Skip to main content

Text 8

Sloka 8

Devanagari

Dévanágarí

इत्युपामन्त्रितो दैत्यैर्मायायोषिद्वपुर्हरि: ।
प्रहस्य रुचिरापाङ्गैर्निरीक्षन्निदमब्रवीत् ॥ ८ ॥

Text

Verš

ity upāmantrito daityair
māyā-yoṣid-vapur hariḥ
prahasya rucirāpāṅgair
nirīkṣann idam abravīt
ity upāmantrito daityair
māyā-yoṣid-vapur hariḥ
prahasya rucirāpāṅgair
nirīkṣann idam abravīt

Synonyms

Synonyma

iti — thus; upāmantritaḥ — being fervently requested; daityaiḥ — by the demons; māyā-yoṣit — the illusory woman; vapuḥ hariḥ — the incarnation of the Supreme Personality of Godhead; prahasya — smiling; rucira — beautiful; apāṅgaiḥ — by exhibiting attractive feminine features; nirīkṣan — looking at them; idam — these words; abravīt — said.

iti — takto; upāmantritaḥ — naléhavě žádaná; daityaiḥ — démony; māyā- yoṣit — klamná žena; vapuḥ hariḥ — inkarnace Nejvyšší Osobnosti Božství; prahasya — usmívající se; rucira — půvabná; apāṅgaiḥ — tím, jak stavěla na odiv své ženské rysy; nirīkṣan — hledící na ně; idam — tato slova; abravīt — pronesla.

Translation

Překlad

Having thus been requested by the demons, the Supreme Personality of Godhead, who had assumed the form of a beautiful woman, began to smile. Looking at them with attractive feminine gestures, She spoke as follows.

Na tuto žádost démonů se Nejvyšší Osobnost Božství, jež přijala podobu nádherné ženy, začala usmívat. Hleděla na ně a s přitažlivými ženskými gesty pak promluvila.