-kāṇḍa sacrifice. Thus Purūravā, who considered the yajñic fire his son, was able to go to Gandharvaloka as he desired.

Ó Mahārāji Parīkṣite, král Purūravā, jenž pokládal obětní oheň za svého syna, takto na začátku Tretā-yugy zavedl druh oběti zvaný karma- kāṇḍa, a díky tomu mohl odejít na Gandharvaloku, jak si přál.

Purport

Význam

In Satya-yuga, Lord Nārāyaṇa was worshiped by meditation (kṛte yad dhyāyato viṣṇum). Indeed, everyone always meditated upon Lord Viṣṇu, Nārāyaṇa, and achieved every success by this process of meditation. In the next yuga, Tretā-yuga, the performance of yajña began (tretāyāṁ yajato mukhaiḥ). Therefore this verse says, trayī tretā-mukhe. Ritualistic ceremonies are generally called fruitive activities. Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura says that in Tretā-yuga, beginning in the Svāyambhuva-manvantara, ritualistic fruitive activities were similarly manifested from Priyavrata, etc.

V Satya-yuze byl Pán Nārāyaṇa uctíván meditací (kṛte yad dhyāyato viṣṇum). Každý neustále meditoval o Pánu Viṣṇuovi či Nārāyaṇovi, a tak dosáhl veškerého úspěchu. V dalším věku, Tretā-yuze, začalo provádění obětí (tretāyāṁ yajato makhaiḥ). Proto je zde řečeno: trayī tretā-mukhe. Obětním obřadům se obvykle říká plodonosné činnosti. Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura uvádí, že počínaje manvantarou Svāyambhuvy byly v Tretā-yuze obřadní plodonosné činnosti podobně zahájeny Mahārājem Priyavratou.

Thus end the Bhaktivedanta purports of the Ninth Canto, Fourteenth Chapter, of the Śrīmad-Bhāgavatam, entitled “King Purūravā Enchanted by Urvaśī.”

Takto končí Bhaktivedantovy výklady ke čtrnácté kapitole devátého zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu, nazvané “Urvaśī okouzluje krále Purūravu”.