Skip to main content

Text 6

Sloka 6

Devanagari

Dévanágarí

सोऽसावास्ते योगसिद्ध: कलापग्राममास्थित: ।
कलेरन्ते सूर्यवंशं नष्टं भावयिता पुन: ॥ ६ ॥

Text

Verš

so ’sāv āste yoga-siddhaḥ
kalāpa-grāmam āsthitaḥ
kaler ante sūrya-vaṁśaṁ
naṣṭaṁ bhāvayitā punaḥ
so ’sāv āste yoga-siddhaḥ
kalāpa-grāmam āsthitaḥ
kaler ante sūrya-vaṁśaṁ
naṣṭaṁ bhāvayitā punaḥ

Synonyms

Synonyma

saḥ — he; asau — the personality known as Maru; āste — still existing; yoga-siddhaḥ — perfection in the power of mystic yoga; kalāpa-grāmam — the place named Kalāpa-grāma; āsthitaḥ — he is still living there; kaleḥ — of this Kali-yuga; ante — at the end; sūrya-vaṁśam — the descendants of the sun-god; naṣṭam — after being lost; bhāvayitā — Maru will begin by begetting a son; punaḥ — again.

saḥ — on; asau — osobnost jménem Maru; āste — doposud žijící; yoga- siddhaḥ — dokonalost mystické yogy; kalāpa-grāmam — místo přezdívané Kalāpa-grāma; āsthitaḥ — žije tam do dnešních dnů; kaleḥ — této Kali- yugy; ante — na konci; sūrya-vaṁśam — potomci boha Slunce; naṣṭam — až zanikne; bhāvayitā — Maru obnoví zplozením syna; punaḥ — znovu.

Translation

Překlad

Having achieved perfection in the power of mystic yoga, Maru still lives in a place known as Kalāpa-grāma. At the end of Kali-yuga, he will revive the lost Sūrya dynasty by begetting a son.

Maru dosáhl dokonalosti mystické yogy, a díky tomu žije dodnes na místě zvaném Kalāpa-grāma. Na konci Kali-yugy obnoví zaniklou Sūryovu dynastii tím, že zplodí syna.

Purport

Význam

At least five thousand years ago, Śrīla Śukadeva Gosvāmī ascertained the existence of Maru in Kalāpa-grāma and said that Maru, having achieved a yoga-siddha body, would continue to exist until the end of Kali-yuga, which is calculated to continue for 432,000 years. Such is the perfection of mystic power. By controlling the breath, the perfect yogī can continue his life for as long as he likes. Sometimes we hear from the Vedic literature that some personalities from the Vedic age, such as Vyāsadeva and Aśvatthāmā, are still living. Here we understand that Maru is also still living. We are sometimes surprised that a mortal body can live for such a long time. The explanation of this longevity is given here by the word yoga-siddha. If one becomes perfect in the practice of yoga, he can live as long as he likes. The demonstration of some trifling yoga-siddha does not constitute perfection. Here is a factual example of perfection: a yoga-siddha can live as long as he likes.

Již před nejméně pěti tisíci lety Śrīla Śukadeva Gosvāmī věděl, že Maru žije v Kalāpa-grāmu, a prohlásil, že Maru získal tělo yoga-siddhy a bude žít až do konce Kali-yugy, jež trvá 432 000 let. To je dokonalost mystické síly. Ovládáním dechu si může dokonalý yogī prodloužit život na libovolně dlouhou dobu. Ve védské literatuře nacházíme zmínky, že některé osobnosti z védských dob, jako například Vyāsadeva a Aśvatthāmā, žijí dodnes. Někoho překvapí, že smrtelné tělo může žít tak dlouho. Vysvětlení této dlouhověkosti zde podává slovo yoga-siddha. Když se někdo stane dokonalým v praktikování yogy, může žít tak dlouho, jak bude chtít. Dokonalost nespočívá v předvádění nějaké nepatrné yoga-siddhi. Zde je uveden příklad skutečné dokonalosti: yoga-siddha může žít libovolně dlouho.