Skip to main content

Text 13

Sloka 13

Devanagari

Dévanágarí

ब्रह्मा तां रह आहूय समप्राक्षीच्च सान्‍त्वयन् ।
सोमस्येत्याह शनकै: सोमस्तं तावदग्रहीत् ॥ १३ ॥

Text

Verš

brahmā tāṁ raha āhūya
samaprākṣīc ca sāntvayan
somasyety āha śanakaiḥ
somas taṁ tāvad agrahīt
brahmā tāṁ raha āhūya
samaprākṣīc ca sāntvayan
somasyety āha śanakaiḥ
somas taṁ tāvad agrahīt

Synonyms

Synonyma

brahmā — Lord Brahmā; tām — unto her, Tārā; rahaḥ — in a secluded place; āhūya — putting her; samaprākṣīt — inquired in detail; ca — and; sāntvayan — pacifying; somasya — this son belongs to Soma, the moon-god; iti — thus; āha — she replied; śanakaiḥ — very slowly; somaḥ — Soma; tam — the child; tāvat — immediately; agrahīt — took charge of.

brahmā — Pán Brahmā; tām — jí, Tāry; rahaḥ — do ústraní; āhūya — když ji odvedl; samaprākṣīt — ptal se na podrobnosti; ca — a; sāntvayan — poté, co ji uklidnil; somasya — tento syn patří Somovi, bohu Měsíce; iti — tak; āha — odpověděla; śanakaiḥ — rozvláčně; somaḥ — Soma; tam — dítěte; tāvat — ihned; agrahīt — ujal se.

Translation

Překlad

Lord Brahmā then brought Tārā to a secluded place, and after pacifying her he asked to whom the child actually belonged. She replied very slowly, “This is the son of Soma, the moon-god.” Then the moon-god immediately took charge of the child.

Pán Brahmā pak odvedl Tāru do ústraní, a poté, co ji uklidnil, se jí zeptal, komu dítě skutečně náleží. Zdráhavě odpověděla: “Je to syn Somy, boha Měsíce.” Bůh Měsíce se nato dítěte okamžitě ujal.