Skip to main content

CHAPTER TWELVE

KAPITOLA DVANÁCTÁ

The Dynasty of Kuśa, the Son of Lord Rāmacandra

Dynastie Kuśi, syna Pána Rāmacandry

This chapter describes the dynasty of Kuśa, the son of Lord Rāmacandra. The members of this dynasty are descendants of Śaśāda, the son of Mahārāja Ikṣvāku.

Tato kapitola popisuje dynastii Kuśi, syna Pána Rāmacandry. Její členové jsou potomky Śaśādy, syna Mahārāje Ikṣvākua.

Following in the genealogical table of Lord Rāmacandra’s dynasty, Kuśa, the Lord’s son, was followed consecutively by Atithi, Niṣadha, Nabha, Puṇḍarīka, Kṣemadhanvā, Devānīka, Anīha, Pāriyātra, Balasthala, Vajranābha, Sagaṇa and Vidhṛti. These personalities ruled the world. From Vidhṛti came Hiraṇyanābha, who later became the disciple of Jaimini and propounded the system of mystic yoga in which Yājñavalkya was initiated. Following in this dynasty were Puṣpa, Dhruvasandhi, Sudarśana, Agnivarṇa, Śīghra and Maru. Maru attained full perfection in the practice of yoga, and he still lives in the village of Kalāpa. At the end of this Age of Kali, he will revive the dynasty of the sun-god. Next in the dynasty were Prasuśruta, Sandhi, Amarṣaṇa, Mahasvān, Viśvabāhu, Prasenajit, Takṣaka and Bṛhadbala, who was later killed by Abhimanyu. Śukadeva Gosvāmī said that these were all kings who had passed away. The future descendants of Bṛhadbala will be Bṛhadraṇa, Ūrukriya, Vatsavṛddha, Prativyoma, Bhānu, Divāka, Sahadeva, Bṛhadaśva, Bhānumān, Pratīkāśva, Supratīka, Marudeva, Sunakṣatra, Puṣkara, Antarikṣa, Sutapā, Amitrajit, Bṛhadrāja, Barhi, Kṛtañjaya, Raṇañjaya, Sañjaya, Śākya, Śuddhoda, Lāṅgala, Prasenajit, Kṣudraka, Raṇaka, Suratha and Sumitra. All of them will become kings one after another. Sumitra, coming in this Age of Kali, will be the last king in the Ikṣvāku dynasty; after him, the dynasty will be extinguished.

Po Kuśovi, synovi Pána, v dynastii Pána Rāmacandry následovali tito králové—Atithi, Niṣadha, Nabha, Puṇḍarīka, Kṣemadhanvā, Devānīka, Anīha, Pāriyātra, Balasthala, Vajranābha, Sagaṇa a Vidhṛti. Tito všichni králové vládli světu. Synem Vidhṛtiho byl Hiraṇyanābha, který se později stal žákem Jaiminiho a hlásal systém mystické yogy, do něhož byl zasvěcen Yājñavalkya. Dalšími členy této dynastie byli Puṣpa, Dhruvasandhi, Sudarśana, Agnivarṇa, Śīghra a Maru. Maru dosáhl úplné dokonalosti yogy a dodnes žije ve vesnici Kalāpa. Na konci současného věku Kali obnoví dynastii boha Slunce. Dále se v této dynastii narodili Prasuśruta, Sandhi, Amarṣaṇa, Mahasvān, Viśvabāhu, Prasenajit, Takṣaka a Bṛhadbala, jehož později zabil Abhimanyu. Śukadeva Gosvāmī řekl, že všichni tito králové již zemřeli. Budoucími potomky Bṛhadbaly budou Bṛhadraṇa, Ūrukriya, Vatsavṛddha, Prativyoma, Bhānu, Divāka, Sahadeva, Bṛhadaśva, Bhānumān, Pratīkāśva, Supratīka, Marudeva, Sunakṣatra, Puṣkara, Antarikṣa, Sutapā, Amitrajit, Bṛhadrāja, Barhi, Kṛtañjaya, Raṇañjaya, Sañjaya, Śākya, Śuddhoda, Lāṅgala, Prasenajit, Kṣudraka, Raṇaka, Suratha a Sumitra. Ti všichni budou králi, jeden po druhém. Sumitra, narozený v tomto věku Kali, bude posledním králem v Ikṣvākuově dynastii. Po něm tato dynastie zanikne.

Text 1:
Śukadeva Gosvāmī said: The son of Rāmacandra was Kuśa, the son of Kuśa was Atithi, the son of Atithi was Niṣadha, and the son of Niṣadha was Nabha. The son of Nabha was Puṇḍarīka, and from Puṇḍarīka came a son named Kṣemadhanvā.
Sloka 1:
Śukadeva Gosvāmī pravil: Kuśa byl synem Rāmacandry a jeho synem byl Atithi. Ten měl syna Niṣadhu a synem Niṣadhy byl Nabha. Syn Nabhy se jmenoval Puṇḍarīka, jemuž se narodil syn jménem Kṣemadhanvā.
Text 2:
The son of Kṣemadhanvā was Devānīka, Devānīka’s son was Anīha, Anīha’s son was Pāriyātra, and Pāriyātra’s son was Balasthala. The son of Balasthala was Vajranābha, who was said to have been born from the effulgence of the sun-god.
Sloka 2:
Synem Kṣemadhanvy se stal Devānīka, ten měl za syna Anīhu, Anīha měl syna Pāriyātru a ten zase Balasthalu. Synem Balasthaly byl Vajranābha, o němž se říká, že se narodil ze záře boha Slunce.
Texts 3-4:
The son of Vajranābha was Sagaṇa, and his son was Vidhṛti. The son of Vidhṛti was Hiraṇyanābha, who became a disciple of Jaimini and became a great ācārya of mystic yoga. It is from Hiraṇyanābha that the great saint Yājñavalkya learned the highly elevated system of mystic yoga known as ādhyātma-yoga, which can loosen the knots of material attachment in the heart.
Sloka 3-4:
Vajranābha měl syna Sagaṇu a jeho syn se jmenoval Vidhṛti. Synem Vidhṛtiho byl Hiraṇyanābha, který se stal žákem Jaiminiho a velkým ācāryou mystické yogy. Právě od něho se mocný světec Yājñavalkya naučil vznešenému jógovému systému zvanému ādhyātma-yoga, který může uvolnit uzly hmotné připoutanosti v srdci.
Text 5:
The son of Hiraṇyanābha was Puṣpa, and the son of Puṣpa was Dhruvasandhi. The son of Dhruvasandhi was Sudarśana, whose son was Agnivarṇa. The son of Agnivarṇa was named Śīghra, and his son was Maru.
Sloka 5:
Synem Hiraṇyanābhy byl Puṣpa a synem Puṣpy Dhruvasandhi. Tomu se narodil Sudarśana, jehož synem byl Agnivarṇa. Agnivarṇův syn se jmenoval Śīghra a jeho synem byl Maru.
Text 6:
Having achieved perfection in the power of mystic yoga, Maru still lives in a place known as Kalāpa-grāma. At the end of Kali-yuga, he will revive the lost Sūrya dynasty by begetting a son.
Sloka 6:
Maru dosáhl dokonalosti mystické yogy, a díky tomu žije dodnes na místě zvaném Kalāpa-grāma. Na konci Kali-yugy obnoví zaniklou Sūryovu dynastii tím, že zplodí syna.
Text 7:
From Maru was born a son named Prasuśruta, from Prasuśruta came Sandhi, from Sandhi came Amarṣaṇa, and from Amarṣaṇa a son named Mahasvān. From Mahasvān, Viśvabāhu took his birth.
Sloka 7:
Maruovi se narodil syn jménem Prasuśruta, Prasuśrutovi Sandhi, Sandhimu Amarṣaṇa a Amarṣaṇovi syn jménem Mahasvān. Mahasvānovi se narodil Viśvabāhu.
Text 8:
From Viśvabāhu came a son named Prasenajit, from Prasenajit came Takṣaka, and from Takṣaka came Bṛhadbala, who was killed in a fight by your father.
Sloka 8:
Syn Viśvabāhua se jmenoval Prasenajit, Prasenajitův syn byl Takṣaka a Takṣakův syn byl známý pod jménem Bṛhadbala, jehož tvůj otec zabil v boji.
Text 9:
All these kings in the dynasty of Ikṣvāku have passed away. Now please listen as I describe the kings who will be born in the future. From Bṛhadbala will come Bṛhadraṇa.
Sloka 9:
Všichni tito králové Ikṣvākuovy dynastie již zemřeli. Nyní prosím poslouchej, jak budu jmenovat krále, kteří se teprve narodí. Synem Bṛhadbaly bude Bṛhadraṇa.
Text 10:
The son of Bṛhadraṇa will be Ūrukriya, who will have a son named Vatsavṛddha. Vatsavṛddha will have a son named Prativyoma, and Prativyoma will have a son named Bhānu, from whom Divāka, a great commander of soldiers, will take birth.
Sloka 10:
Synem Bṛhadraṇy se stane Ūrukriya, jenž bude mít syna Vatsavṛddhu. Jeho syn se bude jmenovat Prativyoma. Jeho synem bude Bhānu, kterému se narodí Divāka, velký vojevůdce.
Text 11:
Thereafter, from Divāka will come a son named Sahadeva, and from Sahadeva a great hero named Bṛhadaśva. From Bṛhadaśva will come Bhānumān, and from Bhānumān will come Pratīkāśva. The son of Pratīkāśva will be Supratīka.
Sloka 11:
Divākovi se pak narodí syn Sahadeva a jemu velký hrdina jménem Bṛhadaśva. Tomu se narodí Bhānumān a Bhānumānovi Pratīkāśva. Synem Pratīkāśvy bude Supratīka.
Text 12:
Thereafter, from Supratīka will come Marudeva; from Marudeva, Sunakṣatra; from Sunakṣatra, Puṣkara; and from Puṣkara, Antarikṣa. The son of Antarikṣa will be Sutapā, and his son will be Amitrajit.
Sloka 12:
Supratīka se pak stane otcem Marudevy, Marudeva Sunakṣatry, Sunakṣatra Puṣkary a Puṣkara Antarikṣi. Antarikṣovým synem bude Sutapā a jeho synem Amitrajit.
Text 13:
From Amitrajit will come a son named Bṛhadrāja, from Bṛhadrāja will come Barhi, and from Barhi will come Kṛtañjaya. The son of Kṛtañjaya will be known as Raṇañjaya, and from him will come a son named Sañjaya.
Sloka 13:
Amitrajit bude mít syna Bṛhadrāje, tomu se narodí Barhi a Barhimu Kṛtañjaya. Kṛtañjayův syn se bude jmenovat Raṇañjaya a jeho syn ponese jméno Sañjaya.
Text 14:
From Sañjaya will come Śākya, from Śākya will come Śuddhoda, and from Śuddhoda will come Lāṅgala. From Lāṅgala will come Prasenajit, and from Prasenajit, Kṣudraka.
Sloka 14:
Sañjayův syn bude Śākya, jemu se narodí Śuddhoda a jemu Lāṅgala. Lāṅgalovým synem bude Prasenajit a jeho synem se stane Kṣudraka.
Text 15:
From Kṣudraka will come Raṇaka, from Raṇaka will come Suratha, and from Suratha will come Sumitra, ending the dynasty. This is a description of the dynasty of Bṛhadbala.
Sloka 15:
Kṣudrakovi se narodí Raṇaka, Raṇakovi Suratha a Surathovi Sumitra, u něhož dynastie skončí. Tak vypadá popis Bṛhadbalova rodu.
Text 16:
The last king in the dynasty of Ikṣvāku will be Sumitra; after Sumitra there will be no more sons in the dynasty of the sun-god, and thus the dynasty will end.
Sloka 16:
Sumitra bude posledním králem v dynastii Mahārāje Ikṣvākua. Po něm již žádní synové v dynastii boha Slunce nebudou, a dynastie tak zanikne.