Skip to main content

Text 11

Sloka 11

Devanagari

Dévanágarí

आभिषेचनिका भूमिराहरत् सकलौषधी: ।
गाव: पञ्च पवित्राणि वसन्तो मधुमाधवौ ॥ ११ ॥

Text

Verš

ābhiṣecanikā bhūmir
āharat sakalauṣadhīḥ
gāvaḥ pañca pavitrāṇi
vasanto madhu-mādhavau
ābhiṣecanikā bhūmir
āharat sakalauṣadhīḥ
gāvaḥ pañca pavitrāṇi
vasanto madhu-mādhavau

Synonyms

Synonyma

ābhiṣecanikāḥ — paraphernalia required for installing the Deity; bhūmiḥ — the land; āharat — collected; sakala — all kinds of; auṣadhīḥ — drugs and herbs; gāvaḥ — the cows; pañca — five different varieties of products from the cow, namely milk, yogurt, clarified butter, cow dung and cow urine; pavitrāṇi — uncontaminated; vasantaḥ — personified springtime; madhu-mādhavau — flowers and fruits produced during spring, or in the months of Caitra and Vaiśākha.

ābhiṣecanikāḥ — potřeby pro instalaci Božstva; bhūmiḥ — země; āharat — shromáždila; sakala — všeho druhu; auṣadhīḥ — léčivé byliny; gāvaḥ — krávy; pañca — pět různých kravských produktů (mléko, jogurt, přepuštěné máslo, kravská moč a kravský hnůj); pavitrāṇi — neznečištěné; vasantaḥ — zosobněné jaro; madhu-mādhavau — květy a plody, které rostou na jaře (v měsících Caitra a Vaiśākha).

Translation

Překlad

The land became a person and collected all the drugs and herbs needed for installing the Deity. The cows delivered five products, namely milk, yogurt, ghee, urine and cow dung, and spring personified collected everything produced in spring, during the months of Caitra and Vaiśākha [April and May].

Země přijala osobní podobu a nashromáždila všechny byliny potřebné pro instalaci Božstva. Krávy poskytly pět produktů (mléko, jogurt, ghí, moč a hnůj) a zosobněné jaro sesbíralo vše, co roste v jarních měsících Caitra a Vaiśākha (dubnu a květnu).

Purport

Význam

Pañca-gavya, the five products received from the cow, namely milk, yogurt, ghee, cow dung and cow urine, are required in all ritualistic ceremonies performed according to the Vedic directions. Cow urine and cow dung are uncontaminated, and since even the urine and dung of a cow are important, we can just imagine how important this animal is for human civilization. Therefore the Supreme Personality of Godhead, Kṛṣṇa, directly advocates go-rakṣya, the protection of cows. Civilized men who follow the system of varṇāśrama, especially those of the vaiśya class, who engage in agriculture and trade, must give protection to the cows. Unfortunately, because people in Kali-yuga are mandāḥ, all bad, and sumanda-matayaḥ, misled by false conceptions of life, they are killing cows in the thousands. Therefore they are unfortunate in spiritual consciousness, and nature disturbs them in so many ways, especially through incurable diseases like cancer and through frequent wars among nations. As long as human society continues to allow cows to be regularly killed in slaughterhouses, there cannot be any question of peace and prosperity.

Pañca-gavya, pět produktů, získaných od krávy (mléko, jogurt, přepuštěné máslo, kravská moč a kravský hnůj), je zapotřebí při všech obřadech konaných podle védských pokynů. Kravská moč a kraví trus jsou neznečištěné, a když dokonce i moč a trus krávy jsou tak cenné, můžeme si jen představit, jak důležité je toto zvíře pro lidskou civilizaci. Proto Nejvyšší Osobnost Božství, Kṛṣṇa, přímo hlásá ochranu krav (go- rakṣya). Civilizovaní lidé, kteří následují systém varṇāśramy — zvláště příslušníci třídy vaiśyů, kteří se věnují zemědělství a obchodu — musí krávy ochraňovat. Lidé v Kali-yuze jsou bohužel mandāḥ, zkažení a sumanda- matayaḥ, pomatení mylnými představami o životě, a tudíž vybíjejí krávy po tisících. Nemají proto přístup k duchovnímu vědomí a příroda je sužuje mnoha způsoby, zvláště neléčitelnými nemocemi, jako je rakovina, a častými válkami mezi národy. Dokud lidská společnost dovolí, aby se krávy běžně zabíjely na jatkách, nemůže nastat mír a blahobyt.